مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و قانون مالیات‌های مستقیم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی به‌طور کلی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره تجزیه و تحلیل رگرسیون و حسابهای دریافتنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری استفاده شده است. 1) ازآمار توصیفی؛ با... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در این تحقیق بر آنیم تا با استفاده از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم به مطالعه... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} همچنین رحیمیان و همکاران(1388) ، در مطالعه ای با عنوان رابطه میان برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره نظام راهبری شرکتی و گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ردیفتعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع1فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهام داران... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد سازمانی و ارزیابی عملکرد سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بر اساس این نظریه، هیات مدیره مسئول است که پیوسته از مقبولیت عملکرد سازمان (از لحاظ قانونی) در طی دوره فعالیتش اطمینان حاصل... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره کشورهای توسعه یافته و مفهوم حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} طبق بند 11 قرارداد حسابرسی: «مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌... متن کامل

پایان نامه با موضوع مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی و استراتژی‌های بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3. استراتژی توسعه خارجی از طریق اقدام افقی و پیمان‌های استراتژیک گزینه ارجح استراتژیک پیشنهادی در مورد محصول لوله... متن کامل

تحقیق درباره نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و محافظهکاری در گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قائمی و وطن پرست (1384) نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارداده... متن کامل