دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گرد‌ آوری داده‌ها، آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، تمام دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ بودند که با توجه به ضرورت همکاری استاد درس در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و قابلیت تبدیل دانشجویان به دو گروه آزمایش و کنترل از سویی دیگر، درس روش‌ها و فنون تدریس به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. این کلاس دارای ۵۰ دانشجو بود و با استفاده از جدول اعداد تصادفی دانشجویان به گروه‌های آزمایشی و کنترل گمارش یافتند. بررسی سنجش با بکار‌گیری مراحل ده‌گانه طراحی انگیزشی بر اساس مدل کلر چهار عنصر: توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت در بخش روش‌‌های تدریس مستقیم این درس گنجانده شد. برای سنجش اثربخشی این طراحی از دو متغیر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری استفاده شد. روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای اندازه‌گیری یادگیری، از پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روایی این پرسشنامه نیز از طریق جدول- هدف محتوا و میزان پایایی آزمون یادگیری نیز با کودر ریچاردسون محاسبه گردید. داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری و کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر طراحی انگیزشی کلر بر کیفبیت زندگی کلاسی بود ؛ اما این تأثیر بر یادگیری معنادار نبود.
واژه‌های کلیدی: طراحی انگیزشی آموزش، کیفیت زندگی کلاسی، آموزش دانشگاهی، کلر

فهرست مندرجات
عنوان
چکیده
بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
سؤال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آموزش عالی و نقش آن……………………………………………………………………………………………………………………………….۹
تأثیر طراحی آموزشی بر ارتقاء اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..۹
کیفیت زندگی کلاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
انگیزش در یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
نظریه‌های انگیزش مورد استفاده در الگوی ARCS………………………………………………………………………………….13
الگوهای انگیزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
الگوی زمان- پیوستار…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
الگوی فرا انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
الگوی طراحی انگیزشی ARCS…………………………………………………………………………………………………………………17
محدودیت‌های طراحی انگیزشی………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
جمع بندی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
ابزارهای مربوط به فرایندهای طراحی انگیزشی………………………………………………………………………………………..۳۲
روایی و پایایی پرسشنامه‌های مربوط به فرایند طراحی انگیزشی کلر………………………………………………………۳۶
ابزارهای مربوط به سنجش متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………..۳۹
روایی و پایایی مربوط به ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری………………………………………………………………………….۴۱
روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم بر اساس الگوی طراحی انگیزشی کلر…………………………………۴۵
تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم به شیوه موجود…………………………………………………………………….۴۶
تحلیل سنجش متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………….
..
………………۴۶
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
سؤال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
مرحله اول: شرح مختصری از محتوا………………………………………………………………………………………………………….۴۸
مرحله دوم: اطلاع راجع به حضار………………………………………………………………………………………………………………۵۱
مرحله سوم: تحلیل مخاطبان…………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
مرحله چهارم: تحلیل مواد آموزشی…………………………………………………………………………………………………………..۵۷
مرحله پنجم: اهداف و ارزیابی‌ها………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
مرحله ششم: فهرستی از شیوه‌های انگیزشی بالقوه…………………………………………………………………………………..۶۲
مرحله هفتم: انتخاب و طراحی شیوه‌ها……………………………………………………………………………………………………..۶۴
مرحله هشتم: یکپارچه سازی با آموزش…………………………………………………………………………………………………….۶۶
مرحله نهم: انتخاب و توسعه مواد………………………………………………………………………………………………………………۶۹
مرحله دهم: ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
فرضیه نخست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
سایر یافته‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌ گیری
نتیجه فرضیه نخست………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

فهرست جدول‌ها
عنوان
جدول (۳-۱). توزیع سنی دو گروه……………………………………………………………………………………………………………۳۲
جدول (۳-۲). توزیع گرایش تحصیلی آزمودنی ها در دو گروه………………………………………………………………..۳۳
جدول (۳-۳). پرسشنامه بررسی علایق…………………………………………………………………………………………………….۳۴
جدول (۳-۴). مقیاس انگیزشی مواد