پایان نامه انتقال اجباری و نسل زدایی

دانلود پایان نامه

2-5-4- نسل زدایی فرهنگی 72
فصل سوم: تحلیل ماهوی ارکان بزه نسل زدایی 74
3-1- ارکان و عناصر نسل زدایی 75
3-1-1- عنصر مادی 77
3-1-1-1-کشتن اعضای گروه 78
3-1-1-1-1- مفهوم گروه 78
. 3-1-1-1-2- انواع گروه 78
1. گروه ملی 79
2. گروه قومی 79
3. گروه نژادی 80
4. گروه مذهبی 80
3-1-1-1-2-1-گروه هایی که از حمایت برخوردارند 81
3-1-1-1-2-1-1-گروه ملی 81
3-1-1-1-2-1-2-گروه قومی 85
3-1-1-1-2-1-3-گروه نژادی 86
3-1-1-1-2-1-4-گروه مذهبی 88
3-1-1-1-2-2-گروه هایی که از حمایت برخوردار نیستند 90
3-1-1-1-2-2-1-گروه سیاسی 90
3-1-1-1-2-2-2-گروه ناتوانان 93
3-1-1-1-2-2-3-گروه فرهنگی 93
3-1-1-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه 95
3-1-1-3- تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزئی یا کلی آن شود 96
3-1-1-4- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه 97
3-1-1-5- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر 97

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق با موضوع مدلهای ارزش ویژه برند و روشهای ارزیابی