طلاق

شدیم. این حکم در مقایسه شهود با شوهر اول بود، یعنی شوهر اول که بر زن دخول کرده چه شهود شهادت به طلاق می دادند چه نمی دادند باید جمیع المهر را به زن می پرداخت نه در مقایسه با شوهر دوم که... متن کامل

طلاق

که در مبطلات وصیت شرط شده است، در صورت رجوع شاهد از شهادت ضمان بودن آن از گردن شهود ساقط گردد. گفتار سوم: وصایت (وصیت عهدی) نوع دوم وصیت، وصیت الیه یا وصایت است. در این وصیت، موصی، به... متن کامل