دانلود پایان نامه درمورد مدارس هوشمند، دانش آموز، دانش آموزان

سپاس خدای را که هر چه دارم از اوست،
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر خورشیدی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان‌ ‌نامه را بر عهده گرفتند؛
و از استاد فرزانه و دلسوز؛ سر کار خانم کردستانی و خانم دکتر صمدی که زحمت داوری این پایان‌نامه را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب لیلا عبدلی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی 891251897 در رشته مدیریت آموزشی که در تاریخ 3/6/93 از پایان نامه خود تحت عنوان: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
با کسب نمره 18 و درجه بسیارخوب دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم :
1. این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2. این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء :
بسمه‌تعالی
در تاریخ 3/6/93
دانشجوی کارشناسی ارشد لیلا عبدلی از پایان نامه خود دفاع نموده و با
نمره 18 بحروف هجده و با درجه بسیارخوب مورد تصویب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
کد شناسایی پایان‌نامه : 10121212921005
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد: 101
عنوان پایان نامه: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
تاریخ شروع پایان نامه:
تاریخ اتمام پایان نامه: 3/6/93
نام ونام خانوادگی دانشجو: لیلا عبدلی
شماره دانشجویی: 891251897
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
استاد /استادان راهنما: دکتر عباس خورشیدی
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری ( مدل کلب ) دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است . جامعه آماربی این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به تعداد 32250 نفر می باشد که 400 نفر بر اساس جدول اچ اس بولا و به روش تصادفی خوشه ای ناهمگون انتخاب شدند. آزمودنی ها ابتدا به پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب (2005 ) پاسخ دادند ، بعد از گذشت 2 ماه از به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ، مجددا” آزمودنی ها به پرسشنامه ی مذکور پاسخ دادند . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمارتوصیفی و آمار استنباطی t همبسته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که مدارس هوشمند بر تجربه عینی و آزمایشگری فعال دانش آموزان موثر بوده و آنها را افزایش داده است . همچنین بر شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی نیز تاثیر گذار بوده و آنها را کاهش داده است.
کلید واژه : مدارس هوشمند ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، فن آوری آموزشی ، سبک های یادگیری کلب ، سبک ( همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق دهنده )
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ? تاریخ وامضا:
مناسب نیست ?
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل یکم:کلیات پژوهش
1-1مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 5
1-3-اهمیت پژوهش 7
1-4-اهداف پژوهش 8
1-4-1-هدف اصلی 8
1-4-2-اهداف فرعی 8
1-5-فرضیه های پژوهش 9
1-5-1-فرضیه اصلی 9
1-5-1فرضیه های فرعی 9
1-6-تعریف مفاهیم 9
1-7تعریف عملیاتی مفاهیم 12
1-8 متغیرهای پژوهش 13
فصل دوم:پیشینه مطالعاتی
2-1- زمینه 15
2-2- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران 18
2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان 19
2-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر 21
2-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند 21
2-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز 21
2-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی 22
2-4-4- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند 23
2-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش 23
2-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی 24
2-5-2- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی 25
2-5-3- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط 25
2-5-4- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی 25
2-5-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت 26
2-6- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات 26
2-7- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس 27
2-8- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی 28
2-8-1- سقراط (469-399 پیش از میلاد) 28
2-8-2- ونت (1920-1832) 29
2-8-3- ابینگهاوس (1909-1850) 29
2-8-4- لوین (1947- 1890) 29
2-8-5- ویگوتسکی (1934-1896) 30
2-8-6-گانیه (2002-1916) 30
2-8-7-مریل (1937) 30
2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس 31
2-10- اهداف کلی آموزش در ایران 31
2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند 32
2-11- ارکان مدارس هوشمند 33
2-12- اصول مدارس هوشمند 33
2-13- اهداف مدارس هوشمند 34
2-14- معرفی پروژه شبکه تایگر 35
2-14-1- اجرا و پیاده سازی 35
2-15- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران 37
2-15-1- مدل مفهومی مدرسه هوشمند 37
2-15-2- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند 38
2-15-2-1- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای 38
2-15-2-2- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات 39
2-15-2-3- مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای 40
2-15-2-4- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات 41
2-15-2-5- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر 41
2-15-3- مدل اجرایی مدرسه هوشمند 42
2-15-3-1- لایه فرآیندهای کسب و کار 43
2-15-3-1-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی 43
2-15-3-1-2- مدیریت امور دانش آموز 44
2-15-3-1-3- مدیریت مدرسه 45
2-15-3-1-4- مدیریت فن آوری 46
2-15-3-2- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی 46
2-15-3-2-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی 47
2-15-3-2-2- مدیریت امور دانش آموزی 48
2-15-3-2-3- مدیریت مدرسه 49
2-15-3-2-4-مدیریت فن آوری 50
2-15-3-3- لایه فنی 50
2-16- مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری 51
2-16-1- مدل‌های یادگیری شبکه‌ای 51
2-16-2- یادگیری در کلاس‌های آینده 51
2-16-3-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل 52
2-16-4- یادگیری مبتنی بر جامعه 52
2-17- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری 53
2-18- مفهوم یادگیری 53
2-19- محورهای اساسی یادگیری 55
2-20- اهمیت یادگیری 55
2-21- شرایط یادگیری 56
2-22- تقسیم بندی سبک‌ها 57
2-22-1- سبک‌های شناختی 57
2-22-2- سبک‌های عاطفی 57
2-22-3- سبک‌های فیزیولوژیکی 57
2-22-1-1- سبک های شناختی و انواع آن : 58
2-22-1-2- دسته‌بندی سبک‌های شناختی بر اساس نظر کلب 59
2-23- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری 60
2-24- عناصر رویداد یادگیری 62
2-25- تعریف مفاهیم سبک‌های یادگیری 63
2-26- نظریه‌هایی در سبک های یادگیری 64
2-26-1- سبک یادگیری دان و دان 64
2-26-2- سبک‌های یادگیری ورمونت 65
2-26-3- رویکردهای یادگیری بیگز 66
2-26-4- سبک های یادگیری فلدر و سولمان 67
2-26-5- سبک‌های یادگیری کلب و فرای 68
2-26-5-1- نظریه یادگیری تجربه‌ای 68
2-27- تاثیر سبک‌های دانش آموزان در ارتباط با معلم 76
2-28- سبک‌های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش 76
2-29- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 77
2-30- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 84
2-31- جمع بندی 91
2-32-چهارچوب نظری پژوهش 94
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
مقدمه: 97
3- 1 روش پژوهش 97
3-2- جامعه آماری 97
3-3- نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن: 97
3-4 – ابزار اندازه گیری داده ها 98
3- 5 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش: 98
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 99
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 101
4-1-توصیف داده ها 101
4-1-1- توزیع فراوانی ، نمودار هیستوگرام و شاخص های توصیف متغیرهای پژوهش 102
4 – 2 تحلیل داده ها 120
4- 2- 1 بررسی فرضیه اول 121
4 – 2 – 2 بررسی فرضیه دوم 122
4 – 2 – 3 بررسی فرضیه سوم 123
4 – 2 – 2 بررسی فرضیه چهارم 124
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 126
5-1نتیجه گیری 126
5-2-فرضیات پژوهش و نتایج آنها 127
5-2-1- بررسی فرضیه اول 127
5-2-2- بررسی فرضیه دوم 128
5-2-3 بررسی فرضیه سوّم 128
5-2-4-بررسی فرضیه چهارم 129
5-3- محدودیت ها 129
5-4-پیشنهادات 131
5-5-خلاصه پژوهش 132
منابع و ماخذ 134
ضمائم 142
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- نقش‌های فن آوری اطلاعات در مدارس 28
جدول 2-2- ارتباط اهداف کلی آموزش با نقش مدارس هوشمند (احمدی، 1389) 32
جدول 2-3 جمع بندی پیشینه مطالعاتی 91
جدول 3-1 آلفای هر یک از سبک ها 99
جدول 4-1 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه 102
جدول 4-2 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه 104
جدول 4-3 مشخصه های آماری نمرات تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند سازی 106
جدول 4-4 توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه 107
جدول 4-5 توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه 109
جدول 4-6 مشخصه های آماری نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی 110
جدول 4-7 توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه 111
جدول 4-8 توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه 113
جدول 4-9 مشخصه های آماری نمرات مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی 115
جدول 4-10 توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه 116
جدول 4-11 توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه 118
جدول 4-12 مشخصه های آماری نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی 120
جدول4- 13 شاخص های توصیفی تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *