تحقیق رایگان با موضوع ویژگیهای شخصیتی و یژگیهای شخصیتی

دانلود پایان نامه

تعداد صفحات:183
عنوان پایان‌نامه: ترجمه‌ و شرح قصیده‌ی «المقصوره العلیه فی‌ السیره العلویه»


کلیدواژه‌ها: امام علی(ع)، مقصوره، شیخ محمد علی یعقوبی، فضایل و مناقب، شرح و تحلیل.
چکیده:
شخصیت بزرگ و بیهمتای امام علی علیه السلام همواره بشر را متحیر ساخته است و اقیانوس بیکران فضایل و مناقب والای آن حضرت بسیار فراتر از آن است که فکر محدود بشر بتواند به عمق و کنه آن پی ببرد. با این وجود بسیار بزرگانی بودهاند که در طول تاریخ مفتون این شخصیت عظیم و الهی شده و با هر آیین و مذهبی، در بیان افتخارات و مناقب آن بزرگوار قلم‌فرسایی کرده و آثار زیادی را نگاشتهاند. در این میان، شاعران عرب زبان شیعه نیز سهم درخور توجهی داشتهاند. یکی از این شاعران متعهد و برجسته، شیخ محمدعلی یعقوبی، شاعر معاصر عراقی است. وی قسمت عمدهای از اشعار و آثار خود را در بیان ارادت خالصانهاش به اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه امام علی(ع) سروده است. این شاعر بنام، قصیدهای طولانی به نام «المقصوره العلیه فی السیره العلویه» در 450 بیت دارد که آن را به بیان سیره و مناقب علی (ع) اختصاص داده است. نگارنده در این رساله بر آن است تا به ترجمه، شرح و تحلیل این چکامه‌ی بلند بپردازد. امضای استاد راهنما
فهرست
مقدمه و کلیات پژوهش
الف) مقدمه 2
ب) بیان موضوع 3
ج) ضرورت انجام و کاربرد نتایج تحقیق 4
د) سابقهی تاریخی 4
ه) اهداف تحقیق 4
و) سؤالات اساسی تحقیق 4
ز) فرضیهها 5
ح) بیان روش تحقیق 5
ط) بیان محدودیتهای عمدهی تحقیق 5
فصل اول: شرح حال شیخ محمدعلی یعقوبی
1ـ1- معرفی شاعر 7
1-2 ویژگیهای شخصیتی شاعر 8
1-3 ویژگی‌های شعری 10
1-4 توجه به مسائل اجتماعی 11
1-5 توجه به مسائل سیاسی 12
1-6 آثار وتألیفات او: 14
1-7 معرفی مقصوره‌ی یعقوبی 15
1-7-1 آشنایی با بخش‌های اصلی مقصوره: 15

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شرایط مداخله گر و اعتماد متقابل