کیفیت زندگی و ارائه خدمات

دانلود پایان نامه

-نارضایتی از کیفیت زندگی.
-عدم توجه به تربیت فرزندان
-کمبود امکانات رفاهی
راهبرد کنش و کنش متقابل
-رقابت آشکار و پنهان برای دستیابی به منابع
-برتری جویی در لوای حذف و کنار زدن زن اول
تلاش برای افزایش قدرت جهت چانه زنی و مقاومت بیشتر مانند: کسب منابع مالی، فرزندآوری
-تلاش برای جلب توجه همسر از طریق ارائه خدمات رفاهی، محبت کردن
-تمرکز بر ارزیابی مداوم موقعیت و جایگاه خود
– سکوت و تسلیم شدن
شرایط علی
-فقر مالی
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سیاست گذاری فرهنگی و سیاست گذاری عمومی