منابع تحقیق درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

با حضور استادراهنما ، استاد (استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در تاریخ 9/11/1393 تشکیل گردید. در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره با امتیاز بسیار خوب دریافت نمود.
1- استاد راهنما : دکتر احمد مدرس امضاء تاریخ
2- استاد داور1 : دکتر محمود همت فر امضاء تاریخ
3- استاد داور2 : دکتر داریوش جاوید امضاء تاریخ
3- مدیر گروه آموزشی :دکتر محمود همت فر امضاء تاریخ
4- رئیس دانشکده علوم انسانی: دکتر محمدتقی گودرزی امضاء تاریخ
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
دکتر احمد شاهسواران
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب فاطمه گودرزی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری که در تاریخ 9/11/1393 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان: رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی با کسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام،‌ مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورداستفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام .
این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی : فاطمه گودرزی
تاریخ و امضاء گودرزی
تقدیم به
سپاسگزاری :
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین کیفیت افشا (اجباری و اختیاری) و عدم تقارن اطلاعاتی بود. به این منظور 101 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رگرسیون چندگانه و پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در واقع با افزایش کیفیت افشا تلاش سرمایه گذاران برای دستیابی به اطلاعات محرمانه کاهش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اختیاری اطلاعات را در پیش بگیرند شاهد وجود تقارن اطلاعاتی خواهیم بود. و اما بین افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباطی یافت نشد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اطلاعات را در پیش نگیرند شاهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و به عبارتی شاهد شکاف در قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهیم بود. همچنین در ادامه تأثیر متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم، درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی و درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت بر روابط بین فرضیه ها سنجیده شد.
واژگان کلیدی:
افشا اجباری، افشا اختیاری، عدم تقارن اطلاعاتی، پانل دیتا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4) جنبه نوآوری تحقیق 5
1-5) اهداف تحقیق 6
1-6) سوالات تحقیق 6
1-6-1) سوال اصلی 6
1-6-2) سوالات فرعی 6
1-7) فرضیه‌های تحقیق 6
1-7-1) فرضیه اصلی 6
1-7-2) فرضیه‌های فرعی 6
1-8) روش تحقیق 7
1-9) قلمرو تحقیق 7
1-10) روش نمونه گیری 7
1-11) روش و ابزار گردآوری داده ها 8
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-12) روش تجزیه و تحلیل داده ها 8
1-13) مدل تحقیق 8
1-14) تعاریف اصطلاحات کلیدی 9
1-15) خلاصه فصل و ساختار تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 14
2-2) نقش شفافیت در گزارشگری مالی 15
2-2-1) مبانی نظری کیفیت افشا 16
2-2-1-1) اندازه گیری کیفیت افشای شرکتی 20
2-2-1-2) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت 20
2-2-2) اطلاعات با اهمیت 22
2-2-2-1) خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 22
2-2-2-2) خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات 23
2-2-2-3) محدودیت‌های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات 23
2-2-2-3-1) منفعت و هزینه 23
2-2-3) افشای داوطلبانه 24
2-2-3-1) هدف افشای اطلاعات مالی 26
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-3-2) حجم اطلاعات 26
2-2-3-3) مخاطبان افشای اطلاعات 26
2-2-4) افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات مالی 27
2-2-5) اهمیت و نقش افشای اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران 28
2-3) نقش اقتصادی بازار‌های سرمایه 28
2-3-1) مشکل عدم تقارن اطلاعاتی 29
2-3-2) مشکل نمایندگی 30
2-3-3) پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی 31
2-3-3-1) اندازه گیری دامنه قیمت پیش نهادی خرید و فروش 36
2-4) بررسی رابطه بین متغیرها ی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی 37
2-5) پیشینه تحقیق 38
2-5-1) تحقیق‌های خارجی 38
