منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدل پیشنهادی

۳-۳- نحوه انجام فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار بر ورق دو لایه مس- فولاد ۶۸
۳-۴- بررسی خواص نمونه‌ها تحت فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ۶۹
۳-۴-۱- آزمون استحکام کششی ۶۹
۳-۴-۲- آزمون میکروسختی ۷۰
۳-۴-۳- آزمون بررسی ریزساختار ۷۰
فصل ۴ ۷۱
۴-۱- آزمون کشش نمونه‌های تحت نورد همسان در کانال زاویه‌دار ۷۲
۴-۱-۲- بررسی روند تغییرات استحکام تسلیم ۷۳
۴-۱-۳- بررسی روند تغییرات استحکام نهایی ۷۴
۴-۲- نتایج میکروسختی ۷۵
۴-۳- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ۸۰
فصل ۵ ۸۳
۵-۱- نتیجه‏گیری ۸۴
۵-۲- محدودیت‏های پژوهش ۸۶
۵-۳- پیشنهادها ۸۶
مراجع ۸۷
فهرست شکل‌ها
شکل (۲-۱) هندسه یک قالب پرس همسان در کانال زاویه‌دار که در آن Φ معرف زاویه بین دو کانال و ψ زاویه انحنا در محل تقاطع دو کانال است. ۲۴
شکل (۲-۲) مسیرهای متفاوت اعمال فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار. ۲۵
شکل (۲-۳) سیستمهای برشی متفاوت در مسیرهای مختلف اعمال فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار ۲۶
شکل (۲-۴) نحوه اعوجاج صفحههای x، y و z با در نظر گرفتن یک المان مکعبی برای تعداد پاسها و مسیرهای مختلف فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار. ۲۶
شکل (۲-۵) تغییرات کرنش معادل در زوایای مختلف Φ و Ψ در فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار یک پاس ۲۷
شکل (۲-۶) تصویر مربوط به اندازه دانه به‌دست آمده با قالبهای با زاویه کانال مختلف هنگامی که مقدار کرنش هر نمونه تقریبا برابر ۴ باشد ۲۹
شکل (۲-۷) اثر دما بر اندازه دانه ۳۱
شکل (۲-۸) تاثیر سرعت پرس بر استحکام تسلیم برای ۱، ۲، ۳ و ۴ پاس پرس همسان در کانال زاویه‌دار اعمال شده در دمای اتاق ۳۲
شکل (۲-۹) تصاویر نوری ریزساختار آلیاژ AZ31 پس از اعمال پرس همسان در کانال زاویه‌دار در تعداد پاسهای مختلف a) 2 پاس b) 4 پاس ۳۳
شکل (۲-۱۰) تصاویر SEM آلیاژMg-Zn-Ca a) اکسترود شده b) پرس همسان در کانال زاویه‌دار شده تا ۴ پاس در مسیر A c) BC d) C. ۳۴
شکل (۲-۱۱) رابطه بین دمای انجام پرس همسان در کانال زاویه‌دار و میانگین اندازه نهایی در آلیاژهای AZ31 و AZ61 ۳۵
شکل (۲-۱۲) تصویر شماتیک مدل پیشنهادی Meyers برای کاهش اندازه دانه در اثر فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید ۳۷
شکل (۲-۱۳) وابستگی اصلاح دانه به مسیر فرآیند در پرس همسان در کانال زاویه‌دار (a) پاس اول (b) پاس دوم در مسیر A (c) پاس دوم در مسیر Bc ۳۷
شکل (۲-۱۴) مدل پیشنهادی برای کاهش اندازه دانه در اثر اعمال فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار در آلیاژهای منیزیم ۳۸
شکل (۲-۱۵) شماتیک اصول فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار به منظور تولید پیوسته ۴۰
شکل (۲-۱۶) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه شاهد(سمت چپ) و نمونه نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده توسط ۱ پاس (سمت راست) ۴۱
شکل (۲-۱۷) تصویر میکروسکوپ الکترونی مس نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده پس از ۱۰ پاس ۴۱
شکل (۲-۱۸) تغییرات سختی و ساختار بر حسب دمای آنیل مس نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده در ۸ پاس ۴۲
شکل (۲-۱۹) نتایج حاصل از تست کشش بر روی مس آنیل کامل شده (CG Copper) و نمونه‌های نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده و سپس آنیل شده ۴۳
شکل (۲-۲۰) تصویر نمونه‌های آلومینیوم نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده بعد از ۱، ۴ و ۷ پاس در مسیرهای A و C ۴۵
شکل (۲-۲۱) کیفیت سطحی نمونه‌های آلومینیوم ۱۱۰۰بعد از ۴ و ۷ پاس از فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ۴۵
