پایان نامه با کلید واژه های مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، دانش آموز

عنوان :
بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان
استاد راهنما:
استاد مشاور:
نگارش:
شهره دلشاد
تابستان 1393
سپاسگزاری
تقدیم به :
فهرست مطالب
موضوع صفحه
1فصل اول : کلیات و طرح تحقیق 9
1-1مقدمه 11
1-2طرح موضوع 13
1-2-1مشکلات اجرای طرح 16
1-2-2سیاست‌ها 17
1-3اهمیت و ضرورت 18
1-4روش پژوهش 23
1-5محدودیت های پژوهش 24
1-6مفروضات پژوهش 24
1-7تعریف متغیرها 25
1-7-1مدرسه هوشمند 25
1-7-2مدل سازی معادلات ساختاری 25
1-7-3 متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده 25
1-7-4 طراحی یک مدل معادلات ساختاری 26
1-8 الگوی مفهومی 26
1-8-1 محیط یاد دهی–یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای 27
1-8-2 زیرساخت توسعه یافته ی فناوری اطلاعات 27
1-8-3 مدیریت مدرسه توسط سیستم های یکپارچه ی رایانه ای 28
1-8-4 برخوردای از معالمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات 28
1-8-5 ارتباط یکپاچه ی رایانه ای با مدارس دیگر 28
1-9 اهداف پژوهش 28
2 فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 30
2-1 مقدمه 31
2-2 تعریف مدرسه هوشمند 33
2-3 اسناد پشتیبان 35
2-3-1 سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران 35
2-3-2 برنامه پنجم توسعه 35
2-3-3 سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش 35
2-3-4 سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور 35
2-3-5 نقشه جامع علمی کشور 36
2-4 شکل گیری آموزش الکترونیک 36
2-5 هوشمندسازی مدارس در جهان 38
2-6 هوشمندسازی مدارس در ایران 39
2-7 تأثیر انگیزش بر فرآیند یاگیری و پیشرفت تحصیلی 40
2-7-1 اهمیت انگیزش 41
2-7-2 تاریخچه انگیزش 42
2-7-3 تأثیرانگیزش در یادگیری و پیشرفت تحصیلی 43
2-8 تقابل انگیزش پیشرفت و مدارس هوشمند 44
2-9 جمع بندی و نتیجه گیری 46
3 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 47
3-1 روش انجام پژوهش 48
3-1-1 روش تحقیق 48
3-1-2 جامعه آماری 48
3-1-3 نمونه و روش های نمونه گیری 48
3-1-4 شناسایی متغیرها 50
3-1-5 ابزار جمع آوری داده ها 52
3-1-6 روایی و پایایی ابزار سنجش 55
3-1-7 فرضیه های آماری 56
3-2 روش های آماری 57
3-2-1 متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده 58
3-2-2 بار عاملی 59
4 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 60
4-1 مقدمه 61
4-2 سیمای آزمودنی(آمار توصیفی): 61
4-3 جنسیت 61
4-4 سابقه کار 62
4-5 سطح تحصیلات 63
4-6 آمار استنباطی 65
4-6-1 بررسی فرضیات مدل 65
4-6-2 اعتبار مدل 65
4-6-3 فرضیات پژوهش 66
5 فصل پنجم : نتایج و یافته های پژوهش 69
5-1 مرور کلی تحقیق 70
فهرست اشکال
شکل ‏21 : سیاست‌های حاکم بر مدرسه هوشمند 18
شکل ‏22: چار چوب مفهومی پژوهش 22
شکل ‏23 : روش اجرای پژوهش 24
شکل ‏24: نمایش یک مدل معادلات ساختاری . 26
شکل ‏25 : مدل مفهومی مدرسه هوشمند 27
شکل ‏21 : آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها- تیرماه 90 40
شکل ‏31 : خوشه ها برای انجام نمونه گیری خوشه بندی 49
شکل ‏32 : نمایش مدل مفهومی پژوهش 57
شکل ‏41 : نمایش مدل با ضریب های استاندارد مربوط به هر پارامتر 65
باسمه تعالی
چکیده ی پایان نامه
این چکیده به منظور چاپ و در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان
تهیه کننده : شهره دلشاد
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاریخ نگارش : تابستان1393
فناوری ارتباطات و اطلاعات ، بیش از هر چیز یک دیدگاه است که نگرش مدیران را به منصه قضاوت بگذارد. بنابراین باید در جهت تغییر نگاه سنتی به آموزش، قبل از اجرای هر طرحی، اقدام کرد. و این تغییر نگرش درهمه کشورها ، وجه مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است . به کار گیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش، همزمان با تحول در رویکرد های آموزشی در جهان، زمینه شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به طور موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند. اما همیشه محدودیت های موجود باعث می شود که اهداف به درستی اجرا نشوند و منجر به شکست شوند. به دلیل مشکالاتی که در اجرای طرح مدارس هوشمند وجود دارد استفاده از یک روش مناسب آماری که همه جانبه نگر باشد نسبت به سایر عوامل در شناسایی عواملی که بیشترین تاثیر را دارند می تواند مناسب باشد. به دلیل ویژگی خوب روش معادلات ساختاری از این روش در این پژوهش استفاده شده است. همچنین مهمترین بحث دیگر که باید توجه ویژه ای به آن شود عامل انگیزش است که باید شناسایی عوامل آن را به عنوان یکی از اولیت های کاری هر نظام آموزشی در دانش آموزان خود باشد
واژگان کلیدی : مدارس هوشمند، انگیزش پیشرفت، معادلات ساختاری،
فصل اول : کلیات و طرح تحقیق
فصل اول
کلیات و طرح تحقیق
1-1 مقدمه
امروزه مهمترین دغدغه‌ی نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه‌های فکری در جامعه‌ی اطلاعاتی و دانایی ‌محور می‌باشد. برای آنکه همه‌ی گروه‌های اجتماعی قادر باشند بطور مؤثّر در چنین جامعه‌ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده‌‌ی اجتماعی را بیاموزند. تحقّق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس به عنوان اصلی‌ترین نهادهای آموزشی در جامعه می‌باشد. نظام آموزشی کشور به مدرسه‌ا‌ی نیاز دارد که با بهره‌گیری از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت‌های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه‌ی زندگی در جامعه‌ی اطلاعاتی قرار ‌دهد، به گونه‌ای که این فناوری‌ نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمند‌ساز برای تعلیم و آموزش حرفه‌ای محسوب ‌‌شود. (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384).
بکارگیری گسترده‌ی فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینه‌‌ی شکل‌گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی‌های کلیدی جوامع دانش‌بنیان می‌باشند و رویکردهای توسعه‌ی مهارت‌های دانشی و کارآفرینی دانش‌آموزان را دنبال می‌نمایند. در این مدارس‌، فرایندهای یاددهی – یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت‌های کلیدی دانش‌آموزان با تکیه بر فعالیت‌های گروهی، در عصر دانایی محور فراهم می‌شود(حج فروش، اورنکی ،1382).
ازآنجاکه درحال حاضرمعلم محوری پایه آموزش و پرورش درکشور می‌باشد، به روزکردن مدارس، استفاده ازفناوری‌های روز، برخورداری ازخلاقیت‌های نوین درآموزش وپرورش ونیز اهمیت دادن به توانایی‌های دانش‌آموزان، لازمه این تحوّل می‌باشد(عطاران،1382).
واژه‌ی مدارس هوشمند چندی است در ادبیات آموزش و پرورش ما وارد شده است و فعالیت‌های ارزشمندی نیز وَلو بصورت پراکنده در این حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌های دینی و مقتصیات زمانی و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ایران در سال 1404 و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و گسترش عدالت آموزشی، اقدام به تعریف ساختار، جایگاه، ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه‌ی مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده است. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می توان به تغییرنگرش درشیوه‌ی آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زیرساخت مورد نیاز اشاره نمود. (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384).
هوشمند‌سازی مدارس یک اقدام مدبّرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با هدف اجرای پیشرفته‌ترین روش‌های مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی و پرورشی کشوراست که اعمال تغییرساختار و معماری اجرایی درآن‌ها باعث افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانش‌آموزان و همچنین اولیای دانش‌آموزان خواهد بود(زمانی و همکاران،1389).
هوشمند سازی مدارس کشور تحول تدریجی معماری مدرسه (شامل ساختار، فرهنگ، نقش‌ها و …) و حرکت به سمت تعالی و یادگیری سازمانی (ایجاد یک سازمان یادگیرنده) می‌باشد که با پرورش نیروی انسانی متفکّر، خلّاق، پژوهنده و منتقد در تشکیل جامعه‌ی دانایی‌محور در نظام ملی نوآوری آموزشی به منظور تحوّل در شیوه‌های یاددهی – یادگیری مشارکت دارد و با فراهم ‌نمودن تسهیلات مناسب برای ترویج دانش و فناوری در سطح جامعه و رویکرد نظام آموزشی از حافظه‌گرایی به پژوهش‌محوری و از معلم‌محوری به دانش‌آموز محوری، محیطی پویا و جذّاب برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های فردی و جمعی دانش‌‌آموزان، ایجاد می نماید. همچنین امکانات فناوری‌های نوین (از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای ارتقای کیفیت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های آموزش و یادگیری برای همه و ارتقای سطح علمی و مهارت‌های معلمین، والدین و افراد جامعه را فراهم می‌کند. (محمودی و همکاران،1386).
در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد. ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند(منصوری ،1387).ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی بخصوص آنچه هم اکنون در مدارس ایران در جریان است همخوانی ندارد. مدتی است برخی کشورهای جهان به تاسیس مدارس الکترونیکى یا آنچه در کشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. الگوى اولیه این مدارس از کشور انگلیس گرفته شده است و کشور مالزی یکی از پیشتازان ایجاد این مدارس به شمار می‌رود. با این رویکرد کشور ما هم از سال 1383 طرحی را بصورت پایلوت در چهار مدرسه اجرا کرده است. دانشگاهها هم به نوع دیگری از آموزش تحت عنوان آموزش مجازی متمایل شده‌اند. (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384).
انگیزش از جمله مباحثی است که قرن ها توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است و دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ارزیابی انگیزش انسان بسیار پیچیده است را برخی از دانش آموزان علاقه زیادی به درس، مدرسه و تحصیل دارند و برخی علاقمند به این امور نیستند بررسی چگونگی و چرایی این انگیزه مورد سؤال و بحث بسیاری ازاولیاء، معلمان ومربیان است(رضوان و همکاران،1392).از آنجایی که تدارک محیط های مناسب برای دانش آموزان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *