جستجوی مقالات فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز مدیریت …

بازخور
هدف های دانش
ارزیابی دانش
رهبری تحول آفرین
– رفتارهای آرمانی
– ویژگی های آرمانی
– انگیزش الهام بخش
– ترغیب ذهنی
– ملاحظات فردی
تسهیم دانش
استفاده از دانش
توسعه دانش
شناسایی دانش
کسب دانش
نگهداری دانش
رهبری تبادلی
-مدیریت بر مبنای استثناء
– پاداش مشروط
شکل ۲-۱: مدل سنگ بنای مدیریت دانش (Probst et al,2000)
رهبری عدم مداخله گر
(Bass,1985) شکل ۱-۱: مدل چندگانه رهبری
۵-۱سؤالات تحقیق
با توجه به چارچوب نظری تحقیق دو متغییر اصلی ما در این تحقیق سبک رهبری و مدیریت دانش هستند، که هدف این تحقیق بررسی رابطه بین این دو متغییر و مؤلفه های تشکیل دهنده ی آن ها می باشد، لذا با توجه به هدف تحقیق سؤالات اصلی و فرعی به شرح زیر مطرح می گردد:
۱-۵-۱ سؤال اصلی تحقیق
بین سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران چه رابطه ای وجود دارد ؟
۲-۵-۱ سؤالات فرعی تحقیق
سؤال فرعی اول
رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران چگونه است ؟
سؤال فرعی دوم
رابطه میان سبک رهبری تبادلی و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران چگونه است ؟
سؤال فرعی سوم
رابطه میان سبک رهبری عدم مداخله گر و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران چگونه است ؟
سؤال فرعی چهارم
اولویت بندی سبک های رهبری توانمندساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس[۱۹] کدام است ؟
۶-۱ فرضیات تحقیق
بر اساس سؤالات مطرح شده در این تحقیق فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشند:
۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق
بین سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران رابطه معناداری وجود دارد.