شکل (۲-۲۲) ریزساختار نمونه آلومینیوم آنیل شده ۴۶
شکل (۲-۲۳) تصاویر میکروسکوپ الکترونی از آلیاژ آلومینیوم نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده در مسیر A طی الف) ۱ ب) ۴ و ج) ۷ پاس ۴۸
شکل (۲-۲۴) منحنی‌های تنش-کرنش آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰ نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده بر حسب تعداد پاس و مسیر فرآیند ۴۹
شکل (۲-۲۵) تغییرات خواص کششی نمونه‌های آلومینیوم نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده بر حسب مسیر فرآیند ۵۰
شکل (۲-۲۶) تصویر جانبی نمونه تغییرشکل داده شده توسط فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ۵۱
شکل (۲-۲۷) منحنی سردشدن در طی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار فولاد کربنی ۵۳
شکل (۲-۲۸) ریزساختار میکروسکوپ نوری الف) آلیاژ دریافتی و ب) نمونه نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده ۵۴
شکل (۲-۲۹) میکروگراف SEM فولاد کربنی نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده که دانه‌های طویل و برش خورده فریت را نشان می‌دهد ۵۴
شکل (۲-۳۰) تصویر TEM فولاد کربنی نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده که ذرات نانوی سمانتیت را نشان می‌دهد ۵۵
شکل (۲-۳۱) منحنی تنش-کرنش فولاد بر حسب تابعی از پاس فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار . ۵۶
شکل (۲-۳۲) رابطه بین سختی و تعداد پاس پرس همسان در کانال زاویه‌دار فولاد زنگ نزن ۳۰۴ ۵۷
شکل (۲-۳۳) وابستگی خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ به تعداد پاس فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار ۵۷
شکل (۲-۳۴) شماتیک قالب اکستروژن جهت شکل دهی لوله دوفلزی ۵۸
شکل (۲-۳۵) شماتیک قلب فرآیند MBE ۵۹
شکل (۲-۳۶) الف) لوله دوفلزی تولید شده توسط جوشکاری انفجاری ب)فصل مشترک دوفلز ۶۰
شکل (۲-۳۷) شماتیک فرآیند ARB ۶۳
شکل (۲-۳۸) تصاویر SEM آلومینیوم آنیل شده به مدت ۳۰ دقیقه در دماهای الف) ۳۰۰ ب) ۴۰۰ ج)۵۰۰ و د) آنیل شده به مدت ۶۰ دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد ۶۴
شکل (۲-۳۹) منحنی تنش-کرنش مهندسی آهن و آلومینیوم تولید شده به روش ARB و تأثیر پاسهای فرآیند بر استحکام ایجاد شده ۶۵
شکل (۳-۱) شماتیک نمونه آزمایش کشش ۶۹
شکل (۴-۱) تصاویر نمونه‌ها پس از آزمون کشش ۷۲
شکل (۴-۲) نمودار استحکام تسلیم نمونه‌ها تحت آزمون کشش ۷۳
شکل (۴-۳) نمودار استحکام نهایی نمونه‌ها تحت آزمون کشش ۷۴
شکل (۴-۴) نتایج آزمون میکروسختی ویکرز در باند جوش ۷۶
شکل (۴-۵) نتایج آزمون میکروسختی ویکرز در منطقه مس ۷۷
شکل(۴-۶) نتایج آزمون میکروسختی ویکرز در منطقه فولاد ۷۸
شکل (۴-۷) تغییرات مقادیر سختی در راستای ضخامت برای نمونه‌ها با پاس‌های مختلف ۷۹
شکل (۴-۸) تصویر میکروسکوپ الکترونی عمق مرکزی جوار باند جوش (الف) نمونه شاهد (ب) نمونه ۲ (ج) نمونه ۴- سطح خارجی(د) نمونه شاهد (ه) نمونه ۲ (و) نمونه ۴ قسمت فولادی ۸۱
شکل (۴-۹) تصویر میکروسکوپ الکترونی عمق مرکزی جوار باند جوش (الف) نمونه شاهد (ب) نمونه ۲ (ج) نمونه ۴ – سطح خارجی (د) نمونه شاهد (ه) نمونه ۲ (و) نمونه ۴ قسمت مسی ۸۲
فهرست جدول‌ها
جدول (۲-۱) خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰ نورد همسان در کانال زاویه‌دار شده بر حسب پارامتر‌های مختلف فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ۴۹
جدول (۳-۱) خواص مکانیکی و شیمیایی فلزات پایه ورق دولایه ۶۷
جدول (۳-۲) ابعاد و اندازه‌های استفاده شده در آزمایش کشش ۶۹
فصل ۱
مقدمه
۱-۱- مقدمه
