پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری …

۲-۶-۱ فرضیات فرعی تحقیق
با توجه به فرضیه اصلی تحقیق، فرضیات فرعی تحقیق به شرح ذیل خواهند بود.
فرضیه فرعی اول
بین سبک رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم
بین سبک رهبری تبادلی و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم
بین سبک رهبری عدم مداخله گر و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم
سبک رهبری تحول آفرین بر اساس مدل رهبری باس، بیشترین اثرگذاری را بر اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران دارد .
۷-۱ اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار
بررسی مؤلفه های مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
بررسی اثر سبک رهبری بر اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
اولویت بندی اثر سبک های رهبری بر مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
۸-۱ قلمرو تحقیق
۱-۸-۱ قلمرو مکانی
مدیران و کارشناسان صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۹۲،که مجموعاً ۱۱۰ نفر می باشند.
۲-۸-۱ قلمرو زمانی
اردیبهشت ماه۱۳۹۲ تا تیر ماه ۱۳۹۲
۹-۱ روش گردآوری داده ها
نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی–پیمایشی است.
روش توصیفی و کتابخانه ای: در این مرحله گردآوری داده های ثانویه از منابعی مانند کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، اینترنت، اسناد و متون دیجیتال و با کمک ابزارهای فایل سازی الکترونیک انجام خواهد شد.
روش پیمایشی : جمع آوری داده های اولیه با استفاده از ابزارهای پیمایش مانند مصاحبه و توزیع پرسشنامه در میان اعضای جامعه آماری صورت می پذیرد.
در این تحقیق جهت ارزیابی سبک های رهبری، پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ [۲۰]بکار گرفته می شود، این پرسشنامه توسط باس و آوولیو[۲۱] (۱۹۹۴) تهیه شده و دارای ۳۶ گویه است و تا کنون چند بار ویرایش شده است، که در این پژوهش از ویرایش دوم آن که در سال ۲۰۰۰ تهیه شده استفاده می شود. در زمینه مدیریت دانش نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس متغییرهای مدل سنگ بنای مدیریت دانش مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۰-۱روش های تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری [۲۲]SPSS و PLS[23] برای تحلیل و تفسیر نتایج، اعتبارسنجی مدل و بررسی فرضیه ها استفاده خواهد شد .
از آمار توصیفی جهت تحلیل داده های دموگرافیک،
جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کرومولوگروف-اسمیرنوف،
جهت سنجش پایایی از آزمون های آلفای کرونباخ و اسپیرمن براون،
به منظور بررسی رابطه میان متغییر ها از روش رگرسیون ساده و چند متغییره استفاده خواهد شد.
و همچنین جهت بررسی همزمان ارتباط میان متغییرها، روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)[24] به کار برده می شود.
۱۱-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
با توجه به اینکه حجم جامعه ۱۱۰ نفر می باشد، حجم نمونه بر اساس جدول نمونه گیری مورگان برابر با ۸۶ نفر برآورد گردید.
۱۲-۱ موانع و محدودیت های تحقیق
دقت پایین در پاسخگویی به پرسشنامه ها،
نو بودن موضوع در سازمان و کمبود یا فقدان آمار و ارقام مربوط به عملکرد.
محدودیت های زمانی
۱۳-۱ نقشه راه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.