مقاله با موضوع ارائه خدمات، نرم افزار، استاد راهنما

تقدیم به:
پدر و مادر مهربانم که همواره از پرتو محبت های ایشان بهره برده‌ام و مؤفقیت و پیشرفت علمی خود را مدیون زحمات ایشان هستم و با حمایت ها و دلگرمی های بی دریغشان ، این راه را به پایان رساندم.
و همچنین این پایان نامه را با افتخار تقدیم می کنم به همسر دلسوز و مهربانم و از همراهی و همکاری ایشان در ایجاد محیطی مناسب برای انجام این تحقیق ، صمیمانه سپاسگزارم.بی تردید بدون شکیبایی ، گذشت و محبت همسر عزیزم ، انجام این مهم برای اینجانب بسیار دشوار بود.
سپاسگزاری:
اکنون که به لطف خداوند متعال و به یاری اساتید محترم، مؤفق به اتمام این پایان نامه گردیدم، به حکم ادب و معرفت وظیفه خود می‌دانم از زحمات بی‌دریغ اساتید بزرگواری که در مراحل مختلف این تحقیق از راهنمایی، مشاوره و همفکری و نظرهای ارزشمندشان بهره برد‌م، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر سینا خردیار که در سمت استاد راهنما، با راهنمایی‌ ارزنده خود تا پایان راه با علاقه و صبر و شکیبایی، دلسوزانه مشوّق و هادی اینجانب بوده‌اند و همچنین از جناب آقای دکتر محسن محمد نوربخش در مقام استاد مشاور، کمال تشکر و سپاس را دارم.
اگر نکته یا نکاتی ارزشمند در این پایان نامه یافت شود آن را مرهون این اساتید بزرگوار و گرانمایه می‌دانم و هرگونه کمی و کاستی آن تنها متوجه بضاعت اندک علمی نگارنده خواهد بود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 3
1-2) تعریف و بیان مساله 4
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق 7
1-4 )اهداف تحقیق 9
1-5 )فرضیه ی تحقیق 9
1-5-1)فرضیه اصلی 9
1-5-2)فرضیه های فرعی 9
1-6)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 10
1-7 )قلمرو تحقیق 11
1-7-1)قلمرو موضوعی: 11
1-7-2)قلمرو زمانی: 12
1-7-3)قلمرو مکانی : 12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه 14
2-2) فناوری اطلاعات و سیر تحول آن در نظام بانکی 14
2-2-1)دوره اول – اتوماسیون پشت باجه 15
2-2-2) دوره دوم- اتوماسیون جلوی باجه 16
2-2-3)دوره سوم – متصل کردن مشتریان به حساب هایشان 16
2-2-4) دوره چهارم – یکپارچگی سازی سیستم ها 17
2-3)تکنولوژی های سلف سرویس و بانکداری 18
2-4) انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه (EFT) 20
2-5)عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع 21
2-5-1) عوامل خدماتی 21
2-5-2) عوامل مالی 22
2-5-3 )عوامل ارتباطی و انسانی 23
2-5-4 )عوامل و شرایط فیزیکی 24
2-5-5 )عوامل وابستگی سازمانی 24
2-6 )تجهیز منابع در بانک 25
2-6-1 ) فناوری اطلاعات و ارتباطات 26
2-6-2 )مهارت‌های نیروی انسانی 26
2-6-3 ) تنوع خدمات بانکی 27
2-6-4 )کیفیت خدمات بانکی 27
2-6-5 )رضایت مشتریان ازکارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی 28
2-6-6) مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ها 28
2-6-7) مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک‌ها 28
2-7) نوآوری و بانکداری 29
2-8) پرورش ایده های خلاقانه و نوآورانه 31
2-8-1) پرورش خلاقیت 31
2-8-2) خلاقیت فردی در مقابل نوآوری تیمی 32
2-8-3) نوآوری رو به پیشرفت 32
2-8-4) نوآوری و خلاقیت جهانی 33
2-8-5) نوآوری نظام یافته (TRIZ) 41
2-9) ویژگی های خدمات بانکی 43
2-9-1) مقایسه خدمات بانکهای ایرانی وخارجی : 44
2-10) پذیرش تکنولوژی 50
2-11) تئوری انتشار نوآوری (IDT) 51
2-12) تئوری عمل منطقی (TRA) 52
2-13) تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) 54
2-13-1) اجزا و روابط تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده 55
2-14) مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) 56
2-15)تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری (PCI) 58
2-16) تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده (DTPB) 60
2-17) مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی (TAM2) 62
2-18) نتیجه‌گیری و ارائه مدل مفهومی 63
2-19) نمونه ای از شرکتهای نوآور، شرکت خدمات فناوری نوآور پاسارگاد(نوپاد) 65
2-20) نمونه ای از طرحهای نوآورانه 66
2-21) پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور 67
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 ) مقدمه 74
3-2)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………75
3-2-1)جمع آوری اطلاعات 75
3-2-2)شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 76
3-2-3)طراحی و مقیاسهای پرسشنامه 76
3-3)جامعه آماری تحقیق 77
3-4)نمونه و روش های نمونه گیری تحقیق 77
3-5)روش های گرد آوری اطلاعات 77
3-6)بررسی پایایی و روایی ابزارهای جمع آوری اطلاعات 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1) مقدمه: 86
4-2)آمار توصیفی 87
4-2-1)توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت : 87
4-2-2)توزیع پاسخگویان بر حسب سن: 88
4-2-3)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات: 89
4-2-4)توزیع پاسخگویان بر حسب رده سازمانی: 90
4-2-5)توزیع پاسخگویان بر حسب نوع استخدام: 91
4-3)توصیف متغیرهای تحقیق 92
4-3-1)نوآوری خدمات 92
4-3-2)نوآوری تکنولوژیک 93
4-3-3)نوآوری فرآیند 94
4-3-4)تجهیز منابع 95
4-4)آزمون فرضیات تحقیق 96
4-4-1)فرضیه اول : بین نوآوری خدمات و تجهیز منابع رابطه وجود دارد. 96
4-4-2)فرضیه دوم : بین نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع رابطه وجود دارد. 97
4-4-3)فرضیه سوم : بین نوآوری فرآیند و تجهیز منابع رابطه وجود دارد. 98
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه 101
5-2)نتایج آمار توصیفی 101
5-3)نتایج آزمون فرضیه ها (آمار استنباطی) : 103
5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اول 103
5-3-2)نتایج آزمون فرضیه دوم 103
5-3-3)نتایج آزمون فرضیه سوم 103
5-4) پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………104
5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی 106
5-6) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..107.
ضمائم 108
منابع: 113
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 :چگونگی توزیع سوالات پرسشنامه 76
جدول 3-2:آلفای کرونباخ برای متغیر نوآوری خدمات 80
جدول 3-3:آلفای کرونباخ برای متغیر نوآوری تکنولوژیک 81
جدول 3-4:آلفای کرونباخ برای متغیر نوآوری فرآیند 82
جدول 3-5: آلفای کرونباخ برای متغیر تجهیز منابع …………………………………………………………………….. ……..83
جدول 3-6 :میزان آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق 84
جدول4-1:جدول توصیفی جنسیت 87
جدول4-2:جدول توصیفی سن 88
جدول4-3:جدول توصیفی میزان تحصیلات 89
جدول4-4:جدول توصیفی رده سازمانی 90
جدول4-5:جدول توصیفی نوع استخدام 91
جدول4-6:میزان نوآوری خدمات 92
جدول 4-7 :میزان نوآوری تکنولوژیک 93
جدول 4-8 :میزان نوآوری فرآیند 94
جدول 4-9: میزان تجهیز منابع 95
جدول 4-10:بررسی آزمون فرضیه اول تحقیق 96
جدول 4-11:بررسی آزمون فرضیه دوم تحقیق 97
جدول 4-12:بررسی آزمون فرضیه سوم تحقیق 98
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار4-1:فراوانی جنسیت 87
نمودار4-2:فراوانی سن 88
نمودار4-3:فراوانی میزان تحصیلات 89
نمودار4-4:فراوانی رده سازمانی 90
نمودار4-5:فراوانی نوع استخدام 91
نمودار بافت نگار 4-6 : نمودار هیستوگرام مربوط به نوآوری خدمات 92
نمودار بافت نگار 4-7 :نمودار هیستوگرام مربوط به نوآوری تکنولوژیک 93
نمودار بافت نگار 4-8 :نمودار هیستوگرام مربوط به نوآوری فرایند 94
نمودار بافت نگار 4-9 :نمودار هیستوگرام مربوط به تجهیز منابع 95
