پایان نامه آدم زیادی و بخش پنجم

دانلود پایان نامه

………………………………………………………………. 43
3-1-2-1) نیاز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-1-2-2) آدم زیادی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-1-2-3) تصویر ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
3-1-2-4) خانه فلزی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
3-1-2-5) شاخه های کور ………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
3-1-2-6) تهوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
3-1-2-7) ف نفی می کند ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-1-2-8) چپاول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
3-1-2-9) سقوط ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
3-1-2-10) شبانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51
3-2) بخش دوم: مجموعه طرح ها و کلاغ ها …………………………………………………………………………………………………. 51
3-3) بخش سوم: مجموعه کاکا ……………………………………………………………………………………………………………………. 53
3-3-1) کاسبکار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
3-3-2) کاکا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-3-3) کار به خانه ما آمد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-3-4) نگاه به خوشحالی بود ……………………………………………………………………………………………………………………… 56
3-3-5) شب برفی زمستان چهل و دو …………………………………………………………………………………………………………… 57
3-3-6) یک جیپ دولتی در کوه های الموت ………………………………………………………………………………………………… 58
3-3-7) اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-4) بخش چهارم: مجموعه صدای شیر ……………………………………………………………………………………………………….. 60
3-5) بخش پنجم: مجموعه آن سال برفی ………………………………………………………………………………………………………. 62
3-5-1) زغال پزان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-4-2) هشت و نیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   احساس داشتن اعتماد به دیگران و مدلسازی توانمندی کارکنان