منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، اخلاق پژوهش، گروه کنترل

و حَکَماً مِن اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما”
” و اگر بیم داشتید که میان آنها (زن و شوهر) شقاق حاصل شود، پس داوری از خاندان مرد و داوری از خاندان زن برانگیزید که اگر اراده‌ی اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها سازش می‌دهد”.

موری بوون اولین ریس”انجمن خانواده درمانی آمریکا” و بانی نظریه نظام عاطفی خانواده درمانی است.
بوون گفت:”من از مفهوم”توده نامتمایز من خانواده”روان کاوی به مفهوم بهم چسبیدگی عاطفی خانواده رسیدم و سپس آن را به مفهوم سیستمی”امتزاج- تفکیک” تغییر دادم، سرانجام مفهوم تفکیک خویشتن را جایگزین واژه های فوق کردم و متمایزسازی خود را به عنوان درجه پیوستگی بین عملکرد عقلانی و احساسی توانایی فردی برای توازن برقرار کردن بین وحدت و تفرد و فرایند آزادسازی نسبی خود از هرج و مرج های هیجانی خانواده می دانم”.
بوون گفت:”من خانواده را یک نظام انسانی می دانم، این نظام به عنوان یک نظام طبیعی انسان به کار می برم و آن مثل قانون طبیعی چگالی است که روندهای ارتباطی خانواده از یک فرایند تکاملی نشاْت گرفته اند که خیلی قبل تر از به وجود آمدن انسان کنونی روی زمین استوار شدند. بنابراین تئوری من به علوم طبیعی متعلق است، وقتی من به خانواده نگاه می می کنم، مثل این است که به”جهان طبیعت” نگاه می کنم، وقتی الگوهای قابل پیش بینی و منظم را در خانواده انسانی مشاهده می کنم، این نظم را مرتبط با نظمی می بینم که با کل طبیعت وجود دارد، بنابراین به نظریه نظام عاطفی خانواده ام به عنوان یک نظام طبیعی بین نسلی انسان می بالم”. (بخشی از سخنرانی بوون در دانشگاه واشنگتن دی سی، 1985).

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل یکم: مقدمه پژوهش
مقدمه 2
بیان مسأله 6
ضرورت و اهمیت مسأله 11
اهداف پژوهش 14
فرضیه‌های پژوهشی 14
تعریف مفهومی وعملیاتی متغییر ها 15
فصل دوم : مفاهیم، پیشینه نظری و پژوهشی
مقدمه 18
بخش اول: مبانی نظری 18
گفتار یکم: صمیمیت 18
الف- تعریف صمیمیت 18
ب- ابعاد صمیمیت 20
ج- نظریه ها و رویکردهای صمیمیت 22
1- مدل ترکیبی وارینگ 22
2- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ 23
3- دیدگاه عشق به مثابه قصه 24
4- دیدگاه رشدی فارمن 24
5- نظریه دلبستگی جانسون و ویفن 26
6- رویکرد تعاملی و ترکیبی صمیمیت باگاروزی 29
7- دیدگاه ترکیبی جُسلسُن 34
8- رویکرد تکاملی شارپ 38
9- نظریه درک برابری والستر 40
10- رویکرد پیشگیرانه گوردون و دورانا 42
11- مدل ترکیبی یانگ ولانگ 46
گفتار دوم: عشق ورزی 48
1- مبنای بیولوژیکی عشق 49
2- نظریه های عشق 52
2-1- تئوری مثل عشق 54
نظریه عشق لی 56
سبک های عشق ورزی اولیه 57
سبک های عشق ورزی ثانویه 58
سلسله مراتب عشق 60
چرخه سلسله مراتبی عشق و دیگر هیجان ها 61
الگوی نخستین عشق 62
گفتار سوم: نظام عاطفی بوون درمانی 63
سیر تاریخی موثر بر دیدگاه نظام عاطفی 63
مبانی دیدگاه نظام عاطفی بوون 65
1-تعریف و مفهوم تفکیک خویشتن( خودتمایزی) 69
2- مثلث ها 72
3- نظام عاطفی خانواده هسته ای 73
4- فرایند فرافکنی خانواده 74
5- گسلش عاطفی (برش عاطفی) 75
7- جایگاه همشیره ها 76
8- واپسروی اجتماعی( واگردی اجتماعی) 77
بخش دوم: پیشینه پژوهشی 78
گفتار اول: تحقیقات انجام گرفته در مورد صمیمیت 78
گفتار دوم: تحقیقات انجام گرفته در مورد سبکهای عشق ورزی 87
گفتار سوم: تحقیقات انجام گرفته در مورد خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون 95
فصل سوم : روش پژوهش

