پایان نامه ارشد درباره رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} همچنین رحیمیان و همکاران(1388) ، در مطالعه ای با عنوان رابطه میان برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} لییو و همکاران (2003)، 590 شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره سیستم حاکمیت شرکتی در ایران و حاکمیت شرکتی در ایران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره کشورهای توسعه یافته و تعاریف حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مدیریت – وحدت گراییتوجه به نیاز ها و ترجیحات بخش مدیریت سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره ، توجه نکردن به ذینفعان غیر... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره کشورهای توسعه یافته و مفهوم حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} طبق بند 11 قرارداد حسابرسی: «مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره ساختار حاکمیت شرکتی و هزینه های نمایندگی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جدول 4-1 . آمار توصیفی داده های تحقیق... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره شرکت های پذیرفته شده و ساختار حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در تحقیق پیش رو با توجه به روش حذف سیستمـاتیک در خصوص انتخــاب نمونه و افشاء شرکت ها در خصوص هزینه های حسابرسی طی سالهای 1387... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره نظام راهبری شرکتی و گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ردیفتعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع1فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهام داران... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و قانون مالیات‌های مستقیم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی به‌طور کلی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار... متن کامل

مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب های شرکت‌ها «مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آن... متن کامل