مقاله درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانها

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جدول4-6 : خلاصه نتایج نرمال بودن متغیر مستقلعامل سطح معنی داری مقدار خطا تایید فرضیه نتیجه گیریفناوری اطلاعات 0.424 0.05 نرمال... متن کامل

مقاله درباره با به کارگیری فناوری و در فرایندهای سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} چابکی به طور کلی توانایی یک سازمان برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخگویی سریع و کارا به آن تغییر است. این تغییر محیطی می تواند... متن کامل

مقاله درباره سیستمهای اطلاعاتی و سازمان دانش محور

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اختصاص فناوری‏های سخت و نرم یا توانایی‏های تکنولوژیک کافیدیدگاه استراتژیککیفیت تولید/ خدمتتأثیر هزینهنرخ بالای معرفی... متن کامل

مقاله درباره سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 5-1- مقدمهاین پژوهش با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد چابکی سازمان انجام گردید. در فصول قبل کلیات پژوهش،... متن کامل

مقاله درباره زیرساخت های فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یافته های تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد انعطاف پذیری سازمان است، به مدیران سازمانها پیشنهاد می گردد... متن کامل

مقاله درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی استراتژیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} فناوری اطلاعات تغییرات متعددی نظیر تغییرات در محیط رقابتی ، ساختار فرهنگ سازمان را ایجاد می نماید . همچنین این فناوری افزایش... متن کامل

مقاله درباره سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} پاسخگویی سریع به تغییرات محیط و بازار از طریق بازاریابی فعال محصولات/خدمات جدید، کاهش زمان اعمال تغییرات در روشها و تجهیزات... متن کامل

مقاله درباره مشارکت بیشتر در تصمیم گیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} شکل 4-3‌: مدل اصلاحی پژوهش با ضریب غیراستاندارد 59 فهرست نمودارهانمودار 4-1 : توزیع درصد فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی... متن کامل

مقاله درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و با به کارگیری فناوری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- شناخت میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر قدرت پاسخگویی سازمان. 2- شناخت میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ... متن کامل

مقاله درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعریف مفهومی متغییرها

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1-7-2- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش شرکت پتروشیمی کرمانشاه میباشد.1-7-3- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش در بازه زمانی... متن کامل