رافع مسئولیت کیفری و شرایط عامه تکلیف

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} پس مهمترین دلیل این گروه، همان جمله « لا قود لمن لا یقاد منه » در روایت ابو بصیر است که مجنون و کودک را شامل می شود و عمومات و... متن کامل

نظام کیفری اسلام و مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} روایت پنجم: ابو بصیر گفت:از آن حضرت (ع) در خصوص ذمیّی سؤال کردم که دست مسلمانی را قطع کرده است، فرمودند:« اگر ولی او بخواهد دست... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری و تعریف جرمشناسی و موضوعات آن

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} سیاست کیفری که سیستم حقـوقی اسلام در حـدود، قصـاص و دیـات اتـخاذ کرده است با سیاست کیفری در تعزیرات تفاوت دارد. بنابراین... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر و تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه در خصوص موثر دانستن انگیزه در تحقق جرم و مسئولیت کیفری ناشی از آن، بین... متن کامل

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت مدنی قراردادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} عبدی سیدکلایی، صادق. مبانی فقهی حقوقی شرط عدم مسئولیت در قرارداد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، قم، دانشکده ادبیات... متن کامل

تحقیق رایگان درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قانون تأمین اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ــــــــــــ . تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1386.ستوده تهرانی،... متن کامل

مسئولیت کیفری و انجام معامله

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ایراد سوم آن است که در نمایندگى قانونى اگر نماینده خارج از حدود اختیارات خود عمل کند و موجب ورود ضرر به شخص شود خود باید از... متن کامل

تحقیق رایگان درباره مسئولیت کیفری و تفویض اختیار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} علاوه بر این براى اثبات این مدّعا می‌توان به حکم ماده 589 قانون تجارت نیز استناد کرد که مقرر مى‏دارد: «تصمیمات شخص حقوقى به... متن کامل

دانلود مقاله قانون مجازات اسلامی و رافع مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} هم چنان که قبلاً گذشت بنا بر مذهب مالک در صورتی که پدر عمداً فرزندش را به قتل رساند قصاص می‌شود. بر همین اساس در صورتی که مادر... متن کامل

دانلود مقاله توسعه تکنولوژی و مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در این تعریف چند نکته به چشم می‌خورد:1- اخراج جان از بدن، که لازمه‌ی آن وجود فرزند زنده است ( به صورت فعل یا ترک فعل). 2- اخراج... متن کامل