فایل دانشگاهی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری …

Liebeskind

۱۹۹۶

سیستمی برای اداره، جمع آوری، اصلاح و اشاعه دانش در تمام اشکال آن در یک سازمان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Beckman

۱۹۹۷

ساز و کاری برای دستیابی به تخصص، دانش و تجربه که قابلیت های جدید را فراهم می کند، عملکرد بهتری را موجب می شود، نوآوری را تشویق می کند و ارزش مطلوب ذینفعان را افزایش می دهد .

Malhotra

۱۹۹۸

مدیریت دانش فرآیندهای سازمانی را در بر می گیرد، که در جستجوی ترکیب هم افزای توان پردازش داده ها و اطلاعات، تکنولوژی های اطلاعات و توان خلاقیت و نوآوری افراد است.

Chait

۱۹۹۹

یک فرآیند چند بعدی است که به مدیریت مؤثر و هم زمان چهار بعد نیاز دارد : محتوا ،فرهنگ، فرآیند، زیرساخت .

Barron

۲۰۰۰

رویکردی روشمند و یکپارچه جهت شناسایی، مدیریت کردن و به اشتراک گذاری دارایی های نامشهود یک مؤسسه است. این رویکرد دارایی هایی چون پایگاه های اطلاعاتی، اسناد، سیاست ها و روش های مدون را در بر می گیرد.

Hales

۲۰۰۱

فرآیندی که سازمان به واسطه ی آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادر خواهند بود، دانش کسب شده را به گونه ای مؤثر در تصمیمات خود بکار گیرد.

Wiig

۲۰۰۲

ایجاد فرآیند های لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آن ها به تصمیم ها و اقدامات سازمان و افراد.

Shankar

۲۰۰۳