پایان نامه درمورد مؤلفه های تفکر استراتژیک و توانمندسازی روان شناختی

تفکر در زمانفرصت جویی هوشمندانهپیشروی بافرضیه هااحساس شایستگیاحساس معنی داریاحساس خودمختاریاحساس موثربودناحساس اعتمادتفکراستراتژیکتوانمندسازی روانشناختیفصل سومروش پژوهشفصل سومروش پژوهش1.3. مقدمهپژوهش فرایندی …