دانلود مقاله با موضوع یافته های پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6- تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-7- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………….11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-2- تاریخچه هوش………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-3- نظریه های مختلف در ارتباط باهوش…………………………………………………………………………………………..16
2-4- مبانی نظریه‌ی هوش‌های چندگانه……………………………………………………………………………………………….19
2-5- ابعاد و جنبه‌های هوش…………………………………………………………………………………………………………………21
2-5-1- ابعاد هوش از نظر لوئیزترستون (1938) ……………………………………. …………………………………………21
2-5-2- ابعاد هوش از نظر فریمن (1988)……………………………………………………………………………………………21
2-5-3- ابعاد هوش از نظر آر.بی-کتل (1961)………………………… …………………………………………………………22
2-5-4- ابعاد هوش چندگانه هوارد گاردنر (2004)…………………………… ……………………………………………….22
2-5-4-1- هوش زبانی…………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-5-4-2- هوش موسیقی……………………………….. ………………………………………………………………………………..23
2-5-4-3- هوش منطقی- ریاضی……………………………. ………………………………………………………………………..23
2-5-4-4- هوش فضایی………………………………………………………………………………………………………………………23
2-5-4-5-هوش حرکتی- جسمانی………………………………………….. ……………………………………………………….24
2-5-4-6- هوش درون فردی………………………………………………………………………………………………………………24
2-5-4-7- هوش میان فردی………………………………………………………………………………………………………………24
2-5-4-8- هوش طبیعت گرا………………………………………………………………………………………………………………25
2-5-4-9- سایر هوش ها…………………………………………………………………………………………………………………….25
2-6- تفاوت این تئوری با سایر تعاریف سنتی از هوش………………………………………………………………………25
2-6-1- دیدگاه سنتی در مورد هوش و یادگیری………………………………………………………………………………25
2-6-2- دیدگاه تئوری هوش‌های چندگانه……………………………………………………………………………………….26
2-7- کاربردهای تئوری هوش‌های چندگانه در آموزش…………………………………………………………………..27
2-8- اهمیت و کاربرد نظریه‌ی هوش‌های چندگانه…………………………………………………………………………..29
2-9- آموزشگاه‌ها و هوش‌های چندگانه…………………………………………………………………………………………….30
2-10- نکات اصلی در نظریه‌ی هوش‌های چندگانه…………………………………………………………………………..32
2-11- تحقیقات و پژوهش‌های پیشین……………………………………………………………………………………………..34
2-11-1- پژوهش های خارجی…………………………………………….. ……………………………………. ………………….34
2-11-2- پژوهش های داخلی…………………………………………………….. ……………………………………. ……………35
2-11-3- جمع بندی از تحقیقات صورت‌گرفته……………………………….. ……………….. ………………………….37
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- روش انجام پژوهش………………………………………………………… …………. ………………………………………….40
3-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش………………………………………………………… ………………………………………40
3-3- روش گردآوری داده ها و شیوه‌ی اجرا…………………………………………………………………………………….40
3-4- ابزارهای پژوهش، روایی و پایایی آنها…………………………………………………………………………………. ….44
3-4-1- پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009)…………………………………………44
3-4-2- پرسشنامه یادگیری درس علوم……………………………………………………. ………………………………….44
3-5- روش تحلیل داده ها…………………………………………………………… ………………………… ………………………45
3-6- ملاحظات اخلاقی پژوهش…………………………………………………………………… …………………………………45
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….47
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..49
4-2-1- فرضیه ی اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………….49
4-2-2-فرضیه ی دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..58
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
5-1- خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………….
…..67
5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….68
5-3- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………..70
5-4- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….72
5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..72
منابع وماخذ
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………73
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..75
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………91
فهرست جداول
جدول 2-1- هشت روش یادگیری………………………………………………………………………………………………….28
جدول-2-2- تفاوت تئوری های سنتی هوش با تئوری هوش چندگانه…………………………………………33
جدول 3-1- توزیع سوالات مربوط به نگرش به یادگیری علوم………………………………………………………44
جدول4-1- میانگین و انحراف استاندارد نمرات یادگیری درس علوم…………………………………………….47
جدول4-2- میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش نسبت به درس علوم…………………………………48
جدول4-3- تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی برهوش چندگانه بریادگیری دانش‌آموزان……50
جدول4-4- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی برهوش چندگانه برنمرات بعد
دانش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
جدول4-5- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
فهم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
جدول 4-6-تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
جدول4-7- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………..54
جدول4-8-تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
ترکیب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
جدول4-9-تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد
ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………57
جدول4-10- تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نگرش نسبت به
درس علوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………59

جدول4-11- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات
بعد لذت از یادگیری درس علوم……………………………………………………………………………………………………..60
جدول4-12- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات
بعد اضطراب علوم…………………………………………………………………………………………………………………………..61
جدول4-13- تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر بعد علاقه به
درس علوم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول4-14-تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر بعد لذت از آزمایش
علوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
فهرست نمودارها
نمودار4-1- مسیر تغییرات نمرات یادگیری از پیش آزمون تا پس آزمون………………………………………….50
نمودار4-2- مسیر تغییرات نمرات بعد دانش از پیش آزمون تا پس آزمون………………………………………..51
نمودار4-3- مسیر تغییرات نمرات بعد فهم از پیش آزمون تا پس آزمون…………………………………………..52
نمودار4-4- مسیر تغییرات نمرات بعد کاربرد از پیش آزمون تا پس آزمون……………………………………….54
نمودار4-5- مسیر تغییرات نمرات بعد تجزیه و تحلیل از پیش آزمون تا پس آزمون………………………….55
نمودار4-6- مسیر تغییرات نمرات بعد ترکیب از پیش آزمون تا پس آزمون……………………………………….56
نمودار4-7- مسیر تغییرات نمرات بعد ارزشیابی از پیش آزمون تا پس آزمون……………………………………57
نمودار4-8- مسیر تغییرات نمرات نگرش نسبت به درس علوم از پیش آزمون تا پس آزمون……………59
نمودار4-9- مسیر تغییرات نمرات لذت از یادگیری درس علوم از پیش آزمون تا پس آزمون…………..61
نمودار4-10- مسیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *