پایان نامه با واژه های کلیدی بیمارستان، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، مدیریت پسماند

۴-۶- محدودیتهای تحقیق ۹۷
۴-۷ پیشنهادات ۹۷
فصل پنجم منابع و مآخذ ۹۹
ضمائم ۱۰۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱ : تعداد از رادیو اکتیوهای مورد استفاده در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی ۱۰
جدول ۱-۲ : کد گذاری رنگی پیشنهاد شده برای مواد زائد مراکز بهداشتی و درمانی ۲۳
جدول ۱-۳ : روش های دفع انواع پسماندهای بیمارستانی ۲۷
جدول ۱-۴: جدول متغییر ها ۵۸
جدول۴-۱ : شناسنامه بیمارستان شهدای تجریش ۶۲
جدول۴-۲ : تفکیک بخش های بیمارستان شهدای تجریش ۶۲
جدول ۴-۳: فهرست بخش های فعال واحد ۶۴
جدول ۴-۴: فهرست امکانات و تجهیزات موجود مدیریت اجرایی پسماندها ۶۵
جدول ۴-۵: تشریح امکانات و تجهیزات مورد نیاز ۶۶
جدول ۴-۶: تشریح منابع انسانی مورد نیاز ۶۶
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر جنسیت ۷۴
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سن ۷۵
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات ۷۶
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر مدت ساعت کاری در شبانه روز ۷۷
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سابقه کاری ۷۸
جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرتاثیر و اهمیت سیاست ها و استراتژهای مدیریت پسماندهای بیمارستانی ۷۹
جدول ۴-۱۳: توزیع فراوانی پاسخگویان برای تفاوت سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی ۸۰
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی پاسخگویان مرد از نظر میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی ۸۱
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی پاسخگویان به ارتباط بین مدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری های شغلی ۸۲
جدول ۴-۱۶: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی ۸۳
جدول ۴-۱۷: میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت سیاست ها و استراتژ ی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی ۸۴
جدول ۴-۱۸ میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی ۸۴
جدول ۴-۱۹ میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی ۸۵
جدول ۴-۲۰: میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان ابتلا به عفونت به علت عدم رعایت ایمنی ۸۶
جدول ۴-۲۱: میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی ۸۶
جدول ۴-۲۲: نتایج آزمون t مستقل در دو گروه جنسی کارکنان ۸۷
جدول۴-۲۳ میزان همبستگی دیدگاه های کارکنان در زمینه های مختلف مطرح شده در پرسشنامه ۹۴
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل۱-۱: درصد پسماندهای تولید شده در واحدهای بیمارستانی ۹
شکل۱-۲ : تصاویر برخی از پسماند های بیمارستانی ۱۷
شکل۱-۳: چرخه مدیریت پسماند های بیمارستانی ۲۱
شکل ۱-۴ : علامت های مورد استفاده جهت برچسب گذاری ۲۴
شکل۱-۵: درصد استفاده ازانواع ترولی در ایران ۲۸
شکل۱-۶: تجهیزات حفاظت فردی توصیه شده برای کارگران مرتبط با حمل ونقل زائدات بیمارستانی ۳۱
شکل۱- ۷: هرم مدیریت پسماندها با رویکرد کاهش تولید و بازیافت ۳۲
شکل۱-۸ : تشکیلات مدیریت مواد زائد بیمارستانی ۳۷
شکل ۳-۱: نقشه دسترسی به بیمارستان شهدای تجریش ۵۲
شکل ۳-۲: بیمارستان شهدای تجریش ۵۳
شکل ۳-۳ چارت سازمانی بیمارستان شهدای تجریش ۵۴
شکل ۴-۱: هدف برنامه اجریی ۶۳
شکل ۴-۲: میانگین سالانه پسماندها در سال ۱۳۹۰ ۶۷
شکل۴-۳: میانگین سالانه پسماندها در سال ۱۳۹۱ ۶۷
شکل ۴-۴: سطل پسماندهای شیمیایی و معمولی ۶۹
شکل ۴-۵ سطل پسماند های عفونی و سماند های پرتوزا ۶۹
شکل ۴-۶ Safety Box ۷۰
شکل ۴-۷ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر جنسیت ۷۵
شکل۴-۸ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سن ۷۵
شکل۴-۹ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات ۷۶
شکل ۴-۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرمدت ساعت کاری در شبانه روز ۷۷
شکل۴-۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سابقه کاری ۷۸
شکل۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرتاثیر و اهمیت سیاست ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی ۷۹
شکل۴-۱۳: توزیع فراوانی پاسخگویان برای تفاوت سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی ۸۰
شکل۴-۱۴ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی ۸۱
شکل۴-۱۵توزیع فراوانی پاسخگویان به ارتباط بین مدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری های شغلی ۸۲
شکل۴-۱۶: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی ۸۳
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱ مقدمه
انسان بزرگترین کاربر زمین است و برای فراهم آوردن نیاز خود، بیشترین بهره را از زمین می برد. این بهره‏‏‏‏‏‏‏‏‌‏‏وری روز افزون، بدون پیامد نیست. انسان به نسبت بهرهمندی از طبیعت برای فراهم آوردن خوراک و پوشاک و ساخت و پرداخت دستگاههایی که شیوه و روند زندگی را بهبود میبخشد، پسماند و دوریز تولید می کند. پسماندهای که برخی به طبیعت باز میگردند، برخی بازیافت شده، دوباره به چرخه تولید و بهره وری باز میگردند و برخی دیگر که روی دست طبیعت و انسان میمانند و چاره ای نمیماند مگر کاستن خطر و آلودگی آنها و پنهان کردن آن در دل خاک تا شاید خاک خود راهی برای دگرگونی و بازیافت این مواد باشند.
پسماندهای پزشکی یا بهداشتی۱، کلیه پسماندهای تولید شده توسط واحدهای تأمین وحفظ سلامت، مؤسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه ها را دربر میگیرد یا به عبارت دیگر به کلیه پسماندهای عفونی وزیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی ودرمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی وسایر مراکز مشابه گفته میشود. از منابع عمده زایدات بیولوژیکی، بیمارستانها، آزمایشگاهها و مراکز تحقیقات پزشکی هستند.
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت۲، پسماندهای بیمارستانی، کلیه پسماندهای تولید شده توسط واحدهای تامین وحفظ سلامت، موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاهها را در بر مسی گیرد. این تعریف حتی پسماندهای تولید شده درمنازل (مانند تزریق انسولین، دیالیز و …) را نیز شامل میشود(WHO, 1999).
با توجه به حجم تولید بالای پسماند توسط مراکز بهداشتی- درمانی که به طور نمونه در سال ۱۳۸۵ به ۸۰ تن پسماند بیمارستانی در شهر تهران به ازای هر روز رسیده و عدم استفاده از فناوریهای لازم جهت بی خطر سازی و دفن بهداشتی ،مردم و ارگانهای مرتبط را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. همچنین پسماندهای بیمارستانی به دلیل داشتن انواع‌ گوناگونی از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌های استافیلوکوک‌ و استرپتوکوک، باسیل سل و کزاز، ویروس هپاتیت(هپاتیت‌ ب و ث) و ویروس ایدز و بسیاری دیگر از میکروبهای‌ بیماریزا مخلوطهای میکروبی و عفونی جزء خطرناکترین پسماندهای جامعه شهری محسوب میگردند‌‌‌‌(نوری، ۱۳۶۹).
لذا بیتوجه? به مد?ر?ت صح?ح پسماندهـای بیمارستانی، احتمال بروز و ش?وع ب?ماریها و اپ?دم?های منطقهای وشهری را افزا?ش م?دهد. ا?ن پسماندها ?ک خطـر جـدی بـرای س?مت جامعه و مح?ط ز?ست تلق? م?شـوند(and Fabres, 1998 .( Tissat
چندین دهه است که مدیریت پسماند های بیمارستانی در دستور کار کشورهای جهان قرار گرفته است و کشورهای پیشگام در این زمینه به پیشرفت ها و دستاوردهای سودمندی دست یافته اند و افزون بر تلاش برای بهبود شرایط زندگی بستری اقتصادی را نیز فراهم ساخته اند. با وجود روشهای نوین جهت دفع پسماندهای بیمارستانی در بسیاری از مناطق کشور دفع این پسماندهای خطرناک همچنان به روش سنتی و از طریق ” دفن ” صورت می‌گیرد. دفن پسماندهای بیمارستانی، علاوه بر آلودگی‌های زیستمحیطی و آبهای زیرزمینی، خطر گسترش برخی از بیماریها را در پی دارد. دفن پسماندهای بیمارستانی و عفونی به شیوههای کنونی در کشور میتواند عواقب وپیامدهای جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد(سید محمدی، ۱۳۸۳).
درحال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا دفن پسماندهای بیمارستانی به روش بیخطر کردن و استریل کردن صورت میگیرد و این شیوه جایگزین دفع کردن پسماندهای بیمارستانی از طریق پلاسما کردن و دستگاه زباله سوز شده است. دفن پسماندهای بیمارستانی به روش کنونی و همچنین استفاده از زباله سوز به دلیل آلودگی‌هایی که به همراه دارد به عنوان یک بحران جدی تلقی میشود. در زمان حاضر پسماندهای عفونی مراکزبهداشتی درمانی، مطبها و آزمایشگاههای تشخیص طبی و مراکز درمانی از جمله بیمارستانها با پسماند‌های شهری امحاء میگردد که بر بهداشت و سلامت مردم تاثیرگذار است. پسماندهای شهری قابل بازیافت و تبدیل به کود و قابل استفاده در سطح شهر میباشد و به این علت مخلوط نمودن پسماندهای شهری و بیمارستانی تهدیدی است برای بهداشت شهروندان و کارکنان بخش خدمات شهری شهرداریها وسازمانهای مدیریت پسماند که با این قبیل پسماندها درتماس میباشند. کشورهای پیشرفته و توسعه یافته پیش از این از زباله سوز و سپس از طریق پلاسما، اقدام به امحاء پسماندهای عفونی می‌کردند(Armbruster, 1998 ).
خرید تجهیزات برای بی‌خطرکردن پسماندهای بیمارستانی به روش روز دنیا، مستلزم اعتبارات زیادی است که می بایست از طرف دولت تامین گردد. مدیریت پسماندهای بیمارستانی نزدیک به پنج سال است که در ایران به اجرا گذاشته شده و سازمانهای بهداشت و درمان،محیط زیست و شهرداریها به لحاظ قانونی دستاندر کار اجرایی آن و نظارت بر مدیریت درست آن شدهاند(سازمان شهرداری، ۱۳۹۱).
پسماندهای ویژه طبق قانون مدیریت پسماند، مصوبه ۹ خرداد ۱۳۸۳ شامل چند گروه اصلی میباشد. مهم‌ترین این گروه پسماندها،‌ پسماندهای بیمارستانی بوده که نقش بسزایی در به خطر انداختن سلامت شهروندان دارد. اصول درست این شیوه ها در استانداردهای ناظر بر بهداشت محیط و حفاظت محیط ‌زیست از قبیل استاندارد EPA مربوط به ایالات متحده آمریکا و راهنمای EC مربوط به اتحادیه اروپا است. پسماندهای بیمارستانی شامل عفونی، پاتولوژیک، اجسام تیزوبرنده، دارویی، سرطان‌زا، شیمیایی، رادیواکتیو، براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در صورت تفکیک مناسب پسماندها، پسماندها شامل ۸۰ درصد پسماندهای عادی مراکز درمانی، ۱۵ درصد پسماندهای پاتولوژیکی و عفونی، یک درصد اجسام تیزوبرنده، سه درصد پسماندهای شیمیایی و دارویی و کمتر از یک درصد پسماندها مخصوص مواد رادیواکتیو، کپسول‌های گاز، دماسنج‌های جیوه‌ای شکسته و باطری‌های استفاده شده میباشد. شیوههای از بین بردن پسماندها شامل سوزاندن به وسیله زباله ‌سوز، ضدعفونی شیمیایی، عملیات حرارتی مرطوب، عملیات حرارتی خشک، استفاده از امواج میکروویو، دفن کردن یا انباشته‌سازی و بی‌حرکت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *