تحقیق رایگان درمورد تعدد جرم، استفاده از سند مجعول

سروش ارشاد لنگرودی
سال تحصیلی : 1392-1391
سپا سگزاری :
“اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذی هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهتَدیَ لَولا اَن هَدانَا الله”
” سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که ما را بدین راه هدایت کرد و اگر هدایت و لطف الهی نبود ما خود هدایت نمی یافتیم” “قرآن کریم، سوره الاعراف، آیه43”
خداوند بزرگ را شاکرم که لطف خود را شامل حال من نمود تا بتوانم تحقیق خود را به پایان برسانم و بتوانم سهمی هر چند اندک، در راه توسعه علمی ایران عزیز بردارم لذا به مصداق (مَن لَم یَشکُرِالمَخلُوقَ لَم یَشکُرِ الخالِقَ ) و نیز سخن حضرت علی(ع) که فرموده اند : (مَن عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیَّرَنی عَبداً ) برخود لازم می دانم از کلیه کسانی که بنده را در تدوین و نگارش این پایان نامه یاری نموده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم به خصوص از استاد فرزانه جناب آقای مهدی سلیمی که در کلیه مراحل انجام این پژوهش با خوشروئی، یاری و راهنمائی ام نموده اند و همچنین از استاد فرهیخته جناب آقای بیضائی که وقت خود را بی شائبه در اختیار من گذاشته و با دقت نظر خاصی مشاوره لازم در این خصوص ارائه نموده اند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم و همچنین از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جان احمد آقائی که زحمت داوری این اثر را برعهده گرفته اند و جناب آقای دکتر محمدرضا شرافت پیما مدیر محترم گروه حقوق که با هدایت و حمایت‌های بی دریغشان یاری‌ام نمودند و همچنین از کلیه معلمان و اساتید دوران تحصیلم از ابتدا تا کنون صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
امید است همه بزرگوارانی که عمر خود را در وادی پژوهش گذراندند گستاخی گام گذاشتن در این سفر طولانی را بر نوسفری چون حقیر ببخشایند .
تقدیم :
هدیه ای ناقابل تقدیم به مادرم که با فداکاری خود زحمات بسیاری در جهت تعالی اینجانب تقبّل نموده و بر بنده منّتی عظیم دارند که قدر آن نمی توانم گزارد و از خداوند متعال سلامتی و بهروزی روزافزون ایشان را خواستارم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول-کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
مبحث اول – نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………3
مبحث دوم – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4
مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………..4
مبحث چهارم – سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5
مبحث پنجم – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6
مبحث ششم – فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….6
مبحث هفتم – روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………7
مبحث هشتم – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم – جعل اسناد سجلی
مبحث اول – سند………………………………………………………………………………………………………………………….9
گفتار اول – ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………………………10
گفتار دوم – تعریف سند……………………………………………………………………………………………………………………14
گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن……………………………………………………………………………………………………….16
گفتار چهارم – اسناد هویتی………………………………………………………………………………………………………………..25
گفتار پنجم – اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….26
مبحث دوم – جعل سند………………………………………………………………………………………………………………..38
گفتار اول – تاریخچه جعل…………………………………………………………………………………………………………………38
گفتار دوم – تعریف و مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………………..40
گفتار سوم – طرق مختلف جعل…………………………………………………………………………………………………………..42
گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………………43
گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی……………………………………………………………………………………………….59
مبحث سوم – استفاده از سند مجعول……………………………………………………………………………………………..59
فصل سوم – جرائم علیه اموال و مالکیت متاثر ازجعل اسناد سجلی
مبحث اول – کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار اول – تعریف کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار دوم – عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری………………………………………………………………………………………….66
گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………68
گفتار چهارم – انواع کلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول………………………………………………………………….70
گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی ………………………………………….74
گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………………………………………..74
گفتار هفتم – تخفیف و تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی……………………………………76
گفتار هشتم – میزان تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………77
مبحث دوم – سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….78
گفتار اول – تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………78
گفتار دوم – ارکان جرم سرقت…………………………………………………………………………………………………………….79
گفتار سوم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در شیوه های مختلف سرقت…………………………………………………………………83
گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چکهای مسروقه با استفاده از اسناد سجلی جعلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
مبحث سوم – خیانت در امانت……………………………………………………………………………………………………..85
گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..86
گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت……………………………………………………………………………………..88
گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت…………………………………………………………….92
گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی………………………………………………………..94
گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………….95
مبحث چهارم – صدور چک پرداخت نشدنی………………………………………………………………………………….95
گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..96
گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک…………………………………………………………………………………….97
گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی……………………………………………………………………….97
گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی…………………………………………………….99
گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت……………………………………………………………………100
گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت………………………………………………………………………100
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………102
فهرست