مقاله کنوانسیون های بین المللی و استفاده از سیستم بانکی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} «در استرالیا مقررات خاصی وجود دارد، که به موجب آن ها در آمدهای حاصل از عملیات بزهکارانه، مصادره می شود. به موجب سیستم متخذه در این کشور بسیاری از مؤسسات... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نخستین پرسش در رابطه با رازداری بانکی این است که اساساً چرا بانک ها و موسسات اعتباری باید مکلف به این باشند که اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و... متن کامل

مقاله اعتبارات اسنادی و پیشگیری از جرم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ب: حساب های دسته جمعی 125 ج: حساب های انتقالی واسط 125 د: حساب های غیر فعال 126 گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126 گفتار چهارم:... متن کامل

مقاله نتیجه مجرمانه و افشای اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} الف: رفتار فیزیکی 41 ب: نتیجه مجرمانه 42 ج: موضوع جرم 45 گفتار سوم : رکن معنوی جرم 46 الف: پولشویی عمدی 47 ب: پولشویی غیر عمدی 48 بخش... متن کامل