ناصرالدین شاه قاجار و ناصرالدین شاه

دانلود پایان نامه

3-9- بررسی تاریخی اخلاق زناشویی و ازدواج در میان اقوام مختلف 41
3-10- بررسی تاریخی اخلاق زناشویی و ازدواج در ایران 44


3-10-1- نگاهی گذرا به اخلاق زناشویی ایرانیان درعصر باستان 44
3-10-1-1- عصر هخامنشیان 44
3-10-1-2- عصر اشکانیان 45
3-10-1-3- عصر ساسانیان 46
3-10-2- ازدواج در ایران از برآمدن صفویان تا ابتدای عصر قاجار 47
3-10-2-1- در زمان ناصرالدین شاه قاجار 48
3-10-2-2- ازدوجهای خویشاوندی 49
3-11- چند همسری در آفریقا 54
3-12- چند همسری در آمریکا 57
3-12-1- نقش محوری زنان در دفاع از چند زنی 61
3-13- پیشینه تاریخی تعدد زوجات 63
3-14- بررسی تاریخی تعدد زوجات در ایران 65
3-14-1- تعدد زوجات در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار 69
3-14-2- تعدد زوجات در میان برخی از اقوام ایرانی 70
3-14-3- عوامل تعدد زوجات در گذشته 74
3-15- نظام چند همسری در قانون مدنی ایران 78
3-15-1- پیش از انقلاب: پیشروی گسترده حقوق کیفری 79
عنوان صفحه
4-15-2- پس از انقلاب اسلامی: عقب نشینی نسبی حقوق کیفری 81
فصل چهارم: روش شناسی پژوهش
4-1- روش پژوهش 86

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره کشور عربستان سعودی و موقعیت جغرافیایی