جستجوی مقالات فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش …

۲۶۲/۰
شناسایی و کسب دانش
۸۵۹/۰
۹۴/۰
ملاحظات فردی
۹۲۷/۰
۹۰۸/۰
استفاده و نگهداری
انگیزش الهام بخش
۹۳۸/۰
۶۰۴/۰
۹۱۴/۰
پاداش مشروط
۸۹۸/۰
ارزیابی و بازخور
شکل ۲-۵: مدل مفهومی نهایی تحقیق
۸۲۸/۰
مدیریت بر مبنای استثناء فعال
توسعه و تسهیم
۵-۵ جنبه نوآوری تحقیق
جنبه ی نوآوری این تحقیق از آن جهت است که به طور خاص به یک بعد از ابعاد پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته است در تحقیقات پیشین بعد رهبری در کنار سایر ابعاد مورد بررسی قرار گرفته که این امر باعث کلیت بخشیدن به یافته ها می گردید در این تحقیق سعی شد به صورت متمرکز تر و دقیق تری به این بعد پرداخته شود. همچنین از این جنبه که در این تحقیق سعی شد مدل های جدیدی مورد استفاده قرار گیرند، لذا در مورد سبک رهبری، پس از بررسی سیر تکامل مکاتب رهبری مدل رهبری باس که جزء مباحث جدید در بحث رهبری می باشد مورد استفاده قرار گرفت و در مورد مدیریت دانش مدل سنگ بنای مدیریت دانش که تقریباً در بر گیرنده ی اجزاء مهم سایر مدل های مطرح شده در این زمینه است مورد استفاده قرار گرفت.
۶-۵ محدودیت های تحقیق
دقت پایین در پاسخگویی به پرسشنامه ها یکی از مشکلات پیش رو بود که سعی شد با حضور محقق در زمان پاسخگویی به پرسشنامه ها و رفع ابهامات احتمالی برای پاسخ دهندگان، امکان بروز این مسئله به حداقل ممکن رسانده شود،
نو بودن موضوع در سازمان و کمبود یا فقدان آمار و ارقام مربوط به عملکرد مربوط به این زمینه از دیگر محدودیت های پیش روی محقق در انجام این تحقیق بود.
محدودیت زمانی
۷-۵ پیشنهاد های تحقیق
در این تحقیق بر اساس نتایج و یافته های حاصل از تحقیق دو سری پیشنهاد ارائه گردید، یک دسته پیشنهاداتی که به سازمان مورد بررسی و سازمان های مشابه به منظور بهبود عملکرد آن ها در حوزه ی مورد بررسی این تحقیق است و دسته دوم پیشنهاداتی برای پژوهشگرانی که قصد انجام تحقیق در این زمینه را دارند.
۱-۷-۵ پیشنهاد هایی بر اساس یافته های تحقیق
با توجه به تأیید رابطه قوی میان سبک رهبری و مدیریت دانش سازمان ها باید در هنگام پیاده سازی مدیریت دانش به بعد رهبری توجه ویژه داشته باشند.
به کارگیری رهبری تبادلی به منظور پیاده سازی موفق تر مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران
به منظور تقویت بعد رهبری دانش در این سازمان کمک کردن به زیردستان باید متناسب با تلاش آن ها صورت گیرد.
مشخص کردن افرادی که برای رسیدن به اهداف برجسته شایسته می باشند، می تواند در تقویت بعد رهبری دانش در این سازمان مؤثر باشد.
تعیین منافع دریافتی افراد بعد از تحقق اهداف و بیان احساس رضایت از زیردستان تنها پس از تحقق اهداف توسط آن ها نیز می تواند بعد رهبری دانش در این سازمان را تقویت کند.
تمرکز بر رسیدگی به اشتباهات، انتقادات، شکایت ها، انحراف از معیارها و شکست ها در رهبری دانش در این سازمان اهمیت بسزایی دارد.
پیگیری منشأ تمام اشتباهات و درس گرفتن از اشتباهات در جهت دستیابی به استاندارها نیز به منظور تقویت بعد رهبری دانش در این سازمان باید مد نظر قرار داده شود.
اجتناب از دخالت در مسائل مهم و اجتناب از تصمیم گیری تضعیف کننده بعد رهبری دانش در این سازمان است.
طفره رفتن از پاسخ به سؤالات مهم و جدی و عدم حضور به هنگام نیاز تضعیف کننده بعد رهبری دانش در این سازمان است.
پیاده سازی شاخص های مربوط به ویژگی های آرمانی شامل القای افتخار و غرور به اعضاء توسط رهبر و صرفنظر از علایق فردی به خاطر مصلحت گروه، عمل کردن به شیوه ای که باعث جلب احترام دیگران می شود و نشان دادن احساس قدرت و شایستگی توسط رهبر تقویت کننده بعد رهبری دانش در این سازمان است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir