تحقیق درباره سطح معنی داری، استان گیلان، مدیران و کارکنان، مدارس دخترانه

دخترانه5297متوسطه دوره دوم دخترانه2582متوسطه دوره اول پسرانه2875متوسطه دوره اول پسرانه1071متوسطه دوره اول دخترانه2909متوسطه دوره اول دخترانه981ابتدایی پسرانه7623ابتدایی پسرانه3212ابتدایی دخترانه8638ابتدایی دخترانه2283مختلط …