الگوهای ارزشیابی و ارزشیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

عنوان صفحه


فصل اول کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
1ـ1 بیان مسأله 4
1ـ2 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1ـ3 هدفهای تحقیق 8
1ـ3ـ1 هدف کلی 8
1ـ3ـ2 اهداف جزئی 9
1ـ4 سؤال های تحقیق 9
1ـ4ـ1 سؤال اصلی 9
1ـ4ـ2 سؤال فرعی 9
1ـ5 تعاریف نظری متغیرهای تحقیق 10
فصل دوم مبانی نظری 12
مقدمه 13
2ـ1 تعریف مفاهیم و واژگان 15
2ـ 2 ارزیابی 16
2ـ 2ـ 1 فلسفه ی ارزشیابی 17
2ـ2ـ2 الگوهای ارزشیابی 19
2ـ2ـ3 انواع ارزشیابی 24
2ـ2ـ4 انواع خطاها در ارزشیابی 28
2ـ2ـ5 فلسفه ی ارزشیابی عملکرد 29
2ـ3 تعاریف ارزشیابی عملکرد 29
2ـ3ـ1 تفاوت دیدگاه سنتی و نو در ارزشیابی عملکرد 30
2ـ3ـ2 هدف های ارزشیابی عملکرد 34
2ـ3ـ3 فرایند ارزشیابی عملکرد و مراحل آن 35
فرایند وظایف 36

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درمورد قرآن کریم و زبان عربی