پایان نامه ارشد حقوق : تا اولین جلسه دادرسی

فصل اول : مفاهیم ، کلیات و داده های کتابخانه ای موجود در این فصل سعی برآن شده است که با توجه به کتب آئین دادرسی مدنی موجود و سایر کتب حقوقی و مقالات و نظرات مشورتی و همینطور عقاید شخصی... متن کامل

پایان نامه رایگان حقوق : مسئولیت کیفری

درنگاه اول روشن و بدیهی است، اما تعریف آن به گونهای که تصوری حقیقی از آن به دست آید، دشوار است؛ در واقع به همان اندازه که تصدیق به وجود اراده در انسان، امری بدیهی و وجدانی است، شناخت... متن کامل

پایان نامه با موضوع چهارمحال و بختیاری

اند. در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد تبرعی بودن و یا نبودن عمل در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن به دلیل اصل عدم تبرع قول زوجه پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل، یعنی زوج که... متن کامل

پایان نامه با موضوع فقهای شورای نگهبان

طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد. زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج و دلایل دیگری خواهان جدایی باشد و شوهر حقوق مالی وی را نپرداخته باشد و بین... متن کامل

پایان نامه رایگان حقوق : 1383،

میگردد به طوری که با این وضعیت با سرور و شادمانی توأم است.فرد نظام کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست را بیان کرده احساس قدرتمندی و نیرومندی میکند... متن کامل

پایان نامه رایگان حقوق : مسئولیت کیفری

مستی زا مثل روان گردانهای امروزی را هم آورده است (جزایری، 1387، ص12).همچنین در کتاب اعتیاد سراب زندگی و انواع مواد تأثیرگذار و راه درمان استفاده شده که تنها بخش کوچکی از این کتاب به... متن کامل

پایان نامه با موضوع زوجه

زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. البته برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند اما دیگر لزومی‌ندارد تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به... متن کامل

پایان نامه با موضوع اکل مال به باطل

زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند نحله را معین و مقرر کند.2 ـ در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت... متن کامل

پایان نامه رایگان حقوق : است همانطور که در

ساعت قبل از قتل خود را برای قتل مست نکرده بود و به تعبیر دیگر میدانیم که متهم در برهه ای از زمان قبل از قتل، قصد قتل نداشته است. حال شک داریم که آیا این قصد بعدا برای وی پیدا شده و او قصد... متن کامل

پایان نامه با موضوع قوانین حمایتی

انجام داده است می‌تواند بگیرد ،(مگر اینکه قصد تبرّع داشته باشد) و این حق آیا همان نیست که ماده 336 قانون مدنی با عبارتی موجز و بلیغ در قواعد عمومی‌استیفاء آورده است؟ نزدیکتر می‌رویم... متن کامل