تعریف حکمرانی

موسسه حکمرانی اتاوا، حکمرانی رو شامل موسسات، فرایندها و مقرراتی در جامعه می دونه که تعیین می کنن چیجوری قدرت …

دام­های توانمندسازی

الف) دامای داخلی:  تعریف قدرت به معنی اختیارات بی حدو مرز رابطه قدرت و اختیارات مدیریتی انتظار تعهد از کارکنان …

تأمین رضایت مشتری

شکل ۲-۲: ابعاد مدیریت مشتری مدار (کاتلر، ۱۳۸۸، ص ۳۳۸)   رضایت مشتری به عنوان یه عامل کلیدی تأثیرگذار بر …