سایت مقالات فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند …

به کارگیری شاخص های مربوط به رفتارهای آرمانی مانند صحبت کردن در مورد مهمترین ارزش ها و باورها، توجه به نتایج معنوی و اخلاقی تصمیمات و تأکید بر اهمیت داشتن حس همکاری در مأموریت ها بعد رهبری دانش در این سازمان را تقویت می نماید.
به کار بستن شاخص های ترغیب ذهنی شامل بررسی دقیق پیشنهادها، جستجوی چشم اندازهای مختلف به هنگام حل مسئله، وادار کردن دیگران به نگریستن به مسائل از زوایای مختلف و تشویق به کارگیری نگرش جدید و تفکر غیر سیستمی برای پرداختن به مسائل می تواند تقویت کننده بعد رهبری دانش در این سازمان یاشد.
شاخص های تشکیل دهنده انگیزش الهام بخش مانند صحبت خوش بینانه درباره آینده، تأکید بر اهمیت آینده نگری، القای حس امید نسبت به دستیابی به اهداف نیز تقویت کننده بعد رهبری دانش در این سازمان است.
به کار گیری شاخص های مربوط به متغییر ملاحظات فردی مانند کمک به برآورده کردن استعدادهای بالقوه زیردستان، صرف وقت برای راهنمایی و آموزش، رفتار کردن با دیگران به عنوان اشخاص و نه صرفأ به عنوان اعضای گروه، توسعه فردیت و تسهیل رشد افراد از جمله عوامل تقویت کننده بعد رهبری دانش در این سازمان می باشند.
۲-۷-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
با توجه به گستردگی نظریه ها و سبک های رهبری در تحقیقات آتی می توان به بررسی سایر سبک های رهبری مؤثر بر مدیریت دانش پرداخت،
تحقیق حاضر به نوع سازمان از لحاظ دولتی یا خصوصی بودن تمرکز خاصی نداشته است لذا بررسی مقایسه ای سبک های رهبری مؤثر بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی و خصوصی می تواند در تحقیقات آتی صورت گیرد،
تحقیق حاضر رابطه بین سبک رهبری و مدیریت دانش را بدون در نظر گرفتن متغییرهای میانجی و تعدیل گر احتمالی بررسی نموده است لذا در تحقیقات آتی می توان متغییرهای میانجی و تعدیل گر ی را که ممکن است بر این رابطه تأثیر داشته باشد را مورد بررسی قرار داد،
با توجه به اینکه هر سازمان متناسب با نیروی انسانی فعال در آن باید سبک رهبری مناسبی را به کار گیرد لذا امکان انجام این تحقیق در سازمان ها و جامعه های آماری دیگر نیز وجود دارد.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
ابطحی، سید حسین و صلواتی، عادل. (۱۳۸۵). مدیریت دانش. تهران: انتشارات پیوند نو، چاپ اول.
ابطحی، سید حسین، و خیراندیش، مهدی. (۱۳۹۰). مدیریت دانش، با رویکرد بستر سازمانی. تهران: نشر مدیران امروز، ۲۰۶-۱۹۸٫
احسان فر، گلشن. (۱۳۹۰). رابطه ی رهبری تحول آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بیمه)، استاد راهنما: دکتر نادر مظلومی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
اخوان، پیمان، اولیایی، انوش، دسترنج ممقانی، نسرین و وثقی، فاطمه. (۱۳۸۹). توسعه فرآیندهای چرخه ی مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم ، ۲٫
آذر، عادل، غلامزاده، رسول، و قنواتی، مهدی. (۱۳۹۱). مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت کاربرد نرم افزار Smart PLS. تهران: انتشارات نگاه دانش.
استادی جعفری، حمید. (۱۳۹۱). اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت اجرای سیستم مدیریت دانش. پایان نامه
کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر حسن قاسمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
اعرابی، سید محمد و موسوی، سعید. (۱۳۸۹). استراتژی دانش. تهران : انتشارات مهکامه، ۱۱-۱۰ .
افجه، دکتر سید علی اکبر. (۱۳۸۰). مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی. تهران: سازمان مطاله و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
الرک، پاملا ال، و بی ستل، رابرت. (۱۳۸۰). درسنامه پژوهشی پیمایشی: رهنمودها و استراتژی هایی برای انجام دادن پیمایش. (ترجمه مهراندخت نظام شهیدی و دیگران). تهران: انتشارات آگاه.
الوانی، مهدی. (۱۳۹۰). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
الوداری، حسن. (۱۳۸۹). تدوین الگوی توسعه رهبری تحول آفرین در دانشگاههای کشور در راستای تعدیل بیگانگی شغلی. رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
ایران نژاد پاریزی، مهدی. (۱۳۸۵). اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر. تهران: انتشارات نشر ایران، چاپ اول.
برگرون، برایان.(۱۳۸۶). اصول مدیریت دانش: درک و شناخت آنچه در KM وجود دارد یا ندارد.(ترجمه منوچهر انصاری). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
بلاگ، مارک. (۱۳۸۰). روش شناسی علم اقتصاد. (ترجمه غلام رضا آزاد). تهران: انتشارات نی، چاپ اول.
تسلیمی، محمدسعید، بازرگان، عباس، موسی خانی، محمد، و الواداری،‌ حسن. (۱۳۹۰). تدوین الگوی توسعه ی رهبری تحول آفرین در دانشگاه های کشور در راستای تعدیل بیگانگی شغلی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور). نشریه مدیریت دانشگاه تهران.
چوپانی، حیدر، حیات، علی اصغر، و زارع خلیلی، مجتبی. (۱۳۹۰). ارزیابی میزان بکارگیری مؤلفه های رهبری تحول آفرین در شرکت های بیمه البرز. مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیمه و توسعه. تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده بیمه.
حافظ نیا، محمدرضا. (۱۳۸۷). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ پانزدهم.
حسن زاده، محمد. (۱۳۸۶). مدیریت دانش : مفاهیم و زیرساخت ها. تهران: نشر کتابدار.
حسنوی، رضا، اخوان، پی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مان، سنجقی، ابراهیم. (۱۳۸۹). عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش. تهران: انتشارات آتی نگر.
حنفی زاده، پیام، و زارع رواسان، احد. ( ۱۳۹۱). روش تحلیل ساختارهای چند سطحی بااستفاده از نرم افزار Smartpls. تهران: ترمه.
دهقان، فاطمه. (۱۳۹۰). رابطه ی بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی(گرایش تحول)، استاد راهنما: دکتر محمد رضا تقوا، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
رابینز، استیفن پی. (۱۹۴۳). مبانی رفتار سازمانی. ( ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی،۱۳۷۸). تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.
رابینز، استیفن پی، و جاج، تیموتی ای. (۲۰۰۹). رفتار سازمانی. (ترجمه مهدی زارع، ۱۳۸۹). تهران: نص.
رضائیان، علی. (۱۳۷۹). رفتار سازمانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوما نسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ ششم، تابستان ۱۳۸۴٫
ستاری، مهدی. (۱۳۸۶). رابطه ی بین زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده ومؤلفه های هوش سازمانی (مورد مطالع : شرکت ذوب آهن اصفهان). مقاله برگزیده اولین کنفرانس های مدیریت دانش، شماره ۲٫
سجادی، زینب السادات. (۱۳۹۰). بررسی رابطه ی هوش معنوی و هوش اخلاقی با رهبری تحول آفرین. پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما: دکتر وجه الله قربانی زاده، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.