دانلود پایان نامه درباره تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم و تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری

دانلود پایان نامه

گفتار دوم : قبح شکنی 56
مبحث سوم : ترویج سطحی نگری در جامعه 57
گفتار اول : محدودیت زمانی 57
گفتار دوم :‌ فقدان تخصص 58
مبحث چهارم : سیاسی شدن بازنمایی رسانه ای جرم 60
مبحث پنجم : عوام گرایی کیفری 63
بخش دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری 69
فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات 72
مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه 73
گفتار اول : استقلال نهادی و فردی 73
گفتار دوم : نقض استقلال نهادی و فردی 74
مبحث دوم : بی طرفی دادگاه 78
گفتار اول : بی طرفی قاضی 79
گفتار دوم : بی طرفی هیئت منصفه 82
مبحث سوم : افشای تحقیقات دادسرا 84
مبحث چهارم : تاثیر گذاری برشهود 86
گفتار اول: تاثیر پذیری ناخودآگاه‌ 86
گفتار دوم : دروغ خود آگاه 87
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم 88
مبحث نخست: نقض اصل برائت : 89
گفتار اول : ارائه مشخصات متهم 91
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره آموزه های اسلامی