صفحات فلزی از جمله مقاطع پراستفاده در کاربردهای مهندسی می‌باشند. در بسیاری از موارد نیاز است تا داخل و بیرون صفحه در شرایط محیطی متفاوتی قرار بگیرد، در نتیجه باید دو طرف صفحه خصوصیّات متفاوتی را دارا باشد. برای مثال یک طرف صفحه در شرایط دمای بالای کاری یا خورندگی محیطی قرار دارد، درحالی‌که طرف دیگر لوله نیازمند به قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر ضربه به عنوان یک جزء ساختاری می‌باشد. آشکار است که یافتن چنین موادی در صنعت دشوار است. از این رو ترکیب و اتصال فلزات با جنس‌های مختلف برای ایجاد اجزایی با ویژگی‌های متفاوت ضروری به نظر می‌رسد. از صفحات دوفلزی در موارد مختلفی همچون صنایع نظامی، هسته‌ای، پتروشیمی، شیمیایی و هم‌چنین برای کاربردهایی مانند بویلر و مبدّل‌ها استفـــاده‌ی فراوانی می‌شود. اتصال فلزاتی نظیر مس، آلومینیوم، فولاد زنگ‌نزن، برنز، تیتانیوم و … به یکدیگر و تولید یک ورق مرکب طیف وسیعی از سازه‌های مورد نیاز را در صنایع مرتبط در بر می‌گیرد.
بهبود خواص مکانیکی مواد نیز می‌تواند تا حدود زیادی در حل مشکلات صنعت مفید باشد. یکی از روش‌هایی که سبب استحکام‌بخشی مواد می‌شود، ریز کردن اندازه‌ی دانه در مواد می‌باشد. برای این کار می‌توان از فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید استفاده نمود. از جمله این فرآیندها، فرآیند پرس در کانال‌های همسان زاویه‌دار و نورد در کانال زاویه‌دار همسان می‌باشد که مناسب برای ورق‌های فلزی است.
یکی از موارد مهم در استفاده صنعتی از مواد، استحکام و سختی و طول عمر مطلوب مواد است که منجر به پایین آمدن هزینه‌های بالای نگهداری و تعمیرات تجهیزات می‌شود. تغییر شکل پلاستیک شدید یکی از روش‌های ایجاد نانوساختاری از دانه‌های ریز و افزایش خواص مکانیکی فلزات است. فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار به عنوان یکی از روش‌های تغییر شکل پلاستیک منجر به افزایش سختی و استحکام قطعات تولید شده از این ورق‌ها می‌شود.
با توجه به پژوهش‌های انجام شده جهت بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار در ورق‌های کامپوزیتی چند‌لایه باید عواملی مانند اصطکاک، کرنش، نرخ کرنش، هندسه، خواص مواد و سرعت فرآیند بررسی شوند. به این ترتیب بر پایه پژوهش‌های موجود فرضیات تحقیق به صورت زیر در نظر گرفته می شوند:
۱. امکان نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دولایه مس- فولاد وجود دارد.
۲. انجام فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار سبب کاهش اندازه دانه‌ها در ورق دولایه مس- فولاد خواهد شد.
۳. انجام فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار سبب افزایش استحکام و سختی ورق دولایه مس- فولاد خواهد شد.
۱-۲- اهداف تحقیق و بیان مساله
با توجه به موضوع پژوهش و تحقیقات پیشین در این زمینه جهت دست‌یابی به مدل مناسب و کاربردی اهداف به شرح زیر دنبال خواهند شد:
فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار از جمله فرآیندهای تغییر شکل شدید می‌باشد که جهت بهبود خواص مکانیکی و متالورژیکی ورق‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم‌چنین امروزه استفاده از ورق‌های چندلایه فلزی به دلیل ترکیب خواص مختلف مدنظر محققین و صنایع قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش به بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق‌های دولایه مس- فولاد می‌پردازیم و موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱. تغییرات استحکام نمونه‌ها
۲. تغییرات سختی نمونه‌ها
۳. تغییر ریزساختار ورق‌ها در اثر فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار
۱-۳- پیشینه تحقیق
سیگال و همکاران، فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار را به عنوان یکی از روش‌های تغییر شکل شدید که قابلیت ریزدانه کردن ساختار در حد میکرومتر و در بعضی موارد حد نانومتر را دارد، اولین بار در سال ۱۹۷۰ معرفی کردند. اما در اوایل دهه نود بود که این روش به عنوان یکی از روش‌های مؤثر جهت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *