مسئولیت کیفری

سان و قانون مجازات اسلامی سابق و جدید 612ـ3ـ1 مفهوم تسبیب 612ـ3ـ2 موار اجرای قاعده احسان در فرض تسبیب 632ـ3ـ2ـ1 …