1- نوع مطالعه و روش درمان 102
2- جامعه مورد مطالعه 105
3ـ حجم، شیوه نمونه‌گیری و ویژگیهای دموگرافیک نمونه 105
4- روند اجراء پژوهش 106
5- اخلاق پژوهش 107
6- ابزار 107
الف- پرسشنامه‌ی نگرش نسبت به عشق (LAS) 107
ب-پرسشنامه صمیمیت زوجین 108
7- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش 109

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 111
4-2- توصیف کمی دادهها 111
4-2-1- اطلاعات مربوط به سبک های عشق ورزی 111
4-2-2- اطلاعات مربوط به صمیمیت 112
4-3- آمار استنباطی 113
4-3-1- بررسی همگنی واریانس، نرمال بودن و شیب رگرسیون متغیرها 113
الف: بررسی همگنی واریانس متغیرها 114
ب: بررسی نرمال بودن متغیرها 115
ج: بررسی همگنی شیب رگرسیون متغییرها 116
4-3-2- بررسی فرضیه های پژوهش 117

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه 141
بحث وتفسیر نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها 141
اعتبار پژوهش 149
محدویت های تحقیق 150
پیشنهادات تحقیق 151
پیشنهادات کاربردی 153
فهرست منابع 157
فهرست منابع فارسی 157
فهرست منابع لاتین 163
پیوست ها 172

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1: ابعاد صمیمیت جسلسن 35
جدول 2-2: رشد الگوهای ارتباطی زوجین 39
جدول 2-3: روابط هشتگانه عشق 60
جدول 3-4: مقیاس نگرش های عشقی هندریک و هندریک 46
جدول 4-1: دادههای مربوط به نمرات سبک های عشق ورزی در زنان متقاضی طلاق 111
جدول4-2: داده های مربوط به صمیمیت در زنان متقاضی طلاق 112
جدول 4-3: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس 114
جدول 4-4: نتایج آزمون شاپیروـ ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن 115
جدول 4-5: نتایج آزمون در مورد شیب رگرسیون نمرات متغیرهای تحقیق…………….. 116
جدول 4ـ6: نتایج کواریانس چند متغیری بر روی میانگین پس آزمون نمرات عشق ورزی و
ص
میمیت 118
جدول 4ـ7. نتایج کواریانس چند متغیریبر روی میانگین پس آزمون نمرات مؤلفه های عشق ورزی 119
جدول 4ـ8. نتایج کواریانس یک راهه بر روی پس آزمون میانگین نمرات مولفه های عشق ورزی 121
جدول 4ـ9: نتایج کواریانس چند متغیری بر روی میانگین پس آزمون نمرات مؤلفه های صمیمیت 122
دول 4ـ10: نتایج کواریانس یک راهه بر روی پس آزمون میانگین نمرات مولفه های صمیمیت 124
جدول 4ـ11: نتایج تحلیل تی وابسته نمرات سبک های عشق ورزی و صمیمیت 126

فهرست اشکال و نمودار
عنوان
نمودار 2-1: مثلث عشق 54
نمودار 2-2: چرخه سلسله مراتبی عشق 61
دیاگرام 3-1: طرح درمانی 102
نمودار شماره 4-1: نمودار ستونی میانگین نمرات نمرات سبک های عشق ورزی به تفکیک گروه 112
نمودار شماره 4-2: نمودار ستونی میانگین نمرات صمیمیت به تفکیک گروه 113
نمودار شماره 4-3 نمودار پراکنش ارتباط بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته 117

تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان
چکیده
هدف تحقیق: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج صورت گرفت.
روش تحقیق: پژوهش از نوع آزمایشی طرح آن به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه تحقیق زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج بوده است. از این جامعه 30 آزمودنی به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند، با ابزارهای سبکهای عشق ورزی و صمیمیت میزان متغیرهای وابسته سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره اندازه‎گیری شد(پیش آزمون) و سپس به شیوه جایگزینی تصادفی، افراد در دو گروه 15 نفری(گروه آزمایش و گواه )گماشته شدند.
نتایج: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین زنان گروه های آزمایش و کنترل در متغیر های وابسته (سبکهای عشق ورزی و صمیمیت) تفاوت معنا داری وجود دارد(0001/0p ). بدین ترتیب فرضیه های مبنی بر خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان مؤثر هستند، تائید شدند. همچنین نتایج پیگیری نشان داد که روش درمانی در اثر بخشی بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت و مولفه های آن، بعد از 2ماه ماندگار است.
کلید واژه ها: خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون- سبکهای عشق ورزی – صمیمیت – زنان

