منابع تحقیق با موضوع استانداردهای حسابداری و حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} سودآوری،رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی، نسبت مالکانهشاخص‌های صادراتصادرات، صادرات... متن کامل

پایان نامه درمورد استانداردهای حسابداری و منافع سرمایه گذاران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 7.فرصت رشد چنانچه خبرخوب مربوط به سود خالص موید فرصت رشد باشد، ضریب واکنش در برابر سود خالص بالا خواهد بود. کالینز و... متن کامل

پایان نامه درمورد اندازه موسسه حسابرسی و واکنش سرمایه گذاران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ۲) توانمندی حسابرس برای گزارش اشتباهات و تحریفات کشف شدهبنابراین اگر کیفیت حسابرسی را به عنوان ارزشی که باعث واکنش بازار و... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} همچنین رحیمیان و همکاران(1388) ، در مطالعه ای با عنوان رابطه میان برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره ساختار حاکمیت شرکتی و هزینه های نمایندگی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جدول 4-1 . آمار توصیفی داده های تحقیق... متن کامل

سرمایه گذاری در اوراق بهادار و نرخ بازده مورد انتظار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نرخ بازده مورد انتظار(Err ) اوراق بهادار، عبارت است از؛نرخ بهره ای که یک خریدار، اگر آن اوراق را به قیمت جاری بخرد، تمام... متن کامل

روش ارزش افزوده اقتصادی و مدل مدیریت سرمایه فکری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در ادبیات سرمایه فکری، مدلهای مختلفی برای اندازهگیری سرمایه فکری پیشنهاد شده است. برخی از آنها مدلهای خاصی هستند که در یک... متن کامل

محاسبه ارزش افزوده اقتصادی و روش تشکیل سرمایه بازار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ارزش افزوده اقتصادی در دهه 1990، EVA که توسط شرکت ” استرن استوارت و کمپانی ” یک موسسه مشاوره در نیویورک مطرح گشت از شهرت... متن کامل

فرآیندهای سازمانی و داراییهای نامشهود

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} هزینه ی سرمایه افزایش می یابد. در صورت افشای چنین اطلاعاتی، به همین دلیل کاهش عدم قطعیت مرتبط با دورنمای آینده ی شرکت؛... متن کامل

بازده حقوق صاحبان سهام و شرکت های کوچک و متوسط

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} هولند خاطر نشان می کند که معمولاً دارایی های نامشهود به خاطر این مشکل که چگونه ارزش دارایی اعلام شود، ناشناخته هستند؛... متن کامل