2-5-2) تحقیق‌های داخلی 41
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه 47
3-2) روش تحقیق 47
3-3) قلمرو تحقیق 48
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-1) قلمرو موضوعی تحقیق 48
3-3-2) قلمرو زمانی تحقیق 48
3-3-3) قلمرو مکانی تحقیق 48
3-4) روش و ابزار گرداوری داده ها 48
3-5) جامعه آماری تحقیق 49
3-6) فرضیه‌های تحقیق 50
3-6-1) فرضیه اصلی 50
3-6-2) فرضیه‌های فرعی 50
3-7) مدل تحلیلی تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 51
3-7-1) مدل کلی تحقیق 51
3-7-2) مدل 1 جهت آزمون فرضیه فرعی اول 51
3-7-3) مدل 2 جهت آزمون فرضیه فرعی دوم 52
3-8) تعریف عملیاتی متغیر‌های تحقیق 52
3-9) روش محاسبه متغیر‌های تحقیق 52
3-9-1) متغیرهای وابسته 52
3-9-2) متغیرهای مستقل 53
3-9-3) متغیر‌های کنترلی اندازه شرکت (SIZE) 55
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-10) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها 55
3-11) آمار توصیفی 56
3-12) تحلیل ماهیت و ویژگی‌های متغیرهای تحقیق 56
3-12-1) نرمال بودن توزیع متغیرها 57
3-12-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها 57
3-12-3) بررسی ناهمسانی واریانس 57
3-12-4) آزمون F لیمر 58
3-12-5) آزمون هاسمن 58
3-12-6) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 59
3-12-7) ضریب همبستگی پیرسون 59
3-12-8) ضریب تعیین 60
3-13) نرم افزار تحلیل آماری 60
3-14) خلاصه این فصل 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه 62
4-2) آمار توصیفی 62
4-3) تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق 63
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-1) نرمال بودن توزیع متغیرها 63
4-3-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها 64
4-3-3) بررسی ناهمسانی واریانس 65
4-3-4) آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 66
4-3-5) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها 66
4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها 67
4-4-1) فرضیه فرعی اول 67
4-4-2) فرضیه فرعی دوم 68
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه 71
5-2) نتایج ازمون فرضیه ها 72
5-2-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 72
5-2-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 73
5-3) پیشنهادها 74
5-3-1) پیشنهادهای تحقیق 74
5-3-2) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی 76
منابع و مأخذ
فهرست نگاره ها
عنوان صفحه
نگاره 2-1 خلاصه تحقیق‌های خارجی 44
نگاره 2-2 خلاصه تحقیق‌های داخلی 45
نمودار 3-1 مدل تحلیلی تحقیق 51
نگاره 3-1 شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی تحقیق 54
نگاره 4-1 آمار توصیفی متغیرهای مدل 62
نگاره 4-2 آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف) 64
نگاره 4-3 نتایج آزمون مانایی متغیرها 64
نگاره 4-4 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی وایت 65
نگاره 4-5 نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 66
نگاره 4-6 آزمون عدم خود همبستگی 67
نگاره 4-7 نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی اول 67
نگاره 4-8 نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم 68
نگاره 4-9 خلاصه نتایج تحقیق 69
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرمایه گذاران آگاه (مدیران، تحلیلگران و موسسات) افرادی هستند عمدتا اشخاص دارای اطلاعات محرمانه که از آنها اطلاعات دریافت می‌شود. سرمایه گذاران آگاه با برخورداری از اطلاعات محرمانه ای که در قیمت‌ها منعکس نشده اند، اقدام به معامله می‌کنند. سرمایه گذاران ناآگاه مردم عادی هستند که تنها راه دستیابی به اطلاعات، گزارشهای منتشر شده از جانب شرکت‌ها می‌باشد. این گونه سرمایه گذاران معامله گران نقد نامیده می‌شوند که تنها به دلیل نقدینگی به انجام معامله اقدام می‌کنند.
زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی متفاوت خواهد بود که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا1، 1991). لذا عدم تقارن اطلاعاتی باعث به مخاطره انداختن سرمایه افراد عادی خواهد شد که، شرکت‌ها باید سعی در اطلاعات منتشر شده برای سرمایه‌گذاران نمایند که این خود باعث کاهش مزیت برخی سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه می‌گردد.
1-2) بیان مسئله
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران زمینه ای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *