پایان نامه رایگان درباره ارزش های فرامادی و مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه

وامل موثر بر گرایش به فرهنگ سیاسی مورد نظر میباشد . در این بخش از دو رهیافت نظری مدرنیزاسیون ( توسعه ) و نظریات مرتبط با جامعه مدنی استفاده شده است.روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش می باشد . نتایج نشان میدهد از بین شاخصه های توسعه گرایش به ارزش های فرامادی ، سطح آموزش و میزان استفاده از رسانه ها و از بین شاخصه های سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بیشترین رابطه را با متغیر وابسته دارند . متغیر دینداری نیز درکنار متغیرهای فوق عاملی است که تاثیر معناداری بر گرایش به دموکراسی دارد .
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:


مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات
1-1- بیان مساله تحقیق 2
1-2- بیان ضرورتهای انجام تحقیق 7
1-3- بیان اهداف تحقیق 10
1-4- محدوده مکانی مورد مطالعه 11
1-5- تعریف مفاهیم 13
1- 5-1-فرهنگ سیاسی 13
1-5-2-فرهنگ سیاسی دمکراتیک 14
1-5-3- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید 15
1-5-3-1- مفهوم طبقه 15
1-5-3-2- طبقه متوسط جدید 18
فصل دوم :مبانی و چهارچوب نظری
2-1- پیشینه تحقیق 24
2-1-1- تحقیقات خارجی (اروپایی و آمریکایی) 24
2-1-1-1- آلموند و وربا 24
2-1-1-2- رونالد اینگلهارت 25
2-1-1-3-رابرت پاتنام 27
2-1-1-4- لاری دایاموند 27
2-1-1-5- استیون ای . فینکل 28
2-1-1-6- الکس وان سیکل 28