چکیده مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کوشش: الهام رحیمی آنچه در نظام قانونگذاری ایران به عنوان …

تجدیدنظرخواهی

………………………………………………44بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین………………………………………………….45 بند چهارم : تغییر عنوان خواسته………………………………………………………………………………………….46گفتار چهارم : …