مقدمه
خانواده به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای اجتماعی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد کارکردهای مثبت در نظام اجتماعی داشته باشد. همچنین بررسی نحوه عملکرد خانواده‌ها می‌تواند در شناخت و حل مسائل فردی و اجتماعی کمک بزرگی کند. در میان عوامل اثرگذار بر سلامت روانی انسانها، خانواده نقشی بسیار مهم دارد. بسیاری از نابهنجاریهای روانی و رفتاری انسانها در خانواده ریشه دارد. خانواده می‌تواند محل آرامبخش برای همه اعضا باشد و در مقابل می‌تواند کانون پرتنش برای آنان باشد. لذا برای بهبود وضع روانی افراد، تلاش برای ایجاد ازدواج سالم و بهبود وضع روابط خانواده و افراد آن مهم‌ترین مسأله است.
یکی از معضلات مهم در زمینه زندگی زناشویی پدیده ای به نام “طلاق”1 و اختلال زناشویی است که شیوع روز افزون آن پژوهشگران و نظریه پردازان حوزه خانواده و ازدواج را بر آن داشته که در مورد علل و عوامل تأثیرگذار بر آن به بررسی و تحقیق بپردازند(گاتمن2، 1993). طلاق و اختلال زناشویی پدیده پیچیده ای است که عوامل مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی بر آن تأثیر گذار هستند. از میان علل و عوامل تأثیرگذار بر طلاق و اختلال زناشویی، عوامل فردی طلاق بیشتر مورد توجه مشاوران خانواده و ازدواج قرار گرفته است. عوامل فردی شامل عوامل ارثی و فیزیولوژیکی، ویژگی های شخصیتی و روانی، آموخته ها و ویژگی های جمعیت شناختی است. به نظر گاتمن (1993)،کارنی و برادبوری3 (1997) بعضی ویژگی های روان شناختی مانند روان رنجوری و سبکهای روابط(عشق و صمیمیت) معیوب، ابعاد شناختی(طرح واره ها)، آسیب های پایداری را در روابط زناشویی به وجود می آورند و احتمال بروز طلاق و اختلال زناشویی را افزایش می دهند( فاتحی زاده، بهجتی اردکانی و نصراصفهانی، 1384).
انسان موجودی است که همواره ناگزیر بوده است که در خانواده و همراه با سایر اعضاء و خویشاوندان خود، به صورت جمعی ادامه حیات دهد. این روابط خانوادگی و زندگی افراد در کنار خانواده، در عین حال که عامل رشد، پیشرفت و مکان امن و آرامبخش بوده است،‌ در عین حال مکان تعارض، درگیری و جدال هم بوده است. همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین اعضاء خانواده و زن و شوهر منجر گردیده است. بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در خانواده وجود داشته است و برای حل این نزاعها نیز روشها و راه‌حل‌هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی، تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات و طلاق گستردگی،‌ تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است. با افزایش اختلافات خانوادگی چاره برای حل و فصل آنها و پیدا کردن روشهای نوین مشاوره ای و خانواده درمانی متناسب با وضعیت جدید را می طلبد. یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازد
واج تجربه می کنند (تانی گوچی4 و همکاران، 2006؛ به نقل از ترکان، کلانتری و مولوی، 1385)، ولیکن آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است (کارنی و برادبوری (1997)، نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست (رزن گراندن5، 2004؛ به نقل از ترکان، کلانتری، مولوی، 1385). تحقیق حاضر با توجه به روند رو به افزایش طلاق و اختلال زناشویی در دهه اخیر درجهان)یانگ و لانگ6، 1998) و ایران (سایت سازمان ثبت و احوال، 1392) شکل گرفت. طبق آمار رسمی در ایران از هر 5 مورد ازدواج 1 مورد به طلاق منجر می شود (سایت سازمان ثبت و احوال، 1392) و احتمالاً میل به طلاق بسیار بیشتر از آمار باشد. طلاق و جدایی اثرات منفی زیادی چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ جسمانی بر زوجین بر جا می گذارد. این اثرات منفی شامل افزایش خطر بیماری های روانی، افزایش بیماری های جسمانی، خودکشی، تصادفات منجر به مرگ، خشونت و آدم کشی است. همچنین طلاق اثرات منفی زیادی بر فرزندان بر جای می گذارد که می توان به افسردگی،