فعالیت های بازاریابی و ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اول، تعریف بازار هدف یعنی شناسایی مشتریانی که بیشترین حساسیت را به ارزش های پیشنهادی تیم دارند. این مشتریان نشان دهنده بازار... متن کامل

مدل سازی معادلات ساختاری و خدمات بانکداری الکترونیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مطالعه ای تجربی به بررسی روابط انواع بازاریابی رابطه، کیفیت خدمات، و کیفیت رابطه در وفاداری مشتری پرداخته است . مطالعات قبل... متن کامل

تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و مدل سازی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بعد بعدی تاثیر گذار بر کیفیت خدمات ، همدردی است . معنی همدردی این است که کارکنان ما باید به مشتری توجه نشان بدهند ، به حرفش گوش... متن کامل

پایان نامه با موضوع استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} فرضیه اصلی 1: استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین... متن کامل

مقاله درباره سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 5-1- مقدمهاین پژوهش با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد چابکی سازمان انجام گردید. در فصول قبل کلیات پژوهش،... متن کامل