جانشینی پیامبر و امام زمان (عج)

دانلود پایان نامه

ویژگیهای شعر شیعی 17
استفاده از براهین عقلی در برخورد با مخالفان اهل بیت(ع) 17
صداقت و ارادت شاعران شیعی 18
آمیختگی عناصر دینی و سیاسی 19
بیان حقّانیت ائمه(ع) در جانشینی پیامبر(ص) 20
هجو دشمنان خاندان پیامبر اکرم (ص) 20
بیان مسائل تاریخی 21
مسألهی رجعت و ظهور امام زمان (عج) 21
استفاده از آیات و روایات در شعر 22
کمیت 24
دعای أئمّه در حقّ کمیت 25
شعرکمیت 28
هاشمیات 29
عبدى کوفى شاعر ولایت و حریت 30
تولد و وفات 31
عبدی و شعر ولایی 31
شعر مکتبی 32
نبوغ عبدی در ادب و حدیث 33
اعتراف سید حمیری به نبوغ شعری عبدی 35
دیک الجن الحمصی 35
ماجرای دلدادگی دیکالجن 36

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درباره مناطق روستایی و بخش کشاورزی