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- فرآیند پذیرش نوآوری 30
شکل 2-2 اجزاء و روابط تئوری عمل منطقی 53
شکل 2-3- تئوری رفتار برنامه ریزی 55
شکل 2-4- اجزاء و روابط مدل‌پذیرش تکنولوژی دیویس 56
شکل 2-5- اجزا و روابط مدل اصلاح شده پذیرش تکنولوژی 58
شکل 2-6- اجزای تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده 61
شکل 2-7- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی………………………………………………………………………………….64
چکیده:
در سال های اخیر صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصت ها و تهدیدهای زیادی بوده است. بطور مسلم هیچ بانکی نمی تواند ارائه دهنده همه خدمات بانکی ممکن باشد و در زمینه خدماتی که ارائه می دهد بهترین باشد ، بانک ها می توانند با بررسی نقاط قوت خویش و فرصت های موجود در اقتصاد و بازار کشور استراتژی را پیش بگیرند تا به جایگاه مناسبی در بازار دست یابند.ایجاد فرآیند ها و خدمات جدید و یا تغییر در روشها و خدمات گذشته که ما از آن به نوآوری می توانیم یاد نماییم، امروزه دلیل پیشرفت و جایگاه یابی هر سازمانی در صنعت خود گردیده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی استان گیلان تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است.
تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS ، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. بدین منظور ، از بین 554 نفر از کارمندان شعب منطقه گیلان، 229 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند، که از طریق آزمون های رگرسیون و همبستگی جزئی اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده گردید.متغیرهایی که در این تحقیق برای سنجش نوآوری مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از نوآوری خدمات،نوآوری تکنولو‍‍ژیک و نوآوری فرآیند.با توجه به اهداف تحقیق فرضیه ها بدینگونه تدوین شده است که بین نوآوریهای خدمات ، تکنولوژیک و فرآیند از یک سو و تجهیز منابع از سوی دیگر رابطه وجود دارد.لازم به ذکر است که تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که نوآوری خدمات بیشترین تاثیر و نوآوری تکنولوژیک کمترین تاثیر را بر تجهیز منابع دارد. بنابراین سازمان می تواند با استفاده از طرح های نوآورانه شیوه های تجهیز منابع را ارتقا داده و از پیامد های مثبت آن بهره ببرد.
کلمات کلیدی: طرح های نوآورانه، تجهیز منابع، نوآوری تکنولوژیک، نوآوری خدمات، نوآوری فرآیند، بانک کشاورزی
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
همراه با پیشرفت های مختلف در علوم گوناگون و بخصوص در عرصه تکنولوژی و فناوری ها ، مسیر سازمانها و موسسات از سنت گرایی به تحرک و همراه شدن با تغییر و پوست اندازی در مسیر پیشرفت و بکارگیری تکنولوژی و فناوریهای مختلف به عنوان ابزاری برای خدمت رسانی با کمیّت و کیفیت مطلوبتر به مشتریان خود تغییر پیدا نموده تا جایی که امروزه مفاهیمی چون ایده پردازی و نوآوری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و همچنین نوآور بودن توسط هر سازمانی در صنعت مورد فعالیت خود یکی از اهداف تعریف شده توسط همه سازمان ها می باشد ،که امروزه شاهد هزینه های مختلفی به عنوان بودجه تحقیقات و طراحی خدمات و محصولات توسط موسسات و سازمان ها می باشیم.
یکی از صنعت های مهم در این راستا که با سرعت زیاد خود را با پیشرفت ها همراه نموده و همیشه به دنبال ارائه خدمات متنوع تر و بروزتر با توجه به نیازهای مطرح شده جامعه می باشد صنعت بانکداری بوده ، حال اگر بحث نوآور و بروز بودن در خدمات را در صنعت بانکداری کشور بررسی نماییم ، با توجه به تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی سازی تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *