پایان نامه با کلید واژه های باکتری، تشخیص، سالمونلاها، تیفی

phi) آزمون سیمون سیترات…………………………………………………………..104شکل 4-4- سالمونلا تیفی تست TSI…………………………………………………………………………………………105شکل5-4- سالمونلا تیفی را در محیط SIM………………………………………………………………………………..106شکل6-4- سالمونلا تیفی را در تست …