پایان نامه ارشد روانشناسی : تصادفات جاده ای

2-2 خواب آلودگی چیست؟ 23

2-3 پیشینه بررسی نقش خواب آلودگی رانندگان 24
2-3-1 ایران 24
2-3-2 انگلستان 25
2-3-3 آمریکا 26
2-3-4 استرالیا 28
2-3-5 آلمان 29
2-3-6 نیوزلند 29
2-3-7 نروژ 29
2-3-8 اسپانیا 30
2-3-9 سوئد 31
2-4 خواب چیست ؟ 32
2-4-1 اختلالات خواب 33
2-4-2 علل اصلی خواب آلودگی رانندگان 34
2-4-3 هوشیاری چیست ؟ 42
2-4-3-1 چه عواملی بر سطح هوشیاری رانندگان اثر می گذارد ؟ 42
عنوان صفحه
2-4-4 علت خواب آلودگی پس از صرف غذا 43
2-4-5 تدابیر رانندگان برای اجتناب از خواب رفتن 51
2-4-6 نقش ورزش در کاهش خواب آلودگی 52
2-4-7 تکنولوژی و خواب 52
فصل 3 روش تحقیق
3-1 مقدمه 60
3-2 روش تحقیق 61

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها 62
3- 4 جامعه آماری و روش نمونه گیری 62
3- 5 روش جمع آوری اطلاعات 63
3- 6 گزارش روایی و پایایی 63
3- 7 روش های تجزیه و تحلیل آماری 64
فصل 4 تجزیه تحلیل یافته ها
4-1-مقدمه 66
4-2 آمار توصیفی 67
4–3 سوالات پرسشنامه 84
4-4 تجزیه و تحلیل دادها 87
فصل 5 نتایج تحقیق
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….117
5-2 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………123
5-2-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………….124
5-2-2 پیشنهادات برای تحقیقهای آینده ……………………………………………………………………………………126
5-3 محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..126
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………127
فهرست جداول
جدول(4-2-1) فراوانی تصادفات آزادراه کرج قزوین 68
جدول(4-2-1-1) فراوانی علل تصادفات شدید منجر به فوت و جرح آزادراه کرج قزوین 68
جدول ( 4-2-2 ) تعدادونوع خودروهای تصادفی آزادراه کرج قزوین ناشی از خواب آلودگی 70
جدول(4-2-3 ) تعداد و نوع جنسیت رانندگان مقصر ناشی از خواب آلودگی 71
عنوان صفحه
جدول(4-2-4 ) آمار ساعات تصادفات ناشی از خواب آلودگی 72
جدول(4-2- 5)آمار مقایسه ای تصادفات لاین شمالی با لاین جنوبی آزادراه کرج قزوین 73
جدول (4-4-1) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………..88
جدول (4-4-2) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب نوع گواهینامه 89
جدول (4-4-3) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 90
جدول(4 -4-4) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان سابقه در رانندگی 91
جدول(4 -2-5) توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان سابقه در تصادف 92
جدول (4-4-6)توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان استراحت در منزل 93
جدول(4 -4-7) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب سابقه مصرف دارو 92
جدول( 4-4-8)توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 1 93
جدول (4-4-9) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 2…………………………………………………..98
جدول(4 -4-10)توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 3……………………………………………….100
جدول(4 -4-11) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 4 ………………………………………….. 101
جدول(4 -4-12)توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 5……………………………………………….101
جدول(4 -4-13) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 6 ………………………………………….. 105
جدول(4-4-14) سطوح مختلف فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………107
جدول(4-4-15) آزمون مربوط به فرضیه ……………………………………………………………………………………….109
جدول (4-4-16) آزمون مربوط به فرضیه 2……………………………………………………………………………………110
جدول (4-4-17) آزمون مربوط به فرضیه 3 ………………………………………………………………………………….111
جدول (4-4-19) ضریب همبستگی بین سن و سابقه تصادف ……………………………………………………112
جدول (4-4-20) آزمون مربوط به فرضیه 4 ………………………………………………………………………………113
جدول (4-4-21) آزمون مربوط به فرضیه 5 ………………………………………………………………………………….114
جدول (4-4-22) آزمون مربوط به فرضیه 6……………………………………………………………………………………115
جدول (4-4-23) اعتبار آماری ……………………………………………………………………………………………………….115
فهرست نمودارو اشکال
عنوان صفحه
الف : نمودار
نمودار(4-2-1) فراوانی مجروحین و فوت شدگان به تفکیک علت تامه تصادفات 69
نمودار (4-2-2 تعدادونوع خودروهای تصادفی آزادراه کرج قزوین ناشی از خواب آلودگی 70
عنوان صفحه

نمودار (4-2-3 ) تعداد و نوع جنسیت رانندگان مقصر ناشی از خواب آلودگی 71
نمودار (4-2-4 ) آمار ساعات تصادفات ناشی از خواب آلودگی 72
نمودار (4-2- 5)آمار مقایسه ای تصادفات لاین شمالی با لاین جنوبی آزادراه کرج قزوین 73
نمودار( 4-2-6 )رده سنی رانندگان پرسشنامه اول ……………………………………………………………………….. 74
نمودار(4-2-7)بررسی کیفیت استراحتگاه های موجود در پایانه های کشور……………………………………..74
نمودار(4-2-8 )علت خواب رفتن از دیدگاه رانندگان ……………………………………………………………………….75
نمودار(4-2-9) مکانهای استراحت رانندگان ……………………………………………………………………………………..76
نمودار(4-2-10) درصد خواب آلودگی رانندگان ……………………………………………………………………………….77
نمودار(4-2-11) مقاطع سفر و خواب آلودگی 78
نمودار(4-2-12) پر خطر ترین زمان خواب آلودگی 78
نمودار( 4-2-13) دلایل ادامه رانندگی با وجود خستگی 78
نمودار(4-2-14) تاثیر روشنائی معابر بر خواب آلودگی 80
نمودار(4-2-15) میزان ساعت کارپیشنهادی رانندگان 80
نمودار(4-2-16)روش های جاری رانندگان در مقابله با خواب آلودگی 81
نمودار(4-2-17 )نظر رانندگان در استفاده از داروهای آرامبخش 81
نمودار(4-2-18 )چراغ گردان پلیس و تاثیر آن بر خواب آلودگی 82
نمودار(4-2-19)میزان آموزش ارائه شده سازمانها از دیدگاه رانندگان 83
نمودار(4-2-20 ) تاثیر خواب سرنشینان در کنار راننده 83
نمودار (4-4-1) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………..88
نمودار (4-4-2) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب نوع گواهینامه 89
نمودار (4-4-3) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 90
نمودار (4 -4-4) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان سابقه در رانندگی 91
نمودار (4 -2-5) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان سابقه در تصادف 92
نمودار (4-4-6)توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان استراحت در منزل 93
نمودار (4 -4-7) توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب سابقه مصرف دارو 94
نمودار ( 4-4-8)توزیع درصد فراوانی مربوط به فرضیه 1 97
نمودار (4-4-9) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 2…………………………………………………99
نمودار (4 -4-10)توزیع درصد فراوانی مربوط به فرضیه 3……………………………………………………………..100
نمودار (4 -4-11) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 4 …………………………………………. 102
عنوان صفحه

نمودار (4 -4-12)توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 5……………………………………………..104
نمودار(4 -4-13) توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به فرضیه 6 …………………………………………… 106
نمودار (4-4-14) سطوح مختلف فرضیه اصلی………………………………………………………………………………..108
ب : تصاویر
عکس 1-1 فوت شدگان اتوبوس واژگونی آزاد راه کرج قزوین – خواب آلودگی راننده…………………. 14
عکس 1-2 خروج اتوبوس از جاده ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده …………………………………..15
نقشه 1-3 حوزه استحفاظی پلیس راه آزادراه کرج قزوین………………………………………………………………..18
عکس 2-1 سقوط اتوبوس از پل رودخانه کرج 22
عکس 2-2 اختلالات خواب……………………………. 25
عکس 2-3 واژگونی تریلر 27
عکس 2-4 پلیس و کنترل ساعت کار راننده …………………………………………………………………………………..35
عکس 2-5 خواب و رانندگی………………………………………………………………………………………………………………36
عکس 2-6 حادثه ناشی ازخواب آلودگی راننده…………………………………………………………………………………42
عکس 2-7 غذا و خواب . 45
عکس 2-8 نیاز بدن به خواب……………………………………………………………………………………………………………..47
عکس 2-9 تاثیر غذا برخواب ……………………………………………………………………………………………………………..49
عکس 2 -10 (شیارهای لرزاننده،طرحی برای ایمن سازی راه های کشور)……………………………………… 53
عکس 2 -11 دستگاه هشدار دهنده ………………………………………………………………………………………………… 57
عکس 4-1 راه ایمن ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه :
تصادفات جاده ای به یک بحران در عرصه توسعه و سلامت عمومی مبدل شده است و در کشور ایران سالانه قریب 000/23 نفر کشته و 000/270 نفر مجروح می شوند .
خواب آلودگی خطر بزرگ و پنهان برای رانندگان بخصوص رانندگان حرفه ای به شمار می رود. افزایش تقاضا برای حمل و نقل در بخش کالا و مسافر از یک سو و اقساط سنگین ناوگان نوسازی از سوی دیگر ، رانندگان را مجبور به فعالیت بیشتر از توان جسمی و روحی خود نموده است .
خواب آلودگی رانندگان عامل بسیار مهمی در وقوع تعداد بسیار زیادی از حوادث رانندگی است. در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن خاطرنشان نمودن اهمیت و نقش آن در وقوع تصادفات آزادراه کرج قزوین راهکارهای گوناگون موجود برای کاهش تأثیر عامل خواب آلودگی راننده در وقوع تصادفات جاده ای ارائه گردد .

بیان مسئله :
با نگاهی گذرا به آمار موجود در پلیس راه استان تهران مشاهده می گردد در چند سال اخیر ، شاهد
تصادفات متعددی ناشی از عدم توجه به جلو رانندگان ناشی از خواب آلودگی بوده ایم بر اثر بروز این
حوادث علاوه بر تحمیل خسارات مادی به فرد و جامعه ، تعداد کثیری از هموطنان عزیزمان مصدوم و یا فوت نموده اند .
عکس 1-1 فوت شدگان اتوبوس واژگونی آزاد راه کرج – قزوین – خواب آلودگی راننده

آزادراه کرج قزوین با عبور میانگین بیش از 000/109 تردد خودرو در شبانه روز یکی از مهمترین آزادراههای کشور محسوب می گردد ، علت خستگی وخواب آلودگی راننده عامل اصلی حوادث این آزاد راه را تشکیل می دهد در سال 1388 تعداد3464 فقره تصادف در محور مذکور به وقوع پیوسته که به تفکیک66 فقره تصادف فوتی ، 243 فقره تصادف جرحی و3155 فقره تصادف خسارتی را تشکیل می دهد. در اثر این تصادفات82 نفر فوت و 295 نفر مجروح گردیده اند . سهم خروج از جاده ، واژگونی و برخورد با شیء ثابت به دلیل خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو راننده 231 فقره که علت 6/6درصد از کل تصادفات حادث شده محور را تشکیل می دهد پرواضح است حل این مشکل و جلوگیری از بروز اینگونه از تصادفات نیازمند برنامه ریزی دقیق ، تحقیق و ارائه راهکارهای علمی مناسب است.

اهمیت و ضرورت تحقیق :
محور آزادراه کرج قزوین یکی از محورهای حساس و حادثه خیز استان تهران می باشد که نقش عمده و بسزائی را در ایجاد و برقراری ارتباط جاده ای به 16 استان شمالی و غربی کشور ایفا می نماید. در این محور روزانه بالغ بر 2200 دستگاه انواع وسایل نقلیه مسافربری عمومی تردد می نماید
آمارهای موجود حاکی از آن است که اکثر تصادفات شدید در آزادراه کرج قزوین در ساعات پایانی شب و اولیه صبح ناشی از خواب آلودگی رانندگان حادث می شود . هر چند اجماع عمومی بر این قرار دارد که خستگی و خواب آلودگی تهدید مهمی برای ایمنی جاده ها محسوب می شوند ،. ولی تاکنون سازوکار مناسبی بمنظور غلبه بر این مشکل تعریف نشده است . مشکلات موجود برای تعیین این عوامل به عنوان عامل تصادف توسط پلیس ( کشته یا مجروح شدن رانندگان ، به خاطر نیاوردن خواب آلودگی و سایر وقایع قبل از تصادف توسط راننده ، عدم قبول خواب آلودگی به عنوان علت تصادف به خاطر مسائل قانونی و بیمه ای و … ) باعث شده تا آمار نقش این عوامل را کمتر از واقعیت نشان دهند .
عکس 1 – 2 خروج از جاده ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده

در این تحقیق سلامت روان و کیفیت خواب رانندگان که تصادفات منجر به جرح و فوت داشته اند ویا
رانندگی با حالت خستگی در آن محور را تجربه نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد. با تنظیم پرسشنامه و تکمیل آن توسط رانندگان حرفه ای که سالیانی درآن محور فعالیت نموده و از نزدیک شاهد تصادفات ناشی از خواب آلودگی بوده اند بدنبال آن هستیم تا گامی در جهت کاهش تصادفات رانندگی که بیشتر ناشی از عوامل انسانی است برداریم.
اهداف تحقیق :

الف) هدف کلی :
هدف کلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *