کدگذاری انتخابی و مدل پارادایمی

دانلود پایان نامه

مقوله های پژوهش حاضر عبارتند از: 1- خودکامگی و توزیع نابرابرانه جنسیتی قدرت ، 2- ایجاد محیط تنش زا و شکل گیری منازعه در مناسبات میان هووها. هر یک از این مقوله ها، طی کدگذاری انتخابی که نهایتا ترسیم کننده مدل پارادیمی است، بدست آمد. به طور کلی علاوه بر 2 مقوله هسته، 2 مدل پارادیمی در بخش تحلیل یافته های پژوهش حاصل گردید. از مجموع مدلهای پارادیمی، یک مدل پارادیمی نهایی حاصل شده که در بردارنده مجموعه شرایط علی، مداخله گر، زمینه، راهبردهای کنش/ کنش متقابل و پیامدها میباشد. در ادامه جدول مقوله های فرعی و اصلی بدست آمده به همراه مدل پارادایمی نهایی پژوهش حاضر، آورده می شود
جدول 6-1- مقوله های هسته و فرعی پژوهش
ادامه جدول 6-1
مقوله هسته
مقولههایاصلی
مقوله فرعی
زیر مجموعه مقوله فرعی
پدرسالاری
خشونت علیه زن
دوم
خشونت کلامی
فحش و ناسزاگویی
خشونت فیزیکی
کتک زدن
خشونت اقتصادی
ندادن هزینه زندگی
خشونت عاطفی
بیاعتنایی و نادیده گرفتن زن
خودکامگی و توزیع نابرابرانه قدرت
نگرش ابزاری به زن
تلقی زه به عنوان مستخدم
استبداد رای و خودمختاری در تصمیم گیری
خود خواهی و خود محوری مرد
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت