پایان نامه روانشناسی : جستجوی اطلاعات

دانلود پایان نامه

غلبهی کلمات راجع به سوریه 40
جدول 4-9-روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات منفی 47
جدول 4-10- روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات مثبت 47
جدول 4-11-رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به انرژی اتمی ایران 47
جدول 4-12- رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به پاکستان 47

جدول 4-13- رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به کنیا 53
جدول 4-14- رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به سوریه 56
جدول 4-15- رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به پاکستان با کل عنوان خبر 59
جدول 4-16- رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به کنیا با کل عنوان خبر 61
جدول 4-17- رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به سوریه با کل عنوان خبر 62
جدول 4-18- رابطه برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به انرژی اتمی با کل عنوان خبر 63
جدول 4-19-شاخصهای آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی 61
جدول 4-20- خلاصهی آزمون کرویت موچلی 66
جدول 4-21- خلاصهی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف 67
جدول 4-22- خلاصهی آزمون کرویت موچلی 69
جدول 4-23-خلاصهی اثرات گزارش خوشایندی در تارنماهای مختلف فارسی 70
جدول 4-24-شاخصهای آماری غلبهی کلمات در تارنماهای مختلف 71
جدول 4-25- خلاصهی آزمون کرویت موچلی 71
جدول 4-26- خلاصهی اثرات گزارش غلبه در تارنماهای مختلف فارسی 72
جدول 4-27- خلاصهی آزمون کرویت موچلی 73
فهرست نمودارها صفحه
نمودار 4-1-توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان 20
نمودار 4-2-توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان 21
نمودار 4-3- توزیع فراوانی قومیت مخاطبان 22
نمودار 4-4-میانهی برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هستهای ایران 26
نمودار 4-5- میانهی خوشایندی کلمات راجع به انرژی هستهای ایران 27
نمودار 4-6- میانهی غلبهی کلمات راجع به انرژی هستهای ایران 28
نمودار 4-7- میانهی برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان 31
نمودار 4-8- میانهی خوشایندی کلمات راجع به پاکستان 33
نمودار 4-9- میانهی غلبهی کلمات راجع به پاکستان 34
نمودار 4-10- میانهی برانگیختگی کلمات راجع به کنیا 37
نمودار 4-11- میانهی خوشایندی کلمات راجع به کنیا 38
نمودار 4-12- میانهی غلبهی کلمات راجع به کنیا 39
نمودار 4-13- میانهی برانگیختگی کلمات راجع به سوریه 43
نمودار 4-14- میانهی خوشایندی کلمات راجع به سوریه 44
نمودار 4-15- میانهی غلبهی کلمات راجع به سوریه 45
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1مقدمه
عصر حاضر، عصر ارتباطات و اطلاعات است؛ عصری که در آن رسانه‌ها نقش مهمی در شکل گیری افکار عمومی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین‌المللی بازی می‌کند (آقایی، صادقی، هادی، 1391). امروزه اهمیت اخبار بر هیچ کس پوشیده نیست. تارنماها یکی از منابع مهم خبری هستند. بر اساس آماری که از اولین گروه تحقیقاتی برخط ایران در سال 2012 منتشر گردیده است، نزدیک به ۵۴ درصد از کل کاربران اینترنت در خاورمیانه، در ایران زندگی میکنند و بر حسب نوع فعالیت افراد در اینترنت بالاترین سطوح به جستجوی اطلاعات (67 درصد)؛ مطالعه پایگاه‌های خبری ( 65 درصد)؛ بانکداری برخط ( 64 درصد)؛ دانلود موسیقی ( 49 درصد)؛ شبکه‌های اجتماعی ( 44 درصد) و خرید آنلاین ( 43 درصد) اختصاص دارد. از نظر کاربران، پس از جستجوی اطلاعات، مطالعهی پایگاه های خبری پرطرفدارترین بخش اینترنت است که اهمیت آن را روشن می‌سازد. (مشرق، 1391)
هر خبر دارای عنوانی است که اکثر اوقات بیانگر چکیده و محتوای خبر میباشد و میتواند مخاطبان را به خود جذب نموده یا تأثیری بالعکس بر آن‌ها داشته باشد. عنوان اخبار متشکل از کلمات و جملات است. این کلمات و جملات بار هیجانی دارند. مخاطبان دائما با این کلمات روبرو میشوند. بار هیجانی موجود در کلمات و جملات خبرها احساس خوشایندی و یا ناخوشایندی مانند: شادی، خشم، غم، تنش و یا رنجش در آن‌ها به وجود می‌آورد..
در این میان گاهی ممکن است کلمات با وجود تعریف یکسان معنای احساسی متضادی داشته باشند مانند کلمه «کلاسیک» در مقابل «دمده» که تعریف یکسانی دارند اما معنای احساسی متضادی را منتقل مینمایند. انتخاب کلمات هیجانی در خبر، ارتباط را کامل‌تر مینمایند و اهمیت بسزایی دارد (عباسی و همکاران، 2011). علاوه بر تجربه‌ی هیجانی که به صورت خوشایندی و یا ناخوشایند است، غلبه شامل احساس کنترل و یا عدم کنترل، و انگیختگی به عنوان تغییرات فیزیولوژیک و روانی، تحت تأثیر بار هیجانی کلمات، در این میان مطرح است. می‌توان چنین بیان کرد که اخبار و بالاخص عنوان خبر، یکی از مهم‌ترین جایگاههایی است که بار هیجانی کلمات در آن اهمیت زیادی دارد.
این پژوهش به مطالعهی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به کار رفته در عناوین اخبار تارنماهای فارسی زبان داخلی و خارجی و رابطه هرکدام از این مؤلفه‌ها با یکدیگر پرداخته است و در پی آن است که مشخص نماید آیا بین این مؤلفه‌ها در قالب کلمات با برانگیختگی و خوشایندی آن به صورت عنوان خبری رابطهای وجود داشته است؟ و در نهایت به ارزیابی این موارد در تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج کشور بپردازد.
1-2 بیان مسأله
تارنماها یکی منابع مهم خبری هستند. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که از رسانه استفاده ننماید و در این میان از اخبار بی خبر باشد.
تارنماها با اطلاع رسانی سریع درباره مسائل حاد جامعه بشری، انتقال نمادهای اعتراضی و تحریک احساسات، به کنش‌های اعتراضی گسترده ای دامن می‌زنند. جذب هواداران، انسجام درونی، ایجاد اتحاد و ائتلاف میان افراد و گروه‌ها و هماهنگ سازی اهداف و روش‌های مبارزاتی و جهت دهی افکار عمومی نشانه ای از قابلیت بالای فضای مجازی است؛ امری که به وضوح در تحولات اخیر خاورمیانه مشاهده می‌شود (آقایی، صادقی، هادی، 1391).
تحولات خاورمیانه به علت اهمیت همیشگی آن مجالی را فراهم نموده است تا رسانه‌ها به ویژه تارنماها بیش از پیش ظرفیت‌های خود را نمایان سازند (قاسم زاده،1390). مسلماً یکی از حوزه‌هایی که خبرهای رسانهای و تارنماها به صورت ویژه به آن می‌پردازند مسائل مختلف مربوط به ایران است. این موارد شامل نکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره است.
تارنماها را به رغم داشتن نکات مفید آن، می‌توان به عنوان ابزاری موثر برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز در نظر گرفت که با زبان کلمات و جملات در ساختار خبر نقشی حیاتی بازی می‌کنند.
جالب توجه است که امروزه در ابعاد نظامی نیز بعد جدید و بسیار موثری ظهور کرده است که جنگ شناختی نامیده می‌شود، که آن را بعد پنجم جنگ‌ می‌دانند که در آن به جای سلاح از تکنیک‌های شناختی استفاده می‌شود. یکی از مؤثرترین ابزارهای مورد استفاده در جنگ‌های شناختی، رسانه ها هستند (گروه پژوهشی دانش فناوری اطلاعات آینده اندیشی، 1387). بدین صورت که رسانه‌ها با قابلیت زیادی که دارند می‌توانند زشت‌ترین مفاهیم را به صورتی زیبا و یا بالعکس به مخاطب عرضه نمایند و افکار را دستکاری نموده و به سمت آنچه هدف اصحاب رسانه است سوق دهند.
کلمات و جملات هیجانی در اخبار و عناوین خبری اهمیت زیادی دارند. مثلاً پژوهش بررسی و مقایسه شباهتها و تفاوتهای گفتمانها و انگارههای خبری ساخته شده در دو سایت الجزیره انگلیسی و پرس تیوی در مورد پوشش خبری درگیریهای سوریه در بازه زمانی فروردین تا شهریور 1392 (21 مارس تا 21 سپتامبر 2013) نشان می‌دهد که چگونه دو رسانه با دو دیدگاه مخالف با عناوین و جملات و کلمات متفاوت، در مخاطبان خود عقاید مختلف و مخالف هم و تصاویر مثبت و منفی از سران کشورها القاء نمودند (خلیلی،1392). این موضوع اهمیت و چگونگی اثر گذاری بار هیجانی کلمات و جملات اخبار بر مخاطبان را نشان می‌دهد.
تارنماها به عنوان یکی از رسانه‌ها، می‌تواند به شکل ابزاری از تسلیحات شناختی نیز باشد که مخاطب با اختیار و انتخاب خود در معرض آن قرار می‌گیرد. تارنماها را می‌توان ابزاری مهم دانست که کلمات و جملات در آن نقش اساسی بازی می‌کنند و با تأثیر گذاری بر افکار مخاطبان می‌توانند خطر آفرین باشند.
موارد حائز اهمیت ذکر شده در بالا، اهمیت آگاهی از روند اثرگذاری و کارکرد این ابزار جنگ شناختی را بارز می‌سازد. به نوعی مطالعه در خصوص این موضوع، شناخت یکی از ابزارهای جنگ‌های شناختی محسوب می‌شود.
با نگاهی دقیق میتوان تفاوتهایی اساسی میان ادبیات تارنماهای مختلف فارسیزبان داخل و خارج از کشور مشاهده کرد. به زعم پژوهشگر تفاوتهایی بارز دربرانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات استفاده شده در تارنماهای مختلف وجود دارد. تأثیر هیجانی کلمات در عناوین خبری موجب جذب بیشتر مخاطبان به سمت رسانه و تارنماهای خارجی می‌شود و این پژوهش در نظر دارد این سوالات را مورد مطالعه قرار دهد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
تارنماها به منابع مهمی برای بسیج کنش جمعی و ابداعات پس از آن، سازماندهی و عمل جنبش‌های اجتماعی در سراسر دنیا تبدیل شده‌اند (التانتاوی، وی یست،2011،1207). بیشتر تمرکز اطلاعات و خبرها در رسانه‌ها و تارنماها در مورد مسائل مهم و حیاتی هستند.
نقش اینترنت و رسانه های جدید در انقلابهای اخیر به حدی پر رنگ بوده است که برخی آن را انقلاب فیس بوکی یا انقلاب توییتری می‌نامند. این ابزارها هماهنگی بین تظاهرکنندگان را موجب می‌شدند (دوراندیش، 1390). البته در مورد میزان و کیفیت نقش رسانه‌ها در این انقلاب‌ها دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی وجود دارد.
در این میان رسانه‌ها که به عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار صاحبان قدرت کشور حامی آن‌ها هستند مطمئنا” فعالیتی به نفع آنان خواهد داشت. همان‌گونه که کاتلی (2011، به نقل از آقایی، صادقی، هادی، 1391) می‌گوید اطلاعیه های رسمی غربی در رسانه همیشه به سمت و جهتی سوق می‌یافت که منافع خودشان را فراهم سازد.
متخصصان ارتباطات معتقدند، تارنماها موجب شده‌اند ارتباطات چهره به چهره کاهش یافته و در مقابل به گسترش روابط مجازی و دیجیتالی کمک می‌کنند (قوانلو قاجار،1390). اینجاست که رسانه‌ها در انتخاب و استفاده از کلمات در خبر و عناوین خبری خود به نکات روان شناختی به ویژه ابعاد هیجانی آن توجه ویژه دارند تا به اهداف خود برسند.
برای آگاهی و سپس پیشگیری یا هر اقدام مناسب دیگری در مقابل اثرات سوء اخبار منتشر شده در تارنماها، آگاهی از اینکه تارنماهای خارجی و داخلی با به کار بردن کدام کلمات در جملات خود و با چه نوع ویژگی از ابعاد هیجانی در عناوین خبری قصد تأثیرگذاری بر افکار افراد جامعه را دارند ضرورت پیدا می‌کند.
تاکنون در مطالعه‌ی این موضوعات، برای بیشتر پژوهشگران، تحلیل محتوا، تطبیق ساختاری خبر و محتوای خبر مورد توجه بوده و به لحاظ مطالعهی کلمات و رابطه آن با خوشایندی خبری جای خالی احساس میشود. همچنین در مورد بار معنایی لغات نیز پژوهشهای متعددی صورت گرفته است. ازجمله آن‌ها پژوهش‌هایی است که به ارزیابی پردازش خاص کلمات با بار احساسی پرداخته و مفاهیم احساسی در محرک در آن‌ها به عنوان اثر کلی نشان داده میشود که (شافر و همکاران، 2012) از تصاویر مملو از احساس استفاده کردند. شکل‌های دیگر آن به صورت صداها بوده (پیچا و همکاران، 2011)؛ یا اینکه به صورت رایحه‌ها تجلی یافته است (بنسافی و همکاران، 2003). با وجود تحقیقات گسترده، هنوز پژوهش کافی برای مطالعه و مشخص ساختن کلماتی که بیشتر مورد استفادهی رسانه و از جمله خبرها هستند صورت نگرفته است.
مطالعهی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلیهی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و مطالعهی رابظهی آن با کل عنوان خبر از چند جهت حائز اهمیت است. ابتدا اینکه با توجه به فقدان فهرست هنجاریابی کلمات در زبان فارسی و مطالعات اندک صورتگرفته در این زمینه بالاخص در حوزهی اخبار و رسانه، مهمترین دغدغهی پژوهشگر از انجام این پژوهش ابتدا ایجاد فهرست برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات خبری است که برای ایجاد این فهرست، از عناوین که نشانگر کل خبر است استفاده شدهاست و به مطالعهی تفاوت میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به‌کاربرده شده در عناوین مشترک 6 تارنمای فارسی زبان داخل و خارج از کشور پرداختهشد به علاوه این پژوهش قصد دارد به ارزیابی ارتباط میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی این کلمات با هدف پاسخ به این سوال که آیا میتوان با داشتن یکی از این سه عامل (برانگیختگی، خوشایندی، غلبه) دو عامل دیگر را پیشبینی نمود بپردازد. به عبارت دیگر دستیابی به ارزیابی توان پیش بینی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی یک متن با داشتن مجموعهی کلمات آن متن چه مقدار است؟و در آخر اینکه خبرگزاری‌های داخلی و خارجی در زمینهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به کاربرده در عناوین چه تفاوتی دارند؟
در کل اهمیت ویژه نتایج این پژوهش برای خوانندگان این است که متوجه می‌شوند تا چه اندازه تحت تأثیر بار هیجانی و ابعاد آن در عناوین خبری تارنماها هستند و از سویی دیگر مسئولان و نویسندگان خبری تارنماهای داخلی با بهره گرفتن از نتایج یافته های این پژوهش می‌توانند در انتخاب کلمات عناوین خبری خود تجدید نظر کرده و بر اساس اصول تأثیرگذاری ابعاد هیجانی در کلمات، عنوان خود را تهیه ‌کنند.
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف اصلی
تعیین میزان برانگیختگی کلمات به کار برده شده در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان
تعیین میزان خوشایندی و ناخوشایندی کلمات به‌کاربرده شده در اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بهای تمام شده محصول و بهای تمام شده

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعیین میزان غلبهی کلمات به‌کاربرده شده در اخبارمشترک تارنماهای فارسی زبان
تعیین رابطه برانگیختگی و خوشایندی و غلبهی کلمات به‌کاربرده شده در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان
تعیین رابطه میان برانگیختگی و خوشایندی و غلبه کلمات به‌کاربرده شده در هر عنوان خبری با میزان برانگیختگی و خوشایندی و غلبهی کل آن عنوان خبری در تارنماهای فارسی زبان
1-4-2 اهداف فرعی
تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای برانگیختگی درعناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف
تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای خوشایندی در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف
تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای غلبه درعناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف
1-5 سؤال‌های پژوهشی
کلمات به کار رفته در عناوین اخبارمشترک ، دارای چه مقدار برانگیختگی هستند؟
کلمات به کار رفته در عناوین اخبار، دارای چه مقدار خوشایندی-ناخوشایندی هستند؟
کلمات به‌کاررفته در عناوین اخبار، چه مقدار غلبه دارند؟
آیا رابطه ای میان کلمات دارای برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به‌کاررفته در عنوان اخبار در خبرگزاریهای مذکور با برانگیختگی و خوشایندی کل عنوان خبر وجود دارد؟
آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی برانگیختگی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟
آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی خوشایندی-ناخوشایندی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟
آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی غلبهی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟
6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات
در این فصل ابتدا مفاهیم هیجان و زیرمجموعههای آن یعنی برانگیختگی، خوشایندی، غلبه- سه عامل آزمون SAM- به تفصیل شرح داده خواهد شد همچنین لغات، عنوان خبر، اخبار مشترک و تارنما برای فهم هر چه بیشتر موضوع توضیح داده خواهد شد سپس پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه جهت ابهامزدایی موضوع تبیین خواهد گردید.
آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)
آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM) یک نمایش تصویری از ابعاد PAD است. که توسط لنگ در سال(1994) ابداع گردید. این پرسشنامه به عنوان جایگزینی برای مقیاس‌های خود گزارش دهی ساخته شده است (لانه،1980.به نقل

دیدگاهتان را بنویسید