منابع و ماخذ تحقیق مهارتهای ارتباطی

ل عصب شناختی 23
2-6-5- عوامل شناختی 24
2-7- روش های درمانی برای کودکان درخودمانده 26
2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری 27

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-7-2- آموزش و تربیت کودکان دارای اختلال درخودماندگی و ناتوانیهای ارتباطی 28
2-7-3- سیستم مبادله تصویر 28
2-7-4- داستانهای اجتماعی 28
2-8- مداخلات تکمیلی 30
2-8-1- مداخلات غذایی 30
2-8-2- روش دی.آی.آر 31
2-8-3- برنامهسان رایز 31
2-8-4- روش یکپاچگی حسی 32
2-9- بازی درمانی: 32
2-9-1- نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی: 35
2-9-2- ارزش درمانی بازی و بازی درمانی 38
2-9-3- رویکردهای مختلف در بازی درمانی 39
رویکرد روان تحلیل گری 39
تحلیل بازی از دیدگاه ملانی کلاین 40
کاربرد بازی درمانی از سوی آنافروید 41
رویکرد ارتباطی 43
درمان بی رهنمود و یرجینیا اکسلاین 43
رویکردهای ساختارمند 44
2-9-4- بازی درمانی شناختی-رفتاری 45
مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی-رفتاری 50
فصل سوم روش پژوهش 52
3-1- مقدمه: 53
3-2- طرح تحقیق: 53
3-3- نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان: 53
3-4- ابزار سنجش یا روش علمی جمعآوری داده ها: 54
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 54
3-6- برگه ثبت داده ها: 55
3-7- برنامهی درمانی: 55
3-8- شرح حال کودکان: 55
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 57
4-1- مقدمه: 58
4-2- آزمودنی اول: 59
4-3- آزمودنی دوم: 62
4-4- آزمودنی سوم 65
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 69
5-1- مقدمه: 70
5-2- محدودیت های پژوهش 72
5-3- پیشنهادات: 73
منابع فارسی 74
منابع لاتین 77
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- فراوانی رفتارهای هدف قبل از مداخله ( خط پایه سه مرحله ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله های زمانی دو دقیقهای) . ………59
جدول 4-2- قراوانی رفتارها هدف بعد از برنامه مداخله ( ارزیابی سه مرحله ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله های زمانی دو دقیقهای) …60
جدول 4-3- فراوانی رفتار های هدف قبل از برنامه مداخله (خط پایه سه مرحلهای (مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله های زمانی دو دقیقهای) 62
جدول 4-4 فراوانی رفتارهای هدف بعد از برنامه مداخله (ارزیابی سه مرحلهای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله های زمانی دو دقیقهای) 63
جدول 4-5- فراوانی رفتار های هدف قبل از برنامه مداخله،خط پایه سه مرحلهای (مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله های زمانی دو دقیقهای) 65
جدول 4-6- فراوانی رفتارهای هدف بعد از برنامه مداخله (ارزیابی سه مرحلهای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله های زمانی دو دقیقهای) 66
فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار 4-1- میانگین فراوانی رفتارهای هدف، قبل از مداخله( مراحل خط پایه) و بعد از مداخله (مراحل ارزیابی) …..……61
نمودار 4-2- میانگین فراوانی رفتارهای هدف، قبل از برنامه مداخله (مراحل خط پایه) و بعد از برنامه مداخله (مراحل ارزیابی) …64
نمودار 4-3- میانگین فراوانی رفتارهای هدف، قبل از برنامه مداخله ( مراحل خط پایه) و بعد از برنامه مداخله (مراحل ارزیابی ) 67
نمودار4-4 مقایسه فراوانی رفتارهای هدف قبل و بعد از برنامه مداخله بین سه آزمودنی 68
فصل اول
چارچوب پژوهش
مقدمه و بیان مسئله
مهارتهای ارتباطی، توانایی اختصاصی هستندکه فرد به آنها نیاز دارد تا بتواند هنگامی که پیامهایی را که به گونه نمادین به شخص دیگری میرساند، با کفایت عمل کند. این مهارتها اغلب مشتمل بر مهارتهای گوش دارن، صحبت کردن، ابراز وجود، مدیریت هیجان هستند(برتشتاین، 1982؛ به نقل از زاده هفت تنیان، 1386). با این حال برخی از انسانها در برقراری ارتباط، کارآمد عمل نمیکنند. لذا در چند دهه اخیر توجه به مهارتهای ارتباطی و آموزش آنها به عنوان یکی از راهبرهای کاهش مشکلات ارتباطی و بهبود کیفیت زندگی مطرح شده است( ملکی، 1386).
با توجه به مطالعات انجام شده، یکی از گروههایی که در مهارتهای ارتباطی به طور موثر عمل نمیکنند، و در طبقهبندی اختلالات فراگیر رشد قرار میگیرند، اختلال درخودماندگی است. درخودماندگی عمدهترین گروه از اختلالات رشدی فراگیر است که کودکان درخودمانده، و خانوادههایشان را در شرایط ویژهای قرار میدهد. کودکان مبتلا به اختلال درخودماندگی، غالبا علاقه شدید و خاصی به دامنه محدودی از فعالیتها نشان میدهند، در مقابل تغییر مقاومت نشان میدهند و پاسخ متناسب به محیط اجتماعی، ابراز نمیکنند. این اختلالها بر زمینه های مختلف رشد اثر میگذارد، در اوایل کودکی ظاهر میگردد واختلال مستمری در کاردکردهای طبیعی به وجود میآورد. اختلال درخودماندگی با آسیبهای شدید و گستردهای در زمینه های گوناگون رشدی مانند اختلال در مهاتهای اجتماعی، مهارتهای ارتباطی، علاقه و فعالیتهای کلیشهای، مشخص میشود( میرسچات، 2010).
یکی از زیر مجموعه های این نوع اختلال، درخودماندگی با عملکرد بالا است. این اصطلاح در مورد کودکانی بهکار میرود که اختلال درخودماندگی دارند، اما مهارتهای فکری و یادگیری آنها در سطح طبیعی است. حداقل یک چهارم تا یک سوم کودکانی که دارای اختلال درخودماندگی هستند در این طبقه قرار میگیرند( اوزنوف، 1996؛ ترجمهی شریفی درآمدی، 1385).
با توجه به موارد ذکر شده در مورد اهمیت مهارتهای ارتباطی افراد در جامعه و همچنین نقص این مهارت در کودکان مبتلا به اختلال درخودماندگیباعملکرد بالا، برنامهها و مداخلات مختلفی برای این کودکان پیشنهاد و اجرا شده است. که بیشتر این برنامهها مستلزم مداخلات نظام دار و رسمی هستند که معمولا در بستر برنامههای آموزشی در مدارس و درمانگاههای درمانی ارائه میشوند( اصغری نکاح، 1390). شایان ذکر است که در این مداخلات از ابزارها و وسایل مختلفی استفاده شده است، و هر کدام به نوعی میکوشند زمینهی ایجاد انگیزه، تغییر رفتار و تسهیل ارتباط و تعامل بین فردی را فراهم آورند که وسایلی نظیر اسباببازیهای رایج، کتاب و تصاویر، رایانه، تجهیزات سمعی و بصری، وسایل موسیقی و استفاده از رباتهای مناسبسازی شده برای بازی یا ارتباط با کودکان درخودمانده از جمله ابزارها و وسایل به کار گرفته شده در این مداخلات آموزشی و توانبخشی هستند. همچنین مرور مداخلات توانبخشی و درمان کودکان درخودمانده نشان میدهد که بازیدرمانی به عنوان یک درمان ایمن و همساز با ویژگیهای رشدی و شرایط کودکان درخودمانده همواره سهمی از مداخلات آموزشی، روانشناختی و توانبخشی این کودکان را به خود اختصاص داده است(اصغری نکاح، 1390).
یکی از بازیدرمانیهای موثر، بازیدرمانی با رویکرد شناختی-رفتاری است. بازی درمانی شناختی رفتاری قادر به هماهنگسازی مداخلات رفتاری و شناختی در بازیدرمانی است. این مدل بر پایه تعامل شناخت، عواطف و رفتار شکل گرفته است. در بازیدرمانی شناختی رفتاری، تاکید فراوانی بر درگیری کودک در فرآیند درمان نسبت به سایر درمانها برای کودکان کم سن وجود دارد. بازیدرمانی شناختی-رفتاری کودک را از طریق بازی، با درمان درگیر میکند. این نوع بازیدرمانی ترکیبی از تکنیکهای سنتی بازیدرمانی با تکنیکهای رفتاری-شناختی است. بازی درمانی شناختی-رفتاری، با ترکیب اقدامات شناختی و رفتاری در یک الگوی بازی درمانی ایجاد شده، توسط نل( 1995) به ادبیات روان درمانی معرفی شد(مارکای، 1998). بازی درمانی شناختی رفتاری یک درمان نفوذ پذیر توسعه یافته است که بر قابلیت انعطاف کودکان کوچکتر تکیه میکند، انتظار برای بیانات شفاهی با کودکان را کاهش داده و اعتماد به رویکرد تجربی را افزوده است. بازی درمانی شناختی رفتاری اقتباس نسبتا منحصر به فردی از درمان شناختی-رفتاری ویژه بزرگسالان است که برای کودکان پیش دبستانی و سالهای اول مقطع دبستانی توسعه یافته است. پیش از آغاز آن، بیشتر تکنیک های بازی ردمانی یا مبتنی بر تئوریهای روان پویشی یا درمانجو محور بودند. با هر دو دیدگاه نظری پیشین،
بازی درمانی ساختار نیافته و توسط کودک هدایت می شد. بازی درمانی شناختی-رفتاری یک دیدگاه نظری جدید در روان درمانی کودک فراهم می کند، که در آنها مهم ترین تفاوتها بین این نوع بازی درمانی و بازی درمانی های دیگر شامل ساختار آن، اجرا روانی-تربیتی، و دیدگاه های معطوف بر هدف و مشارکتی می باشد یعنی، هم توسط کودک و هم درمانگر هدایت می شود( نل، 2006). چارچوب نظری این درمان شناختی مبتنی بر مدل شناختی اختلالات هیجانی است. این مدل بر پایهی تعامل شناخت، هیجانات و رفتار قرار دارد. رفتار آشفته بیانگر تفکر غیر منطقی است و درمان بر اساس تغییر شناختی است. در زمان کار با کودکان با بهره گرفتن از این مدل، مداخلات متمرکزند بر کمک به کودک برای فرمول بندی تفکراتی که باید با موقعیتشان سازگار شوند، نه این کودک را وادار کند همانند یک بزرگسال بیاندیشد.(امجدیفر، 1385). بازی درمانی شناختی-رفتاری به طور شاخص یک مدل سازی ترکیبی از مهارتهای مقابله ای سازگارانه است. در طول استفاده از بازی، تغییر شناختی به طور غیرمستقیم مورد مکالمه قرار می گیرد و بیشتر رفتارهای سازگارانه به کودکان معرفی می شود. این طرح برای استفاده با بسیاری از مداخلات شناختی و رفتاری ویژه فراهم آمده است. در ترکیب های این نوع بازی، نتیجه کلی و پیشگیری از عود، از ویژگی های مهم به شمار میروند. با اصلاحات و تغییرات جزئی بسیاری از اصول درمان شناختی همانند آنجه برای استفاده با بزرگسالان طراحی شده برای بچه های کوچکتر هم قابل استفاده است(نل، 1998). چنین رویکردهایی در رشد مهارتهای حل مسئله و مهارتهای اجتماعی مفید و موثر واقع شده است. بازیدرمانی شناختی-رفتاری، امکان تعامل کودک را با همسن و سالان خود فراهم کرده، مشارکت فعال وی را در درمان خود میطلبد و در نتیجه، مزایایی که در این رویکرد وجود دارد نقایص سایر رویکردها را تا حد زیادی برطرف میکند. به علاوه یکی از مزایای بازی شناختی-رفتاری این است که اهداف و روش های درمانی کاملا اختصاص یافتهای دارد. در زمینهی موفقیت بازیدرمانی شناختی-رفتاری، اکثر بازی درمانگران معتقداند که در هشتاد درصد موارد، درمانهای آنها موفقیت آمیز بوده است. مکانیزمهای تاثیر این رویکرد از طریق اصلاح تصورات ناسازگار و تغییر عقاید و نگرشهای مرتبط نشانه های بیماری صورت میگیرد و تعامل دوجانبه و پیچیده بین شناختها، هیجانها، رفتار و محیط را مورد توجه قرار میدهد( گرالد، 1999).
کودکان مبتلا به اختلال درخودماندگی، گاه به عنوان افرادی که در محدودیتهای شدید گفتاری و نماد سازی دارند، و از بازیدرمانی نمیتوانند بهرهای بگیرند، معرفی میشوند، اما کودکان مبتلا اختلال درخودماندگی که دارای عملکرد سطح بالاتری باشند میتوانند از شیوه های بازی درمانی بهره گیرند. این افراد هرچند مبتلا به اختلال درخودماندگی هستند، اما عملکرد هوشی آنها بالاتر از افراد دیگر است که دارای اختلال درخودماندگی کلاسیک میباشند(صمدی،1389).
باتوجه به مزیتهای ذکر شده درمورد بازیدرمانی شناختی-رفتاری در کودکان، در این پژوهش تاثیر این روش درمانی بر مهارتهای ارتباطی کودکان مبتلا به درخودماندگی با عملکردبالا مورد بررسی قرار میگیرد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
شیوع اختلال درخودماندگی به دلایل مختلفی در حال افزایش چشمگیری است. در سالهای گذشته برآورد میشد که شیوع اختلال درخودماندگی، 1 در 350 نفر باشد، لیکن بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها، این میزان در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است و به ویژه با در نظر گرفتن طیف درخودمانده به 1 در 150 نفر افزایش یافته و توجه متخصصان شاخه های مختلف علوم و برنامهریزان بهداشت جهانی را به خود جلب نموده تا حدی که سازمان بهداشت جهانی با اختصاص روز جهانی اطلاع رسانی پیرامون این اختلال، اهتمامی فراگیر برای شناسایی زود هنگام، طراحی و اجرای مداخلات زود هنگام در این زمینه را خواستار گردیده است( برگین آلسوپ، 2000). اختلال درخودماندگی به دلیل برخورداری از چندین ویژگی مانند دربرداشتن طیف متنوعی از نابهنجاریهای زبانی، ارتباطی، رفتاری، اجتماعی و همچنین فقدان درمانهای قطعی و موثر، میتواند فشارهای روانی گوناگونی را بر خانواده و نزدیکان کودک تحمیل میکند( رافعی، 1385). مطالعات نشان داده است که دانشآموزان دارای مهارتهای ارتباطی ضعیف، کمتر احتمال دارد که از سوی همسالانشان مورد پذیرش قرار گیرند. در مقابل آموزش مهارتهای ارتباطی میتواند محبوبیت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را در پی داشته باشد. تحقیقات گوناگون نشان داده است، نقص در مهارتهای ارتباطی از ویژگیهای اساسی کودکان درخودمانده است و حدود 50 درصد این کودکان هیچ وقت توانایی استفاده کاربردی از زبان و مهارتهای ارتباطی را به دست نمیآورند( شارلوپ، 1986؛ ترجمهی ناینیان، 1388).
اگر آموزشهای زود هنگام در زمینهی بهبود مهارتهای ارتباطی به این کودکان داده شود، در آینده عملکرد بهتری در زمینهی زندگی مستقل و ارتباط، از خود نشان خواهند داد. و این مسئله خود باعث بهتر شدن عملکرد تحصیلی و اجتماعی این افراد میشود( میرندا، 1988).
هدف پژوهش
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر افزایش مهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا است.
سوال تحقیق
آیا بازیدرمان
ی شناختی-رفتاری بر مهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا تاثیر دارد؟
تعاریف واژگان و مفاهیم اختصاصی پژوهش
1-5-1- تعاریف نظری
مهارتهای ارتباطی:
مهارتهایی که به فرد کمک میکند تا تعارضهای بین فردی را حل کند و پایه های رفتار و روابط اجتماعی سالم را بنا گذارد( سازمان بهداشت جهانی، 2004؛ به نقل از سادات سجادی پور، 1386).
مهارتهای ارتباطی توانایی اختصاصی هستند که فرد به آنها نیاز دارد تا بتواند هنگامی که پیامها را به گونهی نمادین به شخص دیگری میرساند، با کفایت عمل کند( برنشتاین، 1998؛ ترجمه حسنپور عابدی، 1380).
اختلال درخودماندگی:
اختلال درخودماندگی اختلال رشدی شدیدی است با نابهنجاریهایی
در کارکردهای اجتماعی، زبان، ارتباط، رفتارها و علایق غیر عادی مشخص میشوند( اریکجی، 2008؛ ترجمه مکیآبادی، 1391).
بازیدرمانی شناختی-رفتاری:
شیوهای است که میتوان به نحوی موثر، تکنیکهای بازی و نیز ارتباط کلامی را جهت تغییر شناخت، رفتار و مشارکت در درمان، با یکدیگر تلفیق کرد( کنل، 1999).
1-5-2- تعاریف عملیاتی
مهارتهای ارتباطی:
مهارتهای ارتباطی در این پژوهش به فعالیتهایی نظیر پیوستن کودک به گروه های همسالان، صحبت کردن و همکاری با هم بازیها در گروه، درک رفتارهای غیر کلامی و حالتهای چهره همسالان در گروه را شامل میشود.
کودک درخودمانده با عملکرد بالا:
در این پژوهش کودک درخودمانده با عملکرد بالا، کودکی است دارای سن 7 تا 10 سال که مطابق ملاک پنجمین راهنمای تشخیص و آمار اختلالات روانی، تشخیص درخودمانده را دریافت نموده و از مراکز تشخیص و توانبخشی به عنوان درخودمانده با عملکرد بالا مشخص شدهاند.
متغیرها
متغیر مستقل: بازیدرمانی شناختی-رفتاری
متغیر وابسته: مهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- اتیسم
اتیسم از ریشه یونانی، اتوسبه معنای خود یا درخود گرفته شده است(وینگ،1989). اتیسم از سوی انجمن روان پزشکی امریکا به عنوان یک اختلال رشدی عمیق دسته بندی شده است و سه ویژگی اصلی دارد که همگی باید قبل از سه سالگی در کودک ظاهر شوند که عبارتند از:
1-آسیب کیفی در عملکرد متقابل اجتماعی
2- آسیب در ارتباط و فعالیت های ذهنی
3- محدودیت های فوق العاده در زمینه ی علایق و فعالیت ها
اختلال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *