ابعاد توانمندسازی منابع انسانی از دیدگاه صاحبنظران علوم سازمانی و مدیریت

ابعاد مختلف توانمندسازی منابع انسانی به طور کلی صاحبنظران علوم سازمانی و مدیریت، توانمندسازی مدیران و منابع انسانی را از سه بعد با شرح زیر مورد بررسی قرار داده اند : 2-8-1.رویکرد... متن کامل