طلاق

شدیم. این حکم در مقایسه شهود با شوهر اول بود، یعنی شوهر اول که بر زن دخول کرده چه شهود …

طلاق

که در مبطلات وصیت شرط شده است، در صورت رجوع شاهد از شهادت ضمان بودن آن از گردن شهود ساقط …

مراکز آموزش عالی

تلاششان و ۵۰ درصد ناشی از مفیدی مطالب و تلاش استاد برشمردند و ۱ نفر صریحاً بیان نموده موفقیتش ناشی …

تحلیل واریانس

(مزایا).ابزارهای خود ارزیابی. ۶.۱.استفاده از شکل‌های مختلف بیان و رسانه برای برقراری ارتباط با ایده.هم نوشته و هم گزارش شفاهی …

دانشگاه فردوسی مشهد

ه و برای اجرا در کلاس درس آماده می‌گردد.کــــــــــــاربــــــــــــرگ ۷: انتخاب و طراحی شیوه‌ها جدول (۴-۱۰). شیوه های انگیزشی و …

پیشرفت تحصیلی

ی متمرکز بر عمل تبدیل کرده است؛ این فرایند ترکیبی، توصیفی از مفاهیم و نظریه‌های انگیزشی را به چهار دسته …

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق …

مشکلات رفتاری

۶- ۱۸- ۲۵- ۲۶- ۲۹ ) مربوط به شیوه مستبدانه و سوالات ( ۴-۵-۸-۱۱-۱۵-۲۰-۲۲-۲۳-۲۷-۳۰)به شیوه مقتدرانه اختصاص دارد. درمقابل هرعبارت …

مشکلات رفتاری

۲)یک اختلال رفتار معین ممکن است از یک یا چند جنبه تاریخچه یادگیری مشخص ناشی شود، یعنی جهت بررسی اختلال …

مشکلات رفتاری

………………………………………………………………۸۵۵-۲ نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸۵-۳ کاربرد یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰۵-۳ پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱منابع و مآخذ:فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲پیوستها چکیده انگلیسی …