دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین‌المللی


Widget not in any sidebars

پیوست 78-84
فهرست جداول
جدول 4-1. علائم اختصاری متغیرهای مورد استفاده در تحقیق 50
جدول 4-2. خلاصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر 51
جدول 4-3. تخمین مدل ARIMA در مرتبه‌های مختلف 53
جدول 4-4. تخمین مدل ARIMA(2,0) برای متغیر نرخ ارز 53
جدول 4-5. نتایج تست آرچ برای متغیر نرخ ارز 53
جدول 4-6. نتایج تخمین گارچ برای متغیر نرخ ارز 54
جدول 4-7. ضرایب الگوی مدل تصریح شده 55
جدول 4-8. الگوی بلندمدت ARDL 56
جدول4-9. ساختار پویای کوتاه‌مدت واردات 57
جدول 4-10. ضرایب الگوی مدل تصریح شده 59
جدول 4-11. الگوی بلندمدت ARDL 61
جدول4-12. ساختار پویای کوتاه مدت صادرات 62
فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1.آزمون CUSUMمدل واردات 58
نمودار شماره 4-2. آزمون CUSUMQ مدل واردات 59
نمودار شماره 4-3. آزمون CUSUMمدل صادرات 63
نمودار شماره 4-4.آزمون CUSUMQ مدل صادرات 63
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی بحث اثربخشی و اهمیت تجارت خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین برای دسترسی به رقابت سالم اقتصادی از دوران مرکانتیلیسم‌ها و سوداگران اقتصادی آغاز می‌گردد. درواقع تجارت خارجی را می‌توان به عنوان یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی به حساب آورد. از سوی دیگر پدیده‌ی جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشور به شدت در حال شکل‌گیری است و درآینده‌ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه، نظاره‌گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می‌توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه‌ی تجارت با سایر کشورها هستند، لذا انتظار می‌رود ایران نیز به نحوی خود را با تحولات تجارت در دنیا همگام نموده و برای رقابت و ورود به صحنه‌ی تجارت بین‌المللی آماده شود. از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه‌ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می‌باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
1-2- بیان مسأله