تحقیق درمورد زبان فارسی و زبان عربی

دانلود پایان نامه

مقارنه تطبیقیه بین حروف الجر العربیه و حروف الإضافه الفارسیه
باهتمام


مرضیه میرزاییان
علی اساس اهمیه و ضروره الدراسات التطبیقیه بین اللغات المختلفه و دورها الرئیسی فی کشف العلاقات الموجوده بین اللغتین، تهدف هذه الرساله بالإعتماد علی الدراسات الباحثین فی اللغتین الفارسیه و العربیه، بدراسه حروف الجر العربیه و حروف الإضافه الفارسیه بإعتبار رکن من ارکان النحویه فی اللغتین و تسعی إلی تبین سمات الإشتراک و الافتراق و مدی تأثیر و تأثّر کلتا اللغتین عن الأخری.
من أهم إنجازات هذه الرساله، أنّ لکل هذه الحروف، معنا اصلیا و معنا أو معانیا فرعیا و أنّ کل هذه الحروف تفید المعانی المختلفه فی إطار معناها الأصلی؛ هکذا تختلف هذه المعانی بإختلاف الحروف المفیده المعانی المشترکه؛ هاهنا لایمکن استخدام هذه الحروف، مکانه الأخری.
لحروف الجر العربیه و حروف الاضافه الفارسیه، دور رئیسی فی إفاده المعانی المختلفه التی یرید المتکلم أن تفهمها إلی المخاطب، هکذا معرفه معانیها و دلالاتها من أهم ضروریات اللغه و هذه الرساله، خدمه تافه للمترجمین فی تصحیح النصوص العربیه و الفارسیه فی إطار حروف الجر و حروف الإضافه؛ آملا أن تکون هذه الدراسه، مفیده فی فهم أفضل هذه الحروف و قواعدها النحویه للدارسین بهاتی اللغتین.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:مقدمه
1-1-بیان مسأله 2
1-2-پیشینه ی تحقیق 6
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-4-هدف تحقیق 9
1-5-سؤالات تحقیق 9
1-6-روش تحقیق 10
فصل دوم:حروف جر عربی و حروف اضافه ی فارسی
2-1-حروف 12
2-2-قرابت میان دو زبان عربی و فارسی و بررسی علت آن 12
2-3-حروف اضافه در زبان فارسی 14
2-3-1-وجه تسمیه ی حروف اضافه 14
2-3-2-حروف اضافه از دیدگاه دستورنویسان 15
2-3-4- وظیفه ی حروف اضافه 17
2-3-5-ویژگی های ظاهری حروف اضافه 18
2-3-6-ساختمان حروف اضافه و انواع آن 18
2-4-حروف در زبان عربی 24