پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

با عنوان :  مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.


 

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
امروزه در دنیا عوامل نیرومندی در حال تغییر بنیانهای کســب و کـار هسـتند ، بطوریکـه دیگر روشهای معمول تصمیم گیری و شیوه های سنتی کسب و کار پاســخگوی نیازهـای امروزی مدیران سازمانها نیست ، این عوامل می توانند رونــد جـهانی شـدن ، پیچیـده تـر شدن محیط و بالا رفتن عدم اطمینان ، تکنولوژیهای پیشرفته با چرخه عمر خیلی کوتاه ، رقابت روز افزون ، تغییر در الگوی انتخاب و نیازهای مشتریان و سایر عوامل از ایـن قبیـل باشد .امروزه بیشتر سازمانها این وضعیت را درک نموده و برای غلبــه بـر تـل انبـار شـدن اطلاعات غیره لازم و زائد ، به روز نمودن اطلاعــات و دانـش سـازمانی و بکـارگـیری آن ، مدیریت بر دانش سازمانی خود را به عنوان ابزار مهم جهت بقا و حفظ توان رقابتی و پیش شرط بهره وری و انعطاف بیشتر مورد توجه جدی قرار داده اند . ســازمانهای پیشـرو درک نموده اند که دانش سازمانی ،یک دارائی مهم است و باید آنرا مدیریت نمود. در سازمانهای سنتی بیشتر کنترلها و توجهات روی دارائیهای مشهود ، همچون نقدینگــی ، سـاختمان ، ماشین آلات و غیره متمرکز می باشد و مهمترین و با ارزشترین دارائی خود یعنی ، دانـش سازمانی را بدون مدیریت رها نموده اند . در این پژوهش سعی شده مرز بین داده ، اطلاعات و دانش مشخص شــده و انـواع دانـش سازمانی و نحوه تولید دانش بیان شود . پس از شناخت دانش سازمانی ، تاریخچه مدیریت دانش ، عواملی که ضرورت بکارگیری دانش سازمانی را برای سازمانها ایجاب نموده توضیح داده شده و پس از آن مدیریت دانش به عنوان یک فرایند و مراحل مختلــف ایـن فرآینـد تشریح و با نظر سنجی از جامعه آمــاری در شـرکت بـرق منطقـه ای غـرب و اسـتفاده از نظرات کارکنان جامعه آماری پژوهش، در خصوص شاخصهای مدیریت دانــش در شـرکت برق منطقه ای ، مشخص شد که ساز و کاریکه بتواند مدیریت بـر دانـش را انجـام داده در حال حاظر وجود ندارد و کلیه کارکنان و کارشناسانی که در ایــن نظـر سـنجی همکـاری داشتند اظهار نظر نمودند که دســتیابی بـه اطلاعـات لازم جـهت انجـام کارهـا و وظـایف سازمانی سخت و اغلب پس از صرف زمان زیاد اطلاعاتی به دست میــآید کـه دقیـق و یـا مرتبط نیست ،دانش سازمانی چندان بها و اهمیت ندارد و دسترسی به منـابع اطلاعـاتی و دانشی به راحتی امکانپذیر نیست ، فرهنگ مستند ســازی و انتقـال دانـش و تجـارب ،بـه دیگران وجود ندارد ، که در شرایط کنونی ضرورت داردسازمان برای دستیابی به بهره وری نیروی انسان ، توانا سازی کارکنان ، کاهش زمان تصمیم گیریها و انجام کارها ، اثر بخشی سازمانی ، رضایت شغلی کارکنانی ، صرفه جویی در سازمان و کاهش هزینــه هـا ، مزیـت رقابتی ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان از طریق ساده شدن و کاهش زمان پاسخ به آنها ، افزایش خلاقیت و نوآوری و غیره مدیریت دانش را در سازمان شروع و به تدریــج نهادینـه نماید .
تعداد صفحه :105
قیمت : شش هزار تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*