پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، توانمندسازی، تعهد سازمانی

۳۲ ۲ -۱۴-۳-۱) مدل توانمندسازی آولیو ۳۲
۲-۱۴-۴) مدل های مبتنی بر رویکرد تعاملی ۳۳
۲ -۱۴-۴-۱) مدل توانمندسازی کارول ۳۳
۲ -۱۴ ۵) مدل های مبتنی بر رویکرد شناختی ۳۳
۲-۱۴-۵-۱) مدل جروی، رایت و اندرسون ۳۳
۲-۱۴-۶) مدل های مبتنی بر رویکرد فرهنگی، ارزشی ۳۵
۲-۱۴-۶-۱) مدل توانمندسازی لیتگو ۳۵
۲-۱۴-۷) مدل های مبتنی بر رویکرد تلفیقی(تلفیق رویکرد ساختاری و روان شناختی) ۳۶
۲-۱۴-۷-۱) مدل توانمندسازی ملهم ۳۷
بخش دوم : تعهد
۲-۱۵) مبانی نظری تعهد ۳۹
۲-۱۶) تعریف تعهد ۴۰
۲-۱۷) تعهد سازمانی ۴۱
۲-۱۸) ضرورت توجه به تعهد سازمانی ۴۲
۲-۱۹) راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ۴۳
۲-۲۰) تعهد سازمانی و تعهد اسلامی ۴۳
۲-۲۱) دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی ۴۴
الف- تعهد سازمانی دردنیای امروز چیز بی ربطی است ۴۴
ب- تعهد سازمانی واقعا مهم است ۴۵
۲-۲۲) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ۴۶
۲-۲۳) الگوهای چند بعدی ۴۷
۱- مدل اریلی و چتمن ۴۷
۲- مدل می یر و آلن ۴۷
۳- مدل آنجل و پری ۴۹
۴- مدل مایر و شورمن ۵۰
۵- مدل پنلی و گولد ۵۰
۲-۲۴) انواع تعهد ۵۰
۱- تعهد نسبت به مشتری ۵۱
۲- تعهد نسبت به سازمان ۵۱
۳- تعهد نسبت به خود مدیر ۵۱
۴-تعهد نسبت به افراد و گروه ها ۵۱
۵- تعهد نسبت به وظیفه ۵۲
بخش سوم : مروری برتحقیقات انجام شده
۲-۲۵) پیشینه داخلی ۵۳
۲-۲۵-۱) بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران “سید محمد میرکمالی و کمال خرازی” ۵۳
۲-۲۵-۲)عوامل موثر بر جنبه های روانی توانمندسازی کارکنان ؛ مطالعه
موردی دیدگاه کارمندان در یکی از سازمانهای زیر نظر وزارت
علوم ، تحقیقات و فناوری” رضا محمدی” ۵۳
۲-۲۶) پیشینه خارجی ۵۳
۲-۲۶-۱) چگونگی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر ارتباط کارکنان سازمان در چین” لینجوان ریتا من” ۵۴
۲-۲۶-۲) نائل شدن به توانمندسازی کارکنان , بیمارستان میدلند مموریال” لیندا سنچز” ۵۴
بخش چهارم : چارچوب مفهومی ۵۵
فصل سوم : روش شناسی
۳-۱) مقدمه ۵۸
۳-۲) روش تحقیق ۵۹
۳-۳) ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها ۵۹
۳-۴) روایی و پایایی پرسشنامه ۶۰
۳-۵) جامعه آماری و نمونه آماری ۶۰
۳-۶) متغیرهای پژوهش ۶۱
الف) متغیر مستقل ۶۱
ب) متغیر وابسته ۶۱
۳-۷) روش های تجزیه و تحلیل و آزمون های آمار استنباطی مورد استفاده ۶۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه ۶۴
۴-۲) بررسی آلفای کرونباج جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه توانمندی وتعهد ۶۴
بخش اول: آمار توصیفی
۴-۳) وضعیت نمرات پاسخگویان درمتغیرتوانمندی دربعد دانش و مهارت ۶۵
۴-۴) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد اعتماد ۶۷
۴-۵) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد ارتباطات ۶۹
۴-۶) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد انگیزهها ۷۱
۴-۷) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به مشتری ۷۳
۴-۸) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به سازمان ۷۵
۴-۹) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به خود ۷۷
۴-۱۰) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به افراد و گروهها ۷۹
۴-۱۱) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به تکلیف ۸۱
۴-۱۲) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد ۸۳
۴-۱۳) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی ۸۶
بخش دوم: آمار استنباطی
۴-۱۸) فرضیه: بررسی رابطه بین تعهد وتوانمندی ۹۰
۴-۱۹) فرضیه: بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد ۹۱
۴-۲۰) فرضیه: بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد دانش ومهارت ۹۲
۴-۲۱) فرضیه: بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات ۹۳
۴-۲۲) فرضیه: بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد انگیزه ها ۹۴
فصل پنجم : نتیجه گیری
۵-۱) مقدمه ۹۶
۵-۲) نتایج آزمون فرضیات ۹۶
۵-۲-۱) رابطه بین تعهد و توانمندی ۹۶
۵-۲-۲) رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد ۹۶
۵-۲-۳) رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد دانش و مهارت ۹۷
۵-۲-۴) رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات ۹۷
۵-۲-۵) رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد انگیزهها ۹۷
۵-۳) نتیجه گیری کلی ۹۷
۵-۳-۱) تجزیه و تحلیل متغیر توانمندی و مولفه های آن بر اساس میانگین نمونه ها ۹۷
۵-۳-۱-۱) متغیر توانمندی ۹۷
۵-۳-۱-۲) متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت ۹۸
۵-۳-۱-۳) متغیر توانمندی در بعد اعتماد ۹۸
۵-۳-۱-۴) متغیر توانمندی در بعد ارتباطات ۹۸
۵-۳-۱-۵) متغیر توانمندی در بعد انگیزهها ۹۸
۵-۳-۲) تجزیه و تحلیل متغیر تعهد و مولفه های آن بر اساس میانگین نمونه ها ۹۸
۵-۳-۲-۱) متغیر تعهد ۹۸
۵-۳-۲-۲) متغیر تعهد نسبت به مشتری ۹۹
۵-۳-۲-۳) متغیر تعهد نسبت به سازمان ۹۹
۵-۳-۲-۴) متغیر تعهد نسبت به خود ۹۹
۵-۳-۲-۵) متغیر تعهد نسبت به افراد و گروهها ۹۹
۵-۳-۲-۶) متغیر تعهد نسبت به تکلیف ۹۹
۵-۴) پیشنهادها ۱۰۰
۵-۵) پیشنهادهای محقق ۱۰۹
پیوست ها ۱۱۰
۱- پرسشنامه توانمندی ۱۱۰
۲- پرسشنامه تعهد ۱۱۲
منابع و مآخذ ۱۱۴
فهرست منابع فارسی ۱۱۴
فهرست منابع انگلیسی ۱۱۸
چکیده انگلیسی ۱۲۰
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت ۶۵
جدول شماره۴-۲: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد
دانش و مهارت ۶۶
جدول شماره ۴-۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد اعتماد ۶۷
جدول شماره ۴-۴: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد
اعتماد ۶۸
جدول شماره ۴-۵: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد ارتباطات ۶۹
جدول شماره ۴-۶: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد
ارتباطات ۷۰
جدول شماره ۴-۷: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد انگیزه ها ۷۱
جدول شماره ۴-۸: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد
انگیزه ها ۷۲
جدول شماره ۴-۹: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به مشتری ۷۳
جدول شماره ۴-۱۰: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به
مشتری ۷۴
جدول شماره ۴-۱۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به
سازمان ۷۵
جدول شماره ۴-۱۲: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به
سازمان ۷۶
جدول شماره ۴-۱۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به خود ۷۷
جدول شماره ۴-۱۴: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به
خود ۷۸
جدول شماره ۴-۱۵: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به افراد و گروه
ها ۷۹
جدول شماره ۴-۱۶: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به
افراد و گروه ها ۸۰
جدول شماره۴-۱۷: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به تکلیف ۸۱
جدول شماره۴-۱۸: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به
تکلیف ۸۲
جدول شماره ۴-۱۹: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد ۸۳
جدول شماره ۴-۲۰: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد ۸۵
جدول شماره ۴-۲۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی ۸۶
جدول شماره ۴-۲۲: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی ۸۸
جدول شماره ۴-۲۳: نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی ۹۰
جدول شماره ۴-۲۴: نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد
اعتماد ۹۱
جدول شماره ۴-۲۵: نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد
دانش و مهارت ۹۲
جدول شماره ۴-۲۶: نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد
ارتباطات ۹۳
جدول شماره ۴-۲۷: نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد
انگیزه ها ۹۴
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۱: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد دانش و
مهارت ………………….. …………………………………………….. …. ۶۶
نمودار هسیتوگرام شماره۴-۲: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد اعتماد ۶۸
نمودار هسیتوگرام شماره۴-۳: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد ارتباطات ۷۰
نمودار هسیتوگرام شماره۴-۴: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد انگیزهها ۷۲
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۵: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به مشتری ۷۴
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۶: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به سازمان ۷۶
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۷: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به خود ۷۸
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۸: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به افراد و
گروهها ۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *