No Image

پایان نامه تاثیر آموزش « راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی

0

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه تبریزدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی عنوان:تاثیر آموزش « راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان» […]