مقاله کشورهای توسعه یافته و جرایم سازمان یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالی ترین ارگان مبارزه با پولشویی متشکل از پنج عضو شامل: وزرای، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی،... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ج: قانون مجازات اسلامی «مداخله در اموال مسروقه از جمله جرایمی است که بطور سنتی در مبحث سرقت مورد توجه قانونگذاران قرار می گیرد. از جمله در حقوق ایران در... متن کامل

مقاله سازمان های بین المللی و صندوق بین المللی پول

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و... متن کامل

مقاله جرایم سازمان یافته و کارتهای اعتباری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جرم پولشویی نیز از این موضوع مستثنی نیست چرا که این جرم با ارزش های اقتصادی مانند رقابت سالم در امور تجاری و هنجارهای دینی مانند کسب منفعت حلال و قانونی در... متن کامل