منبع پایان نامه درباره ویژگی های فردی-خرید و دانلود پایان نامه

ان از نظر شیوه و ابزار قتل 74
جدول 12-4 توزیع ارتکاب کنندگان از نظر محل ارتکاب قتل 74
جدول 13-4 توزیع فراوانی زمان وقوع قتل توسط ارتکاب کنندگان 75
جدول 14-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نحوه دستگیری 76
جدول 15-4 اطلاعات دموگرافیک ارتکاب کنندگان 77
بررسی جمعیت شناختی قربانیان……………………………………………………………………………………….78
جدول 16-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر جنسیت …………………………………………………………………78
جدول 17-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر دامنه سنی 78
جدول 18-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تأهل 79
جدول 19-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت شغلی 80
جدول 20-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تحصیلی 80
جدول 21-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر سوء سابقه کیفری 81
جدول 22-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر نحوه ارتباط یا نسبت به قاتل 82
جدول 23-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر محل ارتکاب قتل 83
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 84
پاسخ به سؤال های پژوهش 85
محدودیت ها 96
پیشنهادها 96
منابع فارسی 97
منابع لاتین 99
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………102
چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی شیوه ارتکاب قتل،نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه اهه
اخیر بر اساس مستندات موجود می پردازد.در این راستا روش مورد استفاده محقق در این پژوهش،
روش کیفی با بهره گرفتن از روش بررسی موردی می باشد.جامعه آماری شامل تمامی مستندات،شواهد
و پرونده های قضایی قاتلان سریالی ایران مشتمل بر 12 پرونده و نمونه آماری مشتمل بر 10
پرونده قضایی در دسترس دستگاه های کشور می باشد.به منظور گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها
از دو چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی- خانوادگی قاتلان سریالی و قربانیان آنها که ابزاری
مححق ساخته می باشد ،استفاده شده است.
و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توجه به ویژگی های فردی – خانوادگی و طبقه
اجتماعی – اقتصادی ،کودکی آشفته ،جامعه گریزی،جونامناسب حاکم بر روابط والدین و
سبک فرزند پروری و….می تواند از جمله عوامل در شکل گیری شخصیت های خطرناک باشد.
واژگان کلیدی :شیوه ارتکاب قتل، نوع قتل،انگیزه قتل ، قاتل سریالی
فصل اول:
طرح و کلیات پژوهش
فصل اول:
طرح و کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
بنیان گذاران مکتب تحققی جرم را یک بیماری اجتماعی دانسته و معتقدند همان گونه که بدن انسان در مقابل حمله ی احتمالی میکروب های بیماری زا آماده مقابله است، اجتماع نیز باید قبل از وقوع جرم از خود دفاع نموده و واکنش نشان دهد، بدین ترتیب در مورد کسانی که خطرناک بوده و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند باید اقداماتی تامینی اندیشه شود(بابائی، 1388).
بسیاری از جرم شناسان و روان شناسان معتقدند:
جرم ناشی از عدم تعادل روانی اشخاص و به معنای عام کلمه می باشد که شامل انواع اختلالات روانی، آسیب های مغزی، مشکلات روحی و شخصیتی افراد می باشد(نجفی توانا،1389).
جرم شناسان انواع جرم را به 4 طبقه گروه بندی کرده اند:
جرم های جانی، جرم های مالی، جرم های بدون قربانی و جرم های دولت مردان و قدرتمندان. (ستوده، 1387).
جرائم خشونت آمیز از نوع جرائم شدید است که مردم بیشترین ترس را از آن ها دارند، بر اساس گزارش های سازمان جمع آوری داده های رسمی جنایی، آدم کشی یا قتل، تجاوز به عنف، سرقت ، کودک آزاری به دلیل فراوانی آن ها و آسیب های جسمی و روحی که به اشخاص دیگر وارد می کنند به عنوان جرائم خشونت آمیز شناخته شده اند(ریو، 2000).
یکی از انواع جرائم خشونت آمیز قتل است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن فرد یا افرادی خاص انجام می شود. اگر چه قتل ارزشمندترین حقوق انسان ها یعنی حق حیات و زندگی کردن را از انسان سلب می کند، اما جامعه شناسی انحرافات آن را به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر گرفته و به دنبال دستیابی به علل اجتماعی آن است (احمدی، 1388).
یکی از انواع قتل، قتل سریالی است، قتل های چندگانه بی شک یکی از وحشتناک ترین و خیره کننده ترین پدیده های جنایات امروزی است. همچنین یکی از زمینه های جنجال برانگیز تحقیقی در رشته های جرم شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی می باشد(هیکی، 2006).
در قتل سریالی ، قاتل سریالی اقدام به شناسایی و انتخاب قربانیان خود می کند و نسبت به کشتن افراد بی گناه بی تفاوت شده و حتی از این امر لذت می برد(عبدی، 1367).
هدف این مطالعه بررسی شیوه ی ارتکاب قتل، نوع قتل و انگیزه ی قاتلان سریالی برای رسیدن به این مسأله که چه دلایلی باعث می شود انسان های عادی به جنایتکارانی این چنین تبدیل شوند؟
2-1 بیان مسأله
گرفتن حیات انسان، شدیدترین نوع خشونت است و در این صورت وقتی که با پدیده ای مواجه
می شویم که در آن افرادی به نحو مخوف دست به کشتن افراد متعددی به نحو مکرر و متوالی می زنند به طور منطقی به این نتیجه می رسیم که با سلسله ای پیچیده از قتل مواجه هستیم. اکثر آنچه ما درباره قتل های سریالی می دانیم بر پایه ی اطلاعات غلط و ساختار فرضیه ها است، در نتیجه ماهیت هیجان انگیز این نوع قتل و حال و هوای پیرامون آن بدین جهت که هم در بخش های عمومی و هم در جامعه فیلتر گذاری می شود و خصوصیات مربوط به خود را دارد(هیکی، 2006).
طی چند سال اخیر مسأله ی قتل های سریالی در جامعه ی ما فراگیر شده و هراز چند گاهی جامعه ی ما با قتل های سریالی قاتلینی چون:
نام قاتل
تعداد مقتولین
جنسیت
مکان ارتکاب
1- مجید سالک محمودی
31
زن
تهران
2- غلامرضا خوشرو کوران کوردیه
9
زن
تهران
3- امید برک
10
زن و دختر جوان
کرج و شمال کشور
4- محمود بسیجه (بیجه)
20
پسر خردسال و نوجوان
پاکدشت
5- مهدی فرجی (ناصر)
5
زن
قزوین
6- مهین غدیری
5
زن میانسال
قزوین
7- سعید حنایی
16
زن
مشهد
8- فرید بغلانی
16
زن
آبادان- خرمشهر
9- مرتضی
8
مرد
کازرون
10- حکیم
4
زن
ماهشهر
11- علیرضا و برادرانش
7
زن
ورامین
12- مسعود
4
زن
نوشهر- قزوین
(پژوهشکده قوه قضائیه استان خراسان رضوی)

دچار ترس و شوک می شود و آنچه مهم است این مسأله است که پرداختن به حقایق واقعی در یک پرونده و همزمان با آن هجوم و سیل شدید رسانه های گروهی در پیگیری و انعکاس موضوع دقیق ترین و معتبرترین محققان نیز مشکل است و از طرفی انجام تحقیقات علمی پیرامون این پدیده از نظر محققین، اندیشمندان و مجریان قانون دور مانده است. پدیده ی قتل سریالی به عنوان یک واقعیت هولناک و با دامنه ی فراگیر و گسترده که آثار آن در سطوح مختلف جامعه و به ویژه جامعه ی ایران از جمله موضوعات و مسائل قضایی و روانشناختی است که نیازمند انجام پژوهش ها و مطالعات علمی و عمیق است.
با توجه به مسائل ذکر شده متأسفانه مجموعه ی مطالعات و تحقیقات مربوط به قتل های سریالی در مقایسه با پرسش های بی پاسخ مخصوصاً درباره ی گستردگی پدیده در سطح پایین باقی مانده است و این در حالی است که در سال های ا خیر ما شاهد ظهور چندین قاتل سریالی و قتل های مخوف در مناطق مختلف کشور بوده ایم. با مراجعه به سوابق تحقیق ایران متأسفانه تحقیقی که به بررسی همه جانبه ی این پدیده و ترسیم نیمرخ روانشناختی قاتلان پرداخته باشد مشاهده نشده و تنها تحقیق انجام شده توسط جمشید غلاملو با عنوان بررسی جرم شناختی پدیده ی قتل سریالی است. نبود تحقیقات علمی در این زمینه در ایران خود به وضوح نشان دهنده ی بیش از پیش ضرورت تبیین و درک این پدیده ی هولناک است.
آنچه انگیزه ی لازم را برای انجام این تحقیق فراهم آورده است در درجه ی اول تازگی و بکر بودن این موضوع بود، و از طرفی نبود مطالعات راهبردی و رهنمودی در این زمینه و علاوه بر این، گسترش دادن این مسأله به حوزه های روانشناسی به ویژه روانشناسی جنایی و رسیدن به هدف اصلی این پژوهش است که شیوه ی ارتکاب، نوع و انکیزه قتل در قاتلان سریالی ایران در سه ده ی اخیر بر اساس مستندات موجودچه بوده است ؟
3-1 اهمیّت و ضرورت پژوهش
قاتلان سریالی به عنوان نمونه های بارز شخصیت های ضد اجتماعی هستند و این در حالی است که در بین همین قاتلان سریالی اشخاص کاملاً طبیعی و خوش مشرب نیز وجود دارد. نکته ی قابل توجه اینجاست که بزهکاران همگی از الگو و ویژگی های مشابهی تبعیت نمی کنند(هیکی، 2006).
افزایش آشکار قتل های چندگانه و سریالی اشتیاق دانشمندان اجتماعی را در بسیاری از مناطق جهان بر می انگیزد و این در حالی است که محققان شروع به بررسی ساختار بیولوژیک، روانشناختی، و اجتماعی مجرمان به منظور کسب شرح حال هایی دقیق نموده اند(هیکی، 2006، ترجمه سیف الهی ،1385).
قتل سریالی نه یک پدیده ی جدید و نه منحصر به منطقه ی جغرافیایی خاص است. علیرغم این که این پدیده نسبتاً یک واقعه ی نادر بوده اما موجب نگارش و انتشار اخبار، مقالات، کتب و فیلم هایی شده است، اغلب تحلیل های رسانه ها در خصوص قتل سریالی انگیزه و ویژگی های شخصیتی قاتلین غیر منطبق با واقعیات پرونده هاست.
آنچه انجام این پژوهش را برای پژوهشگر ضروری ساخته بود بررسی ویژگی های فردی، خانواده گی قاتلان سریالی بود و هدف از این بررسی رسیدن به دستاوردهایی در جهت شناسایی ویژگی های فردی قاتلان سریالی در راستای پیشگیری وقوع چنین پدیده های خوف انگیز در جامعه است،و از طرفی افزایش سطح آگاهی عمومی درباره ی قتل سریالی و خطرات آن.
هدف این مسأله بررسی شیوه ی ارتکاب، نوع وانگیزه قتل در قاتلان سریالی و اینکه چگونه می توان به علل و انگیزه هایی که موجب چنین حالتی درقاتلان شده است پی برد؟
4-1 اهداف پژوهش
1- تعیین شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سریالی ایران.
2- تعیین وضعیت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل و….
3- تعیین وضعیت جمعیت شناختی قربانیان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل و…..
4- ارائه ی راه کارهایی جهت شناسایی متهمان قتل های سریالی.
5-1 سوال های پژوهش
1- ویژگی های جمعیت شناختی قاتلان سریالی بر اساس مستندات موجود چه می باشد؟
2- شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سریالی ایران بر اساس مستندات موجود چه
می باشد؟
3 – سابقه ی خانوادگی قاتلان سریالی، حاکی از چه سبک ارتباطی و فرزند پروری بوده است؟
4 – آیا هر مرتکب خشونت زمانی خود قربانی یک خشونت بوده است؟
5-چگونه می توان حالت خطرناک یک قاتل سریالی را شناخت و به علل و انگیزه هایی که موجب چنین حالتی در او شده پی برد ؟
6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-6-1 تعاریف مفهومی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– تعریف مفهومی قتل سریالی:
بر اساس کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا(FBI): «قتل سریالی، یک سری از قتل ها که شامل سه فقره و یا بیشتر می شود و در طول یک دوره شامل روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها اتفاق می افتد و این قتل خصوصیات و ویژگی های مشترکی دارند که امکان معقولی را به ذهن تداعی می کنند که آن جرایم توسط یک یا چند نفر واحد، ارتکاب یافته است.» (هیکی، 2006).
– تعریف مفهومی نوع قتل:
بر اساس کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا(FBI): منظور از نوع قتل در این پژوهش، قرار گرفتن قتل بر روی نمودار قتل های سازماندهی شده، سازماندهی نشده و مختلط است که هر کدام دارای مشخصه های خاص خود است. (رسلر و همکاران، 1988).
– تعریف مفهومی انگیزه ی قتل:
تقسیم بندی قاتلان بر حسب انگیزه به 11 گروه بر اساس مطالعات لی:
(منافع مالی، شهوت، عداوت، قدرت، انتقام، موفقیت، ترس، اجیر شدن برای ارتکاب قتل، نا امیدی، احساس ترحم و شعایر دینی) (هیکی ،2006، ترجمه سیف الهی ، 1385)
2-6-1 تعاریف عملیاتی
تعریف عملیاتی قتل سریالی: کلیه ی مجرمین مرد یا زنی که مرتکب به بیش از دو فقره قتل در یک فاصله ی زمانی شامل روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها و به یک شیوه ی مشابه باشند و محکوم به اعدام هستند.
تعریف عملیاتی نوع قتل:
نمره ای که فرد بر اساس مقیاس محقق ساخته برای این منظور بدست می آورد.(1قتل های سازمان دهی شده،2قتل سازمندهی نشده،3قتل های مختلط)
تعریف عملیاتی انگیزه ی قتل:
نمره ای که فرد بر اساس مقیاس محقق ساخته برای این منظور بدست می آورد.( 1 منافع مالی، 2 شهوت ، 3 دشمنی و عداوت،4 قدرت و تسلط ،5 انتقام جویی،6 ترس ، 7 هزیانات ،8 شعایر دینی)
تعریف عملیاتی شیوه ی ارتکاب قتل:
منظوراستفاده از هر نوع ابزار قتاله(سلاح گرم و سرد) بر اساس مقیاس محقق ساخته،می باشد.
فصل دوم:
موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش
فصل دوم:
موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش

1-2 بزهکاری
عملاً هیچ روزی نیست که خبری از جرایم جوانان در رسانه ها نباشد. آمارها از سالی به سال دیگر تغییر می کند، اما به طور کلی نرخ بزهکاری به ویژه اقدامات خشونت آمیز بیش از نسل گذشته بوده است(لاندمن، 1993، به نقل از شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).
بزهکاری، همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشمگیر داشته است. اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که ، بیش تر مردم به این قواعد پای بندند و بدان به دیده احترام می نگرند(ولد، ترجمه شجاعی 1388).
بزهکاری هنوز به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می شود و به دلیل رکود اقتصادی مسائل اجتماعی تأثیرگذار بر جوانان، شاید نرخ آن افزایش هم پیدا کند. رفتار مجرمانه جوانان انواع فعالیت ها را دربر
می گیرد، علاوه بر رفتار مجرمانه ، جوانان ممکن است اقدامات غیرقانونی نیز مرتکب شوند که تنها برای گروه سنی آنها رفتار جرم آمیز به حساب آید. (شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام 1389).
در جامعه شناسی انحرافات هرگونه رفتار، عقیده یا شرایطی که هنجارهای اجتماعی را نقص کند انحراف اجتماعی خوانده می شود (احمدی ، 1388).
رفتار انحرافی جوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، بزهکاری نامیده می شود و جوانان مرتکب به این رفتارها را بزهکار می نامند(شومیکر، 1990).
بزرگسالان همواره نگران رفتار ناشایست جوانان و نوجوانان خود هستند. شاید این نگرانی و توجه زیاد به انحرافات جوانان، ریشه در این فکر داشته باشد که بزهکار امروز در صورتی که کاری برای تغییر رفتار اجتماعی و سرانجامش نشود، مجرم فردا خواهد بود(شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).
شیوع بالای مشکلات رفتاری و جرایم پرخاشگرانه در نوجوانان و صدمات جسمانی و روانی که بر قربانیان آنها وارد می گردد و همچنین صرف منابع هنگفت مالی جهت ترمیم و اصلاح تخریب حاصل از آنها نیاز به توصیف ، شناخت و درمان و بازپروری افراد پرخاشگر و جامعه ستیز را ضروری می نماید(ابوالمعالی، 1389).
1-1-2 مفهوم بزهکاری
امروزه در اکثر ممالک جهان، جرم به عملی اطلاق می گردد که قانون برای آن مجازات تعیین نموده باشد. اما علیرغم این نشانه ظاهری مفهوم جرم به نسبت زمان و مکان متفاوت است. تاریخ، شاهد دگرگونی فراوان این نسبیّت بوده است. برخی اعمال که امروزه اکثر قوانین جهان آنها را جرم تلقی و مرتکب را مجازات می نمایند ، در دوران گذشته عملی عادی محسوب می شده است. مطالعه قوانین ممالک جهان به خوبی آشکار می نماید که سیر تحول جرم و مجازات و دگرگونی باورهای فرهنگی ، اثر فراوانی در مفهوم بزهکاری داشته است. در فرانسه قرون وسطی ، خودکشی و جادوگری عمل مجرمانه قلمداد می شده است، در حالیکه امروزه کوچکترین بار جزایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *