پایان نامه ارشد با موضوع قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، تصمیم گیری، روش ترکیبی

۷-۸-۲تحقیق بلوم و همکاران ۴۶
تحقیق بسمبیندر و چان ۴۶
۹-۸-۲تحقیق هادسون و همکاران ۴۷
۱۰-۸-۲تحقیق میلز ۴۷
۱۱-۸-۲تحقیق جینکای ۴۸
۱۲-۸-۲تحقیق ایساکو و هالیستین ۴۸
۱۳-۸-۲تحقیق وایت و همکاران ۴۸
۱۴-۸-۲تحقیق رانتر و لیل ۴۹
۱۵-۸-۲تحقیق وانگ و همکاران ۴۹
۱۶-۸-۲تحقیق گوناسکریج و پاور ۵۰
۱۷-۸-۲سوک جون لی و همکاران ۵۰
۱۸-۸-۲شین یون وانگ و همکاران ۵۱
۱۹-۸-۲کوکوهان چن و همکاران ۵۱
۲۰-۸-۲هارن و پاولو ۵۱
۹-۲تحقیقات در داخل کشور ۵۱
فصل سوم: روش انجام تحقیق ۵۴
۱-۳مقدمه ۵۵
۲-۳روش تحقیق ۵۵
۳-۳جامعه آماری و حجم آن ۵۶
۴-۳بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : ۵۶
۵-۳فرضیه تحقیق ۵۸
۶-۳فرضیه های تحقیق ۵۸
۷-۳روش گرد آوری اطلاعات ۵۹
۸-۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۵۹
۹-۳تعریف مفاهیم و واژگان ۶۱
۱-۹-۳اندیکاتور ۶۱
۲-۹-۳میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین۳) ۶۳
۵-۹-۳نقاط بایست و برگرد هندسی ۶۷
۱۰-۳استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده ۶۸
۱۱-۳اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق ۷۱
الف) قیمت سهام شرکتها: ۷۱
ب)مجامع عادی: ۷۱
ج) مجامع فوق العاده: ۷۱
۱۲-۳محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری ۷۲
۱۳-۳اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۷۲
۱-۱۳-۳آزمون آماریt ۷۳
۲-۱۳-۳آزمون ویل کاکسون ۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵
۱-۴مقدمه ۷۶
۲-۴جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق ۷۶
۳-۴مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق ۷۷
۴-۴آزمون آماری ۸۹
۱-۴-۴فرضیه اول ۸۹
۱-۱-۴-۴سالانه ۸۹
۲-۱-۴-۴دوساله و سه ساله ۹۱
۲-۴-۴فرضیه دوم ۹۴
۱-۲-۴-۴سالانه ۹۴
۲-۲-۴-۴دوساله و سه ساله ۹۶
۳-۴-۴فرضیه سوم ۹۸
۱-۳-۴-۴سالانه ۹۸
۲-۳-۴-۴دوساله و سه ساله ۱۰۰
فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر ۱۰۴
۱-۵مقدمه ۱۰۵
۲-۵خلاصه تحقیق ۱۰۵
۳-۵نتیجه گیری ۱۰۶
۴-۵پیشنهادات علمی ۱۰۹
۱-۴-۵پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۰۹
منابع ۱۱۲
منابع فارسی ۱۱۲
منابع خارجی ۱۱۵
فهرست جدول ها
عنوان
صفحه
جدول ۱-۱:محاسبه میانگین متحرک موزون ۲۷
جدول۳-۱:شرکت های مورد بررسی ۵۷
جدول۴-۱:خلاصه میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد بررسی و روش خرید و نگهداری ۷۸
جدول۴-۲:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA ۸۱
جدول ‏۴-۳:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI ۸۲
جدول۴-۴:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA ۸۴
جدول ۴‏-۵:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری ۸۵
جدول۴-۶: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری ۸۵
جدول۴-۷:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله ۸۶
جدول۴-۸: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت ۸۷
جدول۴-۹: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال ۱۳۹۰بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت ۸۸
جدول۴-۱۰: نتایج آزمون T-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) ۸۹
جدول۴-۱۱: آزمون Tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA ۹۲
جدول۴-۱۲:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA ۹۳
جدول ‏۴-۱۳:آزمون Tهمبسته برای داده های روش RSI ۹۴
جدول۴-۱۴:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI ۹۶
جدول۴-۱۵:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI ۹۷
جدول۴-۱۶:آزمون Tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA ۹۹
جدول۴-۱۷:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی ۱۰۱
جدول۴-۱۸:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA ۱۰۲
فهرست شکل ها
عنوان
صفحه
شکل۱-۱: رابطه میانگین متحرک با قیمت ۳۱
شکل۱-۲: رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت ۳۲
شکل۱-۳:میانگین متحرک همگرا-واگرا(MACD) ۳۳
شکل۱-۴:واگرایی شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با قیمت ۳۴
شکل۱-۵: موقعیت های خرید و فروش شاخص قدرت اندازه حرکت ۳۴
شکل۱-۶: نحوه تحلیل ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک ۳۵
شکل۱-۷:موقعیت های خرید و فروش روش ترکیبی میانگین مترحک و شاخص قدرت اندازه حرکت ۳۶
شکل۳‏-۱:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه اول ۶۹
شکل۳-۲:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه دوم ۷۰
شکل۳-۳:سیگنال های تکنیکال فرضیه سوم ۷۱
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد:
الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛
ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی).
این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران ۱۳۸۸)
درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد.
مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد.
تقریبا هیچ‍گونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.
۲-۱اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
شروع حرکت بازسازی و اصلاح نظام اقتصادی کشور تحولاتی را در بازار سرمایه بوجود آورده، در این میان ضرورت وجود بازار بورس اوراق بهادار ایران به عنوان یکی از اجزاء با اهمیت بازار سرمایه در موقعیت کنونی اقتصاد کشور بسیار ضروری احساس می شود و با تصمیم دولت مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بورس به عنوان یکی از کاراترین و مؤثرترین روش های عرضه سهام در فرایند خصوصی سازی مورد توجه و تاکید کارشناسان مالی قرار گرفته است. از طرف دیگر یکی از ضرورت های اولیه توسعه بازار، اصلاح مکانیزم و سیاست های اطلاعاتی بازار سهام است و نوشته های مختلف ادبیات سرمایه گذاری بر نقش اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری و نحوه تجزیه و تحلیل این اطلاعات تاکید دارند، بنابراین در تصمیمات سرمایه گذاری، نقش بسیار موثری ایفا می کند و سرمایه گذاران با استفاده از این اطلاعات جزئیات بیشتری را در رابطه به سهام بدست خواهند آورد. اما با توجه به اینکه دستیابی به اطلاعات هزینه زا است.(هم از جنبه مالی و هم از جنبه زمانی) سرمایه گذار بایستی چهارچوبی را تعیین نماید و در قالب این چهارچوب، به جمع اوری اطلاعات بپردازد. بنابراین شناسایی و تدوین چهارچوب مناسب به منسجم شدن نظام اطلاعاتی بازار بورس کمک موثری نموده ودر شرایط کنونی معرفی روش ها و ابزارهای تحلیل سهام به عنوان موضوعی اساسی و مهم تلقی می گردد. بنابراین انجام تحقیقاتی در این زمینه ضمن گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، ابزارهایی را جهت تحلیل در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار خواهد داد.
این تحقیق در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت انجام معاملات بر روی سهام عادی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و می تواند راهنمای خوبی جهت اتخاذ تصمیمات هر چه بهتر سرمایه گذاران قلمداد گردد.
۳-۱اهداف تحقیق
۱- بررسی بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش های خرید تکنیکی با استفاده ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده استفاده از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
۲- بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
۳- بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر است.
۴-۱فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: استفاده از روش میانگین های متحرک برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی اول: روش میانگین های متحرک(EMA) برای خریدسهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی دوم: روش میانگین متحرک برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.
فرضیه دوم: استفاده از